Dividende

21 јуна, 20210
dividende-creative-finance.jpg

Dividende
Dividenda predstavlja isplatu dobiti koju je pravno lice ostvarilo poslovanjem.

Dobit je razlika izmedju rashoda i prihoda utvrdjena u finansijskom izveštaju društva.

Oporeziva dobit je dobit korigovana za više poreski nepriznate rashode odnosno na niže za neoporezovane prihode i najčešće se ne razlikuje drastično od dobiti prikazane u finansijskom izveštaju društva.

Ovako utvrdjena dobit se oporezuje stopom od 15%. Rok za placanje poreza na dobit, po trenutno važećem Zakonu u Republici Srbiji je 30.06 tekuće godine za prethodnu godinu. U skladu sa iznosom poreza na dobit za prethodnu godinu, u narednoj godini, na mesečnom nivou, plaćaju se i akontacije poreza.

Članovi drustva imaju pravo na isplatu dividende, kako bi raspodelili dobit ostvarenu poslovanjem u prethodnoj poslovnoj godini.

Dividenda se kod društva sa ograničenom odgovornošću odnosi na raspodelu ostvarene dobiti članovima DOO u skladu sa osnivačkim aktom, dok se kod akcionarskog društva odnosi na pravo akcionara na učešće u dobiti. Kada se ostvarena dobit raspodeljuje za isplatu dividende članovima DOO društva ili akcionarima, odluku o raspodeli mora doneti skupština.

Ostvarena dobit se pre svega mora koristiti za pokriće gubitka iz ranijih godina (ukoliko postoji) a zatim se koristi za zakonske rezerve. Ukoliko preostane, deo dobiti može se izvršiti raspodela:

– za statutarne rezerve

– za dividendu

– za isplatu zaposlenima

 

Pravo na isplatu dividende imaju članovi društva, odnosno akcionari, na osnovu odluke o raspodeli dobiti društva, koju usvaja skupština na sednici društva.

Na osnovu usvojene odluke o raspodeli dobiti, na sednici društva se:

– određuje iznos dividende koji će članovima društva i akcionarima biti isplaćen,

– donosi se odluka o isplati dividende kojom se definiše rok za isplatu.

Članovi društva, odnosno akcionari moraju biti obavešteni o donetoj odluci o isplati dividende (obavešteni od strane društva), i to najkasnije u roku 15 dana od datuma donošenja iste.

 

Na osnovu odluke o isplati dividende (odluka o isplati dobiti), članovima DOO ili akcionarima dividenda može biti isplaćena na dva načina:

– u novcu,

– u akcijama društva.

 

Isplata dividende fizickim licima ( i rezidentima i nerezidentima) se oporezuje stopom od 15% na bruto iznos dividende, jer se dividenda raspodeljena fizičkom licu smatra prihodom od kapitala. U slucaju isplate dividende domacem pravnom licu ne obracunava se i ne placa porez na dividendu. U slucaju isplate stranom pravnom licu primenjuje se stopa poreza od 20%. Poreska stopa može biti drugačija za strana fizička i pravna lica samo uz primenu međunarodnog ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

 

Sumirano, poreski tretman isplate dividende čine:

– stopa poreza na dobit pravnih lica, koji iznosi 15%,

– porez na dividendu, kada se isplaćuje fizičkim licima, rezidentima i nerezidentima, koji iznosi 15%

– porez po osnovu isplate dividende stranom pravnom licu, koji iznosi 20%,

Manje stope poreza po osnovu isplata dividende mogu biti samo ukoliko je to uređeno međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa odredjenim zemljama potpisnicama.

 

Medjudividenda – DOO svojim članovima i akcionarsko društvo akcionarima može isplaćivati i međudividendu. To je privremena dividenda koja se može isplaćivati u bilo koje vreme između redovnih sednica društva.

Međudividenda se može isplatiti ako:

– se u izveštajima o poslovanju društva i u finansijskim rezultatima potvrđuje da je društvo ostvarilo dobit, kao i ako su raspoloživa novčana sredstva kompanije dovoljna za isplatu međudividende,

– iznos međudividende nije veći od ukupne dobiti ostvarene nakon završetka prethodne poslovne godine, koja je uvećana za iznos neraspoređene dobiti i rezerve, a umanjena za utvrđene gubitke i iznos koji se unosi u rezerve.

 

Za obračun i isplatu dividende kao i pripadajućeg poreza, poreski obveznik je dužan da Poreskoj upravi podnese PP PD obrazac u elektronskom obliku, i po dobijenom pozivu na broj (BOP) izvrši isplate neto iznosa i poreza.

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *