Online prodaja robe i usluga u zemlji i inostranstvu

18 oktobra, 20220
online-prodaja.jpg

Savremeni uslovi i tempo života umnogome su izmenili gotovo sve sfere rada i poslovanja. Brzina interneta poslednjih godina donela je brojne prednosti u mobilnosti svih resursa, zakonodavno pravni i poreski sistemi su ti koji moraju da se prilagode privrednim tokovima. U tu svrhu, svi smo svesni, čestih novina, izmena, dopuna kako postojećih, tako i uvođenja novih zakonopravnih akata. Jedna od značajnih novina koja se desila tokom ove godine odnosi se i na značajne novine u procesu fiskalizacije.

Pre poslednjih izmena, koje su stupile na snagu, 01. maja ove godine online ili prodaja preko interneta robe i usluga bila je izuzeta iz sistema fiskalizacije uz uslov da se isporuka vrši preko posrednika. Od 01.05.2022. godine, privredna društva i preduzetnici koji se bave internet prodajom, dužni su da za svaku prodaju izdaju fiskalni račun. Ova obaveza važi i u slučaju isporuke putem posrednika, i ne zavisi od toga da li je trgovac u PDV-u, na koji način naplaćuje prodaju itd.

 

Znači svaka prodaja fizičkom licu mora se evidentirati u fiskalnom uređaju. Ovo se odnosi i na prodaju robe i usluga stranim fizičkim licima.

                       

U praksi ovo znači da svi privredni subjekti koji imaju internet prodavnice, bez obzira da li njihovu robu i usluge kupuju rezidentna ili nerezidentna fizička lica, taj promet moraju evidentirati preko fiskalnog uređaja. Ovo važi i u slučaju da se naplata obavlja preko neke od platnih institucija (na primer PayPal-a).

 

 

Pravila fiskalizacije koja važe za otpremanje robe u inostrantsvo (izvoz) važe i za pružanje usluga stranim fizičkim licima. Ukoliko je reč o  časovima stranih jezika, seansama psihološkog, poslovnog ili drugog savetovanja i druge online usluge stranim fizičkim licima, potrebno je da se ova prodaja evidentirata na fiskalnim uređajima. U slučajevima kada se nko  bavi pružanjem usluga online, računi se mogu izdati i slati u elektronskoj formi, ovo znači da nema obaveze štampanja.

U slučajevima kada je roba u pitanju za potrebe izvoznog carinjenja uz fiskalni račun može da pripremi propratni dokument. On može da sadrži sve podatke koji su neophodni za nesmetano izvozno carinjenje i otpremu. Ovi propratni dokumenti inače treba da sadrže broj fiskalnog računa uz koji se izdaju, a ne smeju da sadrže podatak o osnovici za PDV i PDV-u, ukoliko je obračunat, već samo ukupan iznos za plaćanje.

Online prodaja nije oslobođen ni obaveze kucanja avansnih računa po osnovu izvoza dobara. U skladu sa zakonom o fiskalizaciji, na fiskalnom uređaju potrebno je izdati avansni račun za svaku uplatu koja se desila pre izvršenog prometa. Svi privredni subjekti imaju ovu obavezu i kada su uplata i promet u istom mesecu. Ono što treba imati u vidu je činjenica da ova dinamika nije usklađena sa Zakonom o PDV-u, gde obaveza izdavanja avansnog računa postoji samo kada obveznik primi naknadu pre prometa, a promet ne izvrši do kraja poreskog perioda u kojem je primio naknadu.

 

Kroz fiskalni uređaju mora da se evidentira svaka uplata primljena pre prodaje, a ne samo ona za koju do prodaje neće doći do kraja PDV perioda.

 

Na primer, ako smo primili online uplatu nekog dana u mesecu, sa aspekta Zakona o PDV-u, ne moramo da izdamo avansni račun, ukoliko će prodaja biti do kraja septembra, ali mora da evidentira avansni račun na fiskalnom uređaju. Otprema dobara i usluga u inostranstvo i avans primljen po tom osnovu oslobođeni su PDV-a, ali se mora evidentirati promet preko fiskalne kase. Naknada za dobra koja se isporučuju i iznos primljenog avansa u stranoj valuti na fiskalnim računima uvek se iskazuje u dinarima. Za potrebe preračuna koristi se srednji kurs NBS na dan prometa odnosno na dan prijema avansne uplate od kupca.

Ono što je bitno napomenuti je da Zakon o fiskalizaciji se ne bavi definisanjem datuma prometa, pa se u praksi koreiste rešenja iz Zakona o PDV-u. Kada je u pitanju prodaja dobra, datum prometa je dan otpočinjanja otpreme dobara kupcu, ako je za isporuku dobara odgovoran dobavljač.Kod usluga su pravila nešto složenija. Kod vremenski ograničene usluge, datum prometa je poslednji dan pružanja usluga (kada je pružanje usluge okonačno). Kada je reč o periodičnom fakturisanju, tj. kada  su u pitanju delimične usluge, datum prometa je poslednji dan perioda (meseca, tromesečja, godine).

 

Podsećanje da internet prodavnice koje su u sistemu PDV-a,  za dobra otpremljena u inostranstvo treba da poseduju izvoznu deklaraciju koja sadrži potvrdu da su dobra istupila sa teritorije Republike Srbije, kako bi imali pravo na oslobođenje od PDV-a za dati izvoz. Za primljeni avans, dovoljno je da firma izda avansni račun kako bi ostvarila pravo na oslobođenje od PDV-a (da ne obračunava PDV na primljeni avans).

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *