Uncategorized Archives - Creative Finance

13 oktobra, 2021
pausalno-oporezivanje-preduzetnika.jpg

U procesu donošenja odluke o otpocinjanju poslovne aktivnosti na našim prostorima, odnosno pravne forme, jedan od odlučujućih faktora je model oporezivanja. Termin “paušalci“ je vrlo popularan izbor preduzetnika na našim prostorima zbog manjeg broja obaveza, a tim i lakši način izvršenja obaveza. Opredeljenje za paušalni način oporezivanja nikako ne znači i najjeftiniji, u svakom konkretnom slučaju moraju se dobro razmotriti svi uslovi za i protiv.


8 septembra, 2021
Finansijski-izvestaj.jpg

Finansijski izveštaj pruža informacije o oceni poslovanja kako externim korisnicima (investitorima, kreditorima, poreskim organima, statisickim organima i sl.) tako i internim korisnicima zaposlenima, vlasnicima, menadžmentu i sl.


25 avgusta, 2021
fiksni-i-varijabilni-troskovi.jpg

Podela troškova na fiksne i varijabilne je pošte poznata i zna se da su fiksni troškovi nepromenljivi i nezavisni, a varijabilni troškovi se menjaju sa promenama u obimu proizvodnje. Sa računovodstvene tačke gledišta, troškovi se ne menjaju sa promenom obima proizvodnje, nego se menjaju sa promenama u obimu prodaje, jer se evidencija troškova vrši u momentu kada se proizvod ili usluga prodaje.


11 avgusta, 2021
bolovanje-do-30-dana.jpg

U skladu sa članom 115. Zakona o radu zaposleni ima pravo naknade za vreme bolovanja do 30 dana i to: - 65% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila sprečenost, s tim da ne može biti niža od minimalne zarade utvrđene Zakonom ako je sprečenost prouzrokovana bolešću ili povredom van rada - 100% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila sprečenost, s tim da ne može biti niža od minimalne zarade utvrđene Zakonom ako je sprečenost prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolešću