Porez na poklon

27 aprila, 20230
porez-na-poklon.jpg

Šta je pokon?

Svi smo svesni da stojimo na ivici tehnološke revolucije koja će u temelju izmeniti način na koji živimo, radimo i na koji smo povezani jedni sa drugima. Sistemi vrednosti se menjaju tempom koji će sve manje prepoznavati ljudsku povezanost, a sa njom i empatiju i dar ili poklon koji ljudi čine jedan drugom. Kako gospodin Google kaže poklon ili dar je ničim izazvano darivanje u stvarima, pravima ili novcu, da bi smo nekoga obradovali bez ikakvih očeivanja, a to znači i bez ikakve naknade ili protivčinidbe.

 

 

Da li se plaća porez na poklon?

 

Koliko god poklon predstavljao izraz naše dobre volje i želje, toliko ne smemo zaboraviti da poklanjanje predstavlja dobročini pravni posao, u kojem jedna strana prenosi u svojinu drugoj strani neko dobro (nepokretnost, gotov novac, pokretne stvari) ili kakvo drugo pravo, a druga strana nema obavezu bilo kakve protivčinidbe. A kako je porez „danak civilizacijskom napretku“ to i naš dobrčini pravni posao nije izuzet iz oporezivanja ili što bi Bendžamin Franklin rekao Na ovom svetu ništa nije sigurno osim smrti i poreza.“

 

 

Ugovor o poklonu

                     

Dakle, ukoliko imate dobru volju da nekome nešto poklonite, to možete učiniti putem ugovora o poklonu. Ugovor o poklonu predstavlja ugovor koji se zaključuje između onoga ko poklanja (poklonodavca) i onoga ko poklon prima (poklonoprimca). Predmet ugovora o poklonu može biti određena stvar ili imovina poklonodavca. Samim ugovorom, poklonodavac se obavezuje da će na poklonoprimca preneti pravo svojine na stvari koja je predmet ugovora.

 

 

Šta sve može biti predmet ugovora o poklonu?

 

Pokretne i nepokretne stvari

– Potrošne i nepotrošne stvari

– Neka stvari čije će se pribavljanje dogoditi u budućnosti

– Tražbena prava

– Druge stvari kao što su – opraštanje duga ili isplata duga

 

Ono što je nemoguće pokloniti, u pravnom smislu, jesu neke stvari koje su vezane za samu ličnost, kao što je autorsko pravo, pravo na nasleđivanje, dozvola za držanje oružja i slično.

 

 

Forma i validnost ugovora o poklonu

                           Ugovor o poklonu je formalan ugovor budući da Zakon o obligaacionim odnosima zahteva i određenu formu kao uslov njegove punovažnosti. Zakona o obligacionim odnosila ističe da izostanak predviđene forme ugovora ima za posledicu ništavost ugovora.

Ugovor se overava kod javnog beležnika, a nakon njegovog zaključenja, na strani poklonoprimca nastaje obaveza plaćanja poreza na poklon.

Poreski oblici ugovora o poklonu

                           Ugovorom o poklonu prenosi pravo svojine, odnosno da pokloprimac,  uvećava svoju imovinu. Ovaj  pravni posao poresko zakonodavstvo Republije Srbije tretira kroz više poreskih oblika, kao što su: PDV, porez na poklon, porez na dohodak građana, porez na dobit pravnih lica.

                           Porez na nasleđe i poklon je uređen Zakonom o porezu na imovinu i to kroz njegove odredbe članova od 14. do 22. Ovim odredbama se propisuje: predmet oporezivanja, poreska izuzimanja, poreska osnovica, poreske stope, poreski obveznik, nastanak poreske obaveze, poreska oslobođenja i poreski kredit.

Posle Zakona o porezu na dohodak građana, Zakon o porezu na imovinu u delu koji se odnosi na nasleđe i poklon je ne manje zahtevan u razumevanju svih segmenata oporezivanja pa ćemo ovu temu nastaviti, do tada za sva pitanja koja imate u vezi sa ovom i ostalim temama TIM Creative Finance stoji Vam na raspolaganju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *