PRENOS DOBITI OGRANAKA NEREZIDENTNOG PRAVNOG LICA CENTRALI U INOSTRASTVU

9 јула, 20210
prenos-dobiti-ogranaka-creative-finance.jpg

U praksi Kreativnih Finansija često se po okončanju finansijskih i poreskih izveštaja susrećemo sa nečim što zovemo prenos dobiti ogranka nerezidentog pravnog lica svojoj centrali u inostranstvu.

Tako smo nedavno imali slučaj Ogranka XX koje je po finansijskim i poreskim izveštajima za poslovnu 2020.godinu ostvarilo dobit koju je matična firma iz Belorusije. Pitanje koje se postavilo pred naš tim odnosi se na pitanje da li ovakav prenos podleže obavezi poreza po odbitku?

Shodno članu 567 stav 1 i 2 Zakona o privrednim društvima ogranka privrednog društva je izdvojeni organizacioni deo privrednog subjekta preko koga društvo obavlja delantost u skladu sa zakonom, ali ogranak nema svojstvo pravnog lica, a u pravnom prometu istupa i ime i za račun privrednog društva.

Prema odredbi člana 5 stav 1 Zakona o porezu na dobit pravnih lica, nerezidentni obveznik koji obavlja delatnost na teritoriji Republike Srbije poslovanjem preko stalne poslovne jedinice koja  vodi knjige u skladu sa Zakonom o računovodstvu, oporezivu dobit utvdjuju znači u skladu sa Zakonom o porezu na dobit i podnose za ogranak poreski bilans i poresku prijavu. Za ogranak XX podneta je poreska prijava i poreski bilans za 2020.godinu sa utvrdjenom dobiti na koju je plaćen porez na dobit Poreskoj Upravi RS.

U skladu sa čnanom 40 stav 1 tačka 1) Zakona o prezu na dobit pravnih lica, sem ako ugovorom o izbegavanju dvostrukog oprezivanja to nije drugačije uredjeno, porez po odbitku po stopi od 20% se plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica.

Znači, Ogranak XX koje posluje u Srbiji i ostvarilo je dobit po osovu tog poslovanja, posle plaćenog poreza na dobit  transferisalo je sredstva, bez obaveze obračuna i plaćanja poreza po odbitku jer se nije radilo o raspodeli dividende matičnoj firmi u Belorusiji.

Imajući u vidu sve navedeno, prenos dobiti ogranka, kao organizacionog dela nerezidentnog pravnog lica koji nema svojstvo pravnog lica, svojoj centrali u inostranstvo, po plaćenom porezu na dobit, ne oporezuje se porezom po odbitku jer se ne radi o raspodeli dividende nerezidentnom pravnom licu od strane rezidentnog pravnog lica.

 

 

 

 

 

 

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *