Preduzetnici paušalci

26 oktobra, 20220
preduzetnici-pausalci.jpg

Paušalno oporezivanje je sistem oporezivanje pretpostavljenog prihoda regulisan Zakonom o porezu na dohodak građana. Za  preduzetnike koji se bave takvom poslovanom aktivnošću koja ima u mnogome otežava vođenje poslovnih knjiga predviđen je sistem paušalnog oporezivanja.

             

Kako do pašalnog oporezivanja?

              Prvo, prilikom same registracije kod nadležne Agencije za privredne registre.

              Drugo, tokom poslovne godine odnosno najkasnije do  31. oktobra tekuće godine za narednu godinu.

           

   U prvom slučaju, posle registracije u APR-u preduzetnik po dobijanju rešenja pristupa uz elektronski sertifikat (nerezidenti moraju imati lice ovlašćeno za rad na portalu poreske uprave) portalu Euprava gde se u poreskom sanducetu nalazi njegovo rešenje u utvrđivanju visine poreza na dohodak građana, kao i rešenje o visini doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.Treba imati u vidu da se dan postavljanja ovog rešenja smatra i danaom uručenja rešenja. Poreska obaveze teče danom upisa u nadležni registar kod APR-a, sto se u ostalom i navodi u prijavi.

            

  U drugom slučaju, preduzetnici koji su vodili poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, ako su ispunili uslov u toku poslovne godine:

1. da se bave delatnošću za koja može biti paušalno oporezovan

2. da nisu u sistemu PDV-a

3. da im je ukupan prihod manji od 6 miliona dinara u prethodnom periodu (period januar – septembar) uključujući pojekciju prihoda do kraja poslovne godine

podnose zahtev za paušalno oporezivanje na portalu E uprava za narednu poslovnu godinu. Znači, oni do kraja tekuće godine posluju kao tzv. “knjigaši“ u tek od početka naredne godine dobijaju rešenje visini paušalnog prihoda na osnovu koga ce plaćati porez na dohodak gradjana i doprinose o obaveznom socijalnom osiguranju.

             

Preduzetnici koji ispunjavaju uslove da porez na prihode od samostalne delatnosti plaćaju u paušalnom iznosu najkasnije do 31.10. tekuće godine, za naradenu godinu podnose zahtev za paušalno oporezivanje elektronski preko portala Poreske uprave.    

              Za detaljnije o visini osnovice za paušalno oporezivanje pogledajte na https://creativefinance.rs/osnovica-za-pausalno-oporezivanje/

 

              Za sve one koji imaju nedoumice o paušalu može te sa kao i uvek obratiti timu Kreativnih finansija.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *