Godišnji porez na dohodak građana za 2022. godinu

18 aprila, 20230
godisni-porez-na-dohodak-gradjana-2022.jpg

Postojeći sistem oporezivanja dohotka je plod reforme koja je sprovedena u proleće 2001. godine, ali i svih narednih koje su se sprovodile od tada pa do današnjeg dana. Ovaj Zakon doživeo mnoge izmene i dopune među kojima su i ove poslednje tokom 2021. i 2022.godine. Kroz mnoge reforme koje je prošao Zakon o porezu na dohodak građana, a sa njim i godišnji porez na dohodak, u nekom trenutku čak nazvan „porez na extra dohodak“, koristi se mešoviti sistem oporezivanja. Brojne su države u kojima se primenjuju kombinovani sistemi dva ili više čistih modela oporezivanja dohotka, te zato  možemo reći da ni Srbija ne zaostaje za njima.

 

Znači, u Srbiji je u primeni mešoviti sistem oporezivanja kao kombinacija cedularnog i sintetičkog:

– cedularno oporezivanje – dohoci iz svih izvora se oporezuju u trenutku isplate, bilo po odbitku, po rešenju poreskog organa ili metodom samooporezivanja, po proporcionalnoj poreskoj stopi, koja se razlikuje u zavisnosti od vrste dohotka;

– komplementarno (globalno) oporezivanje – fizička lica (rezidenti Srbije) čiji ukupan godišnji dohodak od rada prelazi zakonom propisani limit, u obavezi su da po isteku kalendarske godine plate i dodatni godišnji porez na dohodak

Godišnji porez na dohodak građana služi kao korektivni element oporezivanja onih prihoda fizičkih lica koji se oporezuju u trenutku isplate.

 

Limit za 2022.godinu

Građani Republike Srbije koji su tokom 2022. godine ostvarili ukupan prihod (prihoda iz različitih izvora) veći od 3.719.376 dinara podležu obavezi plaćanja godišnjeg poreza na dohodak građana za 2022. godinu. Građani čije je zbir dohodaka ostvaren tokom 2022. godine manji od ovog iznosa nemaju poreske obaveze po ovom osnovu.

 

Koje obveznik plaćanja ovag porez?

Obveznici godišnjeg poreza na dohoda građana su rezidenti Republike Srbije  i to na dohodak ostvaren u Republici i dohodak ostvaren u inostranstvu, kao i nerezidenti  koji otvaruju dohodak u Republici Srbiji.

 

Koji su to prihodi čiji zbir se uzimaju za oporezivanje?

                           zbir dohotka za oporezivanje ulaze sledeći prihodi ostvareni u 2022. godini:

1) zarada iz čl. 13. do 15b Zakona o porezu na dohodak građana

2) oporezivog prihoda od samostalne delatnosti iz člana 33. stav 2. i člana 40. Zakona

3) oporezivog prihoda od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine iz čl. 55. i 60. Zakona

4) oporezivog prihoda od nepokretnosti iz člana 65v Zakona

5) oporezivog prihoda od davanja u zakup pokretnih stvari iz člana 82. st. 3. i 4. Zakona

6) oporezivog prihoda sportista i sportskih stručnjaka iz člana 84a Zakona

6a) oporezivog prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga iz člana 84b Zakona

7) oporezivih drugih prihoda iz člana 85. Zakona

Zarade i oporezivi prihodi paušalno oporezovanih preduzetnika, kao i prihodi pod tačkama 3), 6) i 7) umanjuju se za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćene na te prihode u Republici na teret lica koje je ostvarilo prihod. Neto prihod preduzetnika koji vode poslovne knjige umanjuju se za porez plaćen na te prihode u Republici. Za preduzetnike koji su se opredelili za ličnu zaradu, zarada se umanjuje za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćene na te prihode u Republici na teret preduzetnika koji se opredelio za zaradu. Praktično, u zbir ulaze neto iznosi prihoda.

Bitno je napomenuti da se dividende (učešća u dobiti) koje ostvare osnivači ne nalaze na ovom spisku, tako da one ne uvećavaju godišnji zbir dohotka za oporezivanje, tačnije ne ulaze u osnovicu za oporezivanje.

                           Paušalno utvrđen prihod iz rešenja Poreske uprave ulazi u zbir godišnjeg dohotka za oporezivanje. Ukoliko preduzetnik paušalac obavlja samo samostalnu delatnost, i nema drugih prihoda, on verovatno neće biti obveznik godišnjeg poreza na dohodak. Naime, iznos paušalno utvrđenog prihoda iz rešenja Poreske uprave po pravilu je ispod godišnjeg cenzusa za oporezivanje. Međutim, ukoliko preduzetnik paušalac ostvaruje i druge prihode (zarada iz radnog odnosa kod drugog poslodavca, prihodi od davanja u zakup pokretne i nepokretne imovine itd) on može biti obveznik godišnjeg poreza na dohodak.

 

 

Obračun osnovice za oporezivanje

 

Fizičko lice treba da sabere iznos prihoda iz različitih izvora  za koje je, sem za neto pirhoda od samostane delatnosti, dobio potvrde PPP PO  od isplatioca prihda. A to su zarada,  ugovor o delu, ugovor o privremenim i povremenim poslovima, zakupnine od izdavanja nepokretne i pokretne imovine itd. U osnovcu se uzimaju neto iznosi kako je to predviđeno Zakonom. Od dobijenog zbira oduzima se neoporezivi iznos od  3.719.376 dinara. Ostatak predstavlja oporezivi prihod, na koji se obračunava porez po progresivnoj stopi:

– porez od 10%, do iznosa od 7.438.752 dinara

– porez od 15% na iznos preko 7.438.752 dinara.

 

 

 

Lični odbici

 

Obveznici godišnjeg poreza na dohodak mogu da umanje svoju obavezu korišćenjem ličnih odbitaka, i to:

– za poreskog obveznika – 495.917 dinara

– za izdržavanog člana porodice – 185.969 dinara po članu.

 

Zbir ličnih odbitaka ne može preći iznos od 50% dohotka za oporezivanje.

                         

  Umanjenje za mlađe od 40 godina

 

Prošle godine je uvedena poreska olakšica za osobe mlađe od 40 godina. Prilikom obračuna godišnjeg poreza na dohodak građana, za ove osobe, osnovica će biti dodatno umanjena za tri prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u 2022. godini (3.719.376,00 dinara). Umanjenje se primenjuje samo na:

– zaradu,

– prihode od samostalne delatnosti i

– prihode od autorskih i srodnih prava.

                           Pravo na ovu olakšicu imaju osobe koje na 31.12.2022. godine nisu imale punih 40 godina života.

 

Rokovi za predaju i plaćanje poreza

 

Počevši od ove godine, značajno je izmenjen postupak utvrđivanja poreza.

Do prošle godine, fizičko lice koje je obveznik poreza na dohodak bilo je dužno da preda poresku prijavu PPDG-2R elektronskim putem, preko portala ePorezi, najkasnije do 16. maja 2022. godine.

Od poreske obaveze za 2022. godinu, prijavu priprema Poreska uprava, na osnovu podataka iz službenih evidencija i postavlja je na portal ePorezi najkasnije do 01.04.2023. godine, no kako je 01.04.2023.godine bila subota to je obaveza pomerena na ponedeljak 03.04.2023.

Poreski obveznik nakon toga ima rok do 15. maja 2023. godine da pregleda podatke iz postavljene prijave, da ih po potrebi izmeni, ako su u nekom delu netačni, da plati porez i preda poresku prijavu. Dakle, od ove godine plaćanje sene vrši na osnovu rešenja Poreske uprave, jer ista neće biti izdavana.

                           Podaci potrebni za obračun poreske obaveze nalaze se u PPP-PO potvrdama koje je svakom fizičkom licu bilo dužno da izda pravno lice – isplatilac prihoda zaključno sa 31.01.2023. godine za prethodnu godinu.

                           Za razliku od prethodnih godina od ove godine startuje nova procedura  kod koje polaznu osnovu čini službena evidencija Poreske uprave o svim prihodima koja su fizička lica ostvarila u 2022. godini. Poreska uprava će, prema novoj proceduri, na svom portalu postaviti poresku prijavu za ona fizička lica koja prema službenoj evidenciji podležu oporezivanju godišnjim porezom na dohodak građana.

Ukoliko poreski obveznik samtra da su neki od podataka koje je obelodanio poreski organ netačni, on ima obavezu da poresku prijavu dopuni i da nakon toga istu u elektrosnkom obliku podnese. Samim tim to znači i da ima obavezu da obračunat godišnji porez na dohodak građana iskazan u prijavi plati. Rok za podnošenje prijave je 15. maj 2023. godine. Ukoliko poreski obveznik do potonje navedenog datuma ne podnese poresku prijavu, to će umesto njega da uradi Poresk uprava tj. nadležni poreski organ.

                           Šta je potrebno za predaju prijave?

Ukoliko prijavu predajete sami, potreban vam je pre svega elektronski sertifikat. Od dokumentacije, potrebne su vam PPP-PO potvrde o isplaćenim prihodima tokom 2022. godine radi obračuna osnovice poreza, kao i lična dokumenta izdržavanih članova porodice, ukoliko koristite odbitke za njih.

Poresku prijavu umesto poreskog obveznika može da podnese i poreski punomoćnik poreskog obveznika. Za takav korak je potrebno da poreski punomoćnik poseduje kvalifikovani elektrosnki sertifikat poreskog obveznika ili  ovlašćenje za upotrebu elektronskih servisa Poreske uprave u vaše ime.

Za sve nedoumice i pitanja, kao i predaju Tim Creative Finance Vam je na raspolaganju.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *