Obaveze predstavništva stranih kompanija u Srbiji prema direktoru

1 октобра, 20220
Predstavnistvo-stranog-pravnog-lica.jpg

Predstavništva stranih kompanija u Srbiji često funkcionišu kao nezavisne operativne jedinice, ali bez statusa pravnog lica. To ih oslobađa od nekih obaveza, kao što je vođenje poslovnih knjiga, ali su zato neka druga pravila stroga, naročito kada su u pitanju finansijski aspekti i radni odnosi.

Ključne obaveze predstavništva prema direktoru:

 1. Pravni status:
  • Predstavništvo ne obavlja samostalnu delatnost već pripremne radnje za matičnu kompaniju.
  • Nema obavezu vođenja poslovnih knjiga kao pravno lice u Srbiji.
 2. Direktor nerezident:
  • Ukoliko je direktor predstavništva nerezident, tj. ne boravi u Srbiji više od 183 dana godišnje, obično je zaposlen kod matične kompanije i ne prima naknadu u Srbiji.
 3. Naknada direktora:
  • Ugovor o međusobnim pravima i obavezama sa direktorom mora sadržati iznos naknade.
  • Predstavništvo je obavezno da po odbitku obračuna i plati porez i doprinose na naknadu direktora isplaćenu u Srbiji.
 4. Obaveza oporezivanja:
  • Direktor koji ne zasniva radni odnos u Srbiji ali obavlja poslove direktora ima pravo na naknadu za rad.
  • Porez i doprinosi se obračunavaju na osnovu ugovorene naknade, čak i ako se direktor odrekne naknade u korist treće strane.
 5. Porez za nerezidente:
  • Nerezidenti su obavezni da plaćaju porez na dohodak za prihode ostvarene na teritoriji Srbije.
  • Naknada direktora se smatra dohotkom ostvarenim u Srbiji i podleže oporezivanju.
 6. Doprinosi za socijalno osiguranje:
  • Osnovica za doprinose je oporezivi prihod od ugovorene naknade prema zakonu o porezu na dohodak građana.
  • Isplatilac (predstavništvo) ima obavezu obračuna, obustave i uplate doprinosa prilikom isplate naknade.

Zaključak i preporuke:

Upravljanje finansijskim i pravnim obavezama predstavništva može biti kompleksno, posebno u odnosu sa direktorom koji je nerezident. Važno je da se sve finansijske transakcije i radni odnosi uspostave u skladu sa srpskim zakonima, kako bi se izbegli pravni i fiskalni rizici. Za sve nejasnoće i pomoć u vezi sa pravnim i finansijskim aspektima poslovanja stranih predstavništava u Srbiji, Creative Finance tim nudi stručnu podršku i savetovanje kako bi se osigurala pravilna i efikasna operativa.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *