Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja izmedju Srbije i Ukrajine

28 juna, 20210
uoido-izmedju-srbije-i-ukrajine.jpg

Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (UOIDO) izmedju Srbije i Ukrajine

Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (UOIDO) izmedju Srbije (kao
pravne sledbenice Savezne Republike Jugosavije) i Ukrajine je
bilateralni medjunarodni ugovor koje je zakljucen 22.03.2001.godine.
Ovaj ugovor sastoji se od sedam poglavlja.
U prvom se utvdjuju lica na koja primenjuje ugvor a to su rezidenti
i stalne poslovne jedinice.
Rezident
1. rezident drzave ugovornice je prema zakonima te drzave lice
koje podleze oporezivanju u toj drzavi po osnovu svog prebivalista,
boravista
2. ako je fizicko lice rezident obe drzave, i Srbije i Ukrajine, njegov
status se odredjuje na neki od sledecih nacina:
1) reziden je one drzave u kojoj ima stalno mesto stanovanja, ali
ako ima stalno mesto tanovanja u obe drzave, rezidentnost se
odredjuje tamo gde je sediste zivotnih interesa
2) ako nemoze da se odredi sediste zivotnih interesa, za
rezidentnost se uzima uobicajeno mesto stanovanja
3) ako ima uobicajeno mesto stanovanja i u Srbiji i u Ukrajini ili ih
nema ni u jednoj odna pitanje rezidentnosti resavaju nadlezni
organi obe drzave zajednickim dogovorom.

Stalna jedinica
1. stalna jedinica po ovom ugovoru oznacava stalno mesto preko
koga preduzece potpuno ili delimicno obavlja poslovanje
2. Stalna jedinica znaci:
1) sediste preduzeca
2) ogranak
3) poslovnica
4) fabrika i tako dalje

3. Stalna jedinica je i gradiliste, gradjevinski ili instalacioni radovi
samo ako traju duze od 18 meseci

4. Pod stalnom jedinicom se ne smatraju:
1) objekti za skladista
2) objekti za izlaganje ili isporuku
3) objekti za potrebe rekalmiranja, pruzanja obavestenja
4) ne smatra se obavljanje delatnosti preko posrednika,
komisionara i drugih fizickih lica koji imaju samostalni status
U drugom se utvdjuje o kojim porezima na koje se ugovor odnosi.

Kada je rec o Srbiji, porezi na koje se odnosi UOIDO izmedju srbije i ukrajine
1. porez na dobit
2. porez na dohodak gradjana
3. porez na imovinu
4. porez na prihod od medjunarodne prevoznicke delatnosti

Kada je rec o Ukrajini porezi na koje se odnosi ugovor o izbegavanju
dvostrukog oporezivanja odnosi se na:
1. porez na dobit
2. porez na dohodak fizickih lica
3. porez na imovinu preduzeca
4. porez na imovinu fizickih lica

Trece poglavlje se odnosi na razlicite vrste prihoda koje ostvaruju
rezidenti, i gde se taj prihod oporezuje. U pitanju su sledece vrste
prihoda, odnosno prihodi ostvareni od:
– dohodak od nepokretne imovine
– dobit od poslovanja- prihod koji se odnosi na međunarodni saobraćaj
– povezana preduzeća
– dividende
– kamata
– autorske naknade
– kapitalni dobici
– samostalne lične delatnosti
– radni odnos
– primanja direktora
– umetnici i sportisti
– penzije
– usluge za potrebe vlade
– student i pripravici
– profesori i istraživači
– ostali dohodak

Četvrto poglavlje Ugovora uređuje pitanje oporezovanje imovine.
1. Nepokretna imovina koja je u vlasnistvu rezidenta jedne drzave
a nalazi se u drugoj drzavi oporezuje se u drzavi u kojoj se
nepokretna imovina nalazi
2. Pokretna imovina koja je deo i imovine namenjene poslovanju
stalne jedinice koju preduzece ima u drugoj drzavi oporezuje se u
toj drugoj
3. Imovina rezidenata koju cine brodovi, recni brodovi i
vazduhopovi koji se koriste u medjunarodnom saobracaju
oporezuju se samo u toj drzavi
4. sva ostala imovina rezidenata oporezuje se samo u toj drzavi

Peto poglavlje Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
se odnosi na samo otklanjanje dvostrukog oporezivanja
odnosno definiše način na koji se u državama potpisnicamarezident oslobađa plaćanja dela poreza odnosno celokupnog
iznosa poreza. Nacin, metod za otklanjanje dvostrukog
oporezivanja ako rezident drzave ugovonice ostvari dohodak ili
ima imovinu koja se moze u drugoj drzavi oporezovati, prva
drzava odobrava taj porez obracunat u drugoj drzavi
– kao odbitak od poreza na dohodak placen u drugoj drzavi
– kao odbitak od poreza na imovinu placen u drugoj drzavi
Stope koje Ukrajina i Srbija primenjuju u izbegavanju dvostrukog
oporezivanja su sledece:
– dividenda 5/10%
– kamata 10%
– autorske naknade 10%
– usluge 0%
Da bi se ove stope primenile moraju biti zadovoljeni odredjeni
uslovi, a ti uslovi su:
– da u momentu isplate prihoda isplatilac poseduje odgovarajuću
potvrdu da je primalac prihoda rezident države sa kojom je
zaključen ugovor
– da je nerezident stvarni vlasnik prihoda
Dokaz da je strano lice rezident zemlje sa kojom Srbija ima
potpisan UIDO dokazuje se:
–Obrazacem POR-2, koji overava nadležni organ države čiji je
rezident inostrano pravno lice ili
–Overeni prevod potvrde na obrascu koji propisuje nadležni organ
države čiji je rezident inostrano pravno lice

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *