Obaveze fizičkih nerezidentnih lica (stranaca) u Srbiji po osnovu poreza

7 aprila, 20230
Obaveze-fizickih-nerezidentnih-lica.jpg

Srbija već godinama radi na unapređenju mogućnosti investiranja i u tom smislu uvela brojne izmene različitih zakona da bi privukla strane investitore. U tom smislu je i došlo do značajnih promena koje su Srbiju dovele do visokog mesta na listi zemalja za koju se opredeljuje veliki broj stranih državljana prilikom odluke o životu i radu na njenim prostorima.

 

Poreski sistem u Srbiji obuhvata potrošnju, dohodak i imovinu. Tako da se strana fizička lica u Srbiji susreću sa:

– porezom na imovinu,

– porezom na nasleđe i poklon,

– porezom na prenos apsolutnih prava

– godišnjim porezom na dohodak

– dividendama i

– ostalim prihodima iz inostrastva

 

Strani državljani koji su odlučili da investraju u nekretnine u Srbiji susrešće se posle kupovine nepokretnosti sa obavezom prenosa nepokretnosti na svoje ime. Znači prilikom kupovine nepokretnosti plaća se porez na prenos apsolutni prava.

Porez na imovinu obuhvata fizička lica nerezidente koji imaju nepokretnost na teritoriji Republike Srbije čija je vrednost veća od 400.000 dinara.

U slučajevima kada ste angažovani po osnovu menadžerskih ugovora ili ugovora o radu ili ste samo osnivač privrednog društva registrovanog u Srbiji Vaše obaveze reguliše porez na dohodak gradjana.

 

Nezident može biti:

  • fizičko lice koje na teritoriji Republike Srbije ima prebivalište i radi (stiče prihode),
  • fizičko lice koje boravi na teritoriji Republike Srbije neprekidno ili sa prekidima (183 ili više dana) u periodu od 12 meseci.

Nerezidenti su strani državljani koji ostvaruju prihode na teritoriji Republike Srbije. Takođe su obveznici poreza na dohodak građana, ali samo za prihod koji su ostvarili u Srbiji. Od 1. januara 2023. godine, poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana (obrazac PPDG 2R) podnosi se isključivo u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave.
Napominjemo da je za podnošenje elektronske godišnje poreske prijave neophodno posedovanje kvalifikovanog elektronskog certifikata za pristup portalu Poreske uprave E-Porezi ili davanje ovlašćenja drugom licu preko PEP obrasca.

Nepodnošenje i neblagovremeno podnošenje poreske prijave, neobračunavanje, neplaćanje i neblagovremeno plaćanje poreza regulisano je Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Novačne kazne nisu ni malo male, primera radi novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice koje ne obavesti ili ne obavesti u propisanom roku Poresku pravu o licu koje je, kao nerezident, opunomićilo ua izvršavanje poslova u vezi sa poreskim obavezama.

Takođe Poreski obveznik – fizičko lice koje Poreskoj upravi ne podnese informativnu poresku prijavu ili u njoj ne navede svu svoju imovinu, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 3% tržišne vrednosti neprijavljene imovine.

Poreski obveznik – pravno lice koje u Republici Srbiji vrši promet dobara, odnosno usluga u skladu sa poreskim zakonom, a u Republici Srbiji nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, odnosno ima stalnu poslovnu jedinicu ali promet dobara, odnosno usluga vrši van svoje stalne poslovne jedinice, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 2.000.000 dinara ako u skladu sa poreskim zakonom ne odredi poreskog punomoćnika i ne evidentira se za obavezu plaćanja poreza.

Poreski obveznik – fizičko lice koji u Republici Srbiji vrši promet dobara, odnosno usluga u skladu sa poreskim zakonom, a u Republici Srbiji nema prebivalište, odnosno boravište, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara ako u skladu sa poreskim zakonom ne odredi poreskog punomoćnika i ne evidentira se za obavezu plaćanja poreza.

Proces podnošenja prijava je digitalno na portalu poreske uprave kroz aplikaciju E-porezi.

Ako ste jedan od mnogobrojnih stranaca koji su Srbiju izabralji kao mesto za Vaše investicije, život i rad na pravom ste mestu da saznate kakve su Vaše poreske obaveze, kao i načini na koje i kako ih izmiriti, da ne biste došli u situaciju koja se odnosi na kaznene odredbe za to je tu tim Creative finance.

 

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *