Gubitak prava na paušal

4 novembra, 20220
gubitak-prava-na-pausal.jpg

Gubitak prava na paušal – razlozi

Jednako kao što postoje uslovi koji se moraju ispuniti da bi se stekao status preduzetnika paušalca, tako postoje uslovi kojih se morate pridržavati da bi ste ostali u tom statusu. Prvi uslov odnosi se na godisnji prihod, a drugi na ukupni promet u kontinuitetu od godine dana. Prvi limit je 6 miliona, drugi 8 miliona i ulazak u sistem PDV-a.

 

 

Prvi limit (6 miliona) se odnosi na ostvareni prihod u kalendarskoj godini, znači period od 01.01. do 31.12. svake godine i kaže da ukoliko je ovaj prihod veći od 6 miliona gubi se status paušalca za naredu kalendarsku odnosnu poslovnu godinu. Početak svake kalendarske godine označava i početak računanja limita od 0 do 6 miliona dinara.

                U slučaju da se ovaj limit prekorači, Poreska uprava donosi rešenje o gubitku prava na paušalno oporezivanje u kome će se izneti i obaveza vodjenja poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva ili kako se još u žargonu zove “knjigaši“. Ako se limit od 6 milona pređe u prvoj polovni godine,  Poreska uprava će naložiti vođenje poslovnih knjiga od 01.07. tekuće godine do kraja kalendarske godine.

Gubitak prava na paušal u slučaju prekoračenja limita od 6 miliona dinara zanci i obavezu da podnesete elektronske prijave kojima prijavljujete početak vođenja poslovnih knjiga i prestanak paušalnog oporezivanja i to tako što podnosite konačnu poresku prijavu PPDG-1R i inicijalnu PPDG-1S.

Treba imati u vidu da, ukoliko ste izgubili status paušalca zbog prekoračenja limita od 6 miliona, možete ga ponovo steći ako naredne godine ispunite uslov da poslujete sa prihodom manjim od 6 miliona i podnesete zahtev Poreskoj upravi za paušalo oporezivanje za narednu godinu, možete se vratiti u sistem “paušalca“.

 

Kako postati paušalac?

 

Drugi limit (8 milona) odnosi se na ostvareni promet u periodu od vezanih 12 meseci, a ne vezano za kalendarsku godinu i odnosi se promet veći od 8 miliona i ulazak u sistem PDV-a.  Ovaj limit znači ostvaren promet u prethodnih 365 uzastopnih dana. Dakle, sa početkom godine ovaj limit neće krenuti od nule, kao kod limita od 6 miliona, već se računa kao promet u prethodnih 365 dana.

Prekoračenja ovog limita, znači ulazak u sistem PDV-a čime se automatski gubi status paušalca i od tog momenta se te u obavezi da vodite poslovne knjige. Prijavu u sistem PDV-a se vrši podnošenjem obrasca EPPDV Poreskoj upravi, ovu prijavu i praćenje prekoračenja limita sami određujete i evidentirate se u sistem PDV-a. Rok za prijavu je do isteka roka za predaju periodične PPOPDV prijave tačnije do svakog 15.-tog u mesecu za prethodni mesec, ali se period unosi od dana uslaska u sistem (tj. dana probijanja limita) do poslednjeg dana u mesecu.

Kako automatski gubite status paušalca, i u ovom slučaju podnosite elektronske prijave PPDG-1R i PPDG-1S kao kada prekoračite limit od 6 miliona.

U sistemu PDV-a morate ostati najmanje dve godine, posle toga ako je promet i prihod vaše preduzetničkog poslovanja manji od 8 odnosno 6 miliona možete podneti zahtev za ponovni prelazak na paušal.

 

Treba ima na umu da gubitak statusa paušalca u mnogome menja vaše poslovanje i zazteva stručno vođenje vaših poslovnih knjiga. Kreativne finansije vam stoje na raspolaganju kako u slučaju gubitka prava na paušal i obaveze vođenja poslovnih knjiga tako i radi provera limita i saveta o toku vašeg poslovanja.

 

 

 

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *