Porezke Obaveze Nerezidenata u Srbiji: Investicije, Rad i Život

7 априла, 20230
Obaveze-fizickih-nerezidentnih-lica.jpg

Porezne Obaveze Nerezidenata u Srbiji: Investicije, Rad i Život

Srbija aktivno unapređuje investicioni ambijent i, u tom smislu, implementira različite izmene zakona kako bi privukla strane investitore. Rezultat tih promena jeste da se Srbija pozicionirala kao privlačna destinacija za mnoge strane državljane koji odlučuju da ovde žive i rade.

Poreski Sistem i Strani Državljani u Srbiji

Strani državljani u Srbiji se susreću sa sledećim poreskim obavezama:

Kada strani državljanin investira u nekretnine u Srbiji, nakon kupovine susreće se sa obavezom plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava. Porez na imovinu se primenjuje na nerezidente koji imaju nepokretnost na teritoriji Srbije vrednosti veće od 400.000 dinara.

Radni Angažman i Porez na Dohodak Građana

Strani državljani angažovani putem menadžerskih ugovora, ugovora o radu ili kao osnivači privrednih društava registrovanih u Srbiji, regulišu svoje obaveze putem poreza na dohodak građana.

Definicija Nerezidenta u Poreskom Smislu

  • Fizičko lice sa prebivalištem na teritoriji Srbije koje tu radi i stiče prihode,
  • Fizičko lice koje u Srbiji boravi neprekidno ili sa prekidima (183 ili više dana) u toku 12 meseci.

Nerezidenti su obveznici poreza na dohodak građana samo za prihod ostvaren u Srbiji. Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana (obrazac PPDG 2R) od 2023. godine podnosi se isključivo elektronski.

Elektronska Poreska Prijava

Za elektronsko podnošenje godišnje poreske prijave potreban je kvalifikovani elektronski sertifikat ili ovlašćenje preko PEP obrasca.

Nepoštovanje Poreskih Propisa i Kazne

Neizvršavanje ili neblagovremeno izvršavanje poreskih obaveza regulisano je Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Kazne mogu biti značajne, sa novčanim iznosima koji variraju od 5.000 do 150.000 dinara za neobaveštavanje ili neblagovremeno obaveštavanje Poreske uprave o licu koje je, kao nerezident, opunomoćeno za izvršenje poreskih obaveza.

Digitalno Podnošenje Prijave

Proces podnošenja prijava je digitalizovan i vrši se preko portala Poreske uprave putem aplikacije E-porezi.

Za strane državljane koji su izabrali Srbiju za mesto investicija, života i rada, izuzetno je važno da budu svesni svojih poreskih obaveza i da ih izmire na vreme kako bi izbegli moguće kaznene odredbe. U tu svrhu, Tim Creative Finance nudi podršku u razumevanju i izvršenju ovih obaveza.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *