Porez na kapitalnu dobit

4 jula, 20230
porez-na-kapitalnu-dobit.jpg

POREZ NA KAPITALNU DOBIT

 „kupujem prodajem da dobijem“

 

 

Porez na kapitalne dobitke je sastavni deo Poreza na dohodak građana. U ranijim tekstovima smo govorili o opesgu poreskih reforma sprovedenih tokom poslednjih godina, a upravo je Zakon o porezu na dohodak građana pretrpeo najviše promena, o tome možete pogledati više na https://creativefinance.rs/porez-na-dohodak-gradjana-2/.
Kada govorimo o porezu na kapitalnu dobit, ovaj poreski namet se u praksi često zaboravlja, tako da ga prema reakcijama klijenata često zovemo i „surprise tax“.

A šta je ustvari „iznenađujuće“ kod poreza na kapitalnu dobit? Najverovatnije činjenica da se u poreskim procedurama koje se odnose na prihode ostavene prenosom prava, udela i hartija od vrednsoti, porez na kapitalnu dobit je, ustvari, poslednji u nizu poreskih obaveza i to samo onda kada postoji razlika u ceni nabavke i prodaje. U poreskoj praksi se najčešće  susreće kod prodaje nepokretnosti. Porez na prenos aspolutnih prava je postulat za našu prodajnu kalkulaciju nepokretnosti (doduše obično smo supsidijarni dužnici kod ovog poreza) i obično tu mnogi zastanu i izneneade se kada se spomene da mora da se izvrši provera da li postoji obaveza i za porez na kapitalnu dobit. Zato i pitaju:

„Nije valjda da treba još jedan porez da se plati?“

A, odgovor je : “Možda”

Dakle, ovaj porez uvek možemo nazvati i „porezom možda“.

Postoje situacije u kojima se porez na kapitalnu dobit zaračunava poreskom obvezniku i one u kojima postoje oslobođenja od plaćanja ovog poreza. Slovo Zakona kaže da je:

 

Kapitalna dobit

je prihod na razliku u ceni, prihod, koji nastaje prenosom:

 

 1. stvarnih prava na nepokretnostima (stana, lokala, zemljišta…)
 2. autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine
 3. udela u kapitalu pravnih lica, akcija i ostalih hartija od vrednosti
 4. investicione jedinice, osim investicionih jedinica dobrovoljnih penzijskih fondova, otkupljene od strane otvorenog investicionog fonda, u skladu sa zakonom kojim se uređuju otvoreni investicioni fondovi
 5. investicione jedinice alternativnog investicionog fonda, u skladu sa zakonom kojim se uređuju alternativni investicioni fondovi
 6. digitalne imovine

Pod prenosom smatra se prodaja ili drugi prenos uz novčanu ili nenovčanu naknadu. Drugim prenosom uz naknadu, smatra se i svaki unos nenovčanog uloga u pravno lice.

Obveznik poreza na kapitalni dobitak i gubitak je svako fizičko lice, uključujući i preduzetnika, koje je izvršilo prenos prava, udela i hartija od vrednosti. Porezom na kapitalnu dobit oporezuje se dobitak koji je sam sebi cilj.Kako ovo razumeti? Upravo tako, kroz sam cilj koji se postiže prenosom prava, udela i hartija od vrednosti, ako nam je npr. cilj da priširimo stambeni prostor nećemo biti obveznici poreza na kapitalnu dobit, ali ako smo prodali nepokretnosti sa ciljm da zaradimo onda cemo imati obavezu plaćanja poreza na kapitalnu dobit.

 

Kapitalnim dobitkom, odnosno gubitkom u smislu ovog zakona ne smatra se razlika nastala prenosom prava, udela ili hartija od vrednosti, kada:

 1. su stečeni nasleđem u prvom naslednom redu
 2. se prenos vrši između bračnih drugova i krvnih srodnika u pravoj liniji
 3. se prenos vrši između razvedenih bračnih drugova, a u neposrednoj je vezi sa razvodom braka
 4. se vrši prenos dužničkih hartija od vrednosti čiji je izdavalac Republika, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili Narodna banka Srbije
 5. je obveznik izvršio prenos prava, udela ili hartija od vrednosti koje je pre prenosa imao u svom vlasništvu neprekidno najmanje deset godina
 6. se u statusnoj promeni vrši zamena akcija, odnosno udela koje obveznik ima u privrednom društvu prenosiocu, isključivo za akcije, odnosno udele u privrednom društvu sticaocu u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

Procedure određivanja kapitalnog dobitka ili gubitka regulisane su za svaki vid prenosa ponaosob, posebno za nepokretnosti, posebno za digitalnu imovinu, posebno za autorska prava, akcije i sl.

                           Stopa poreza na kapitalnu dobit iznosi 15% na utvrđenu razliku između nabavne i prodajne cene koja zapravo čini poresku osnovicu.

 

 

Poresko oslobođenje na kapitalnu dobit

Oslobađanje od poreza na kapitalnu dobit ostvaruje se u sledećim slučajevima:

 1. Kada lice poseduje nepokretnost u svom vlasništvu duže od 10 godina. U toj situaciji, kada dođe do prodaje navede nepokretnosti, ne postoji obaveza plaćanja poreza na kapitalnu dobit
 2. Ukoliko obveznik u roku od 90 dana od dana prodaje sredstva ostvarena prodajom nepokretnosti uloži u rešavanje svog stambenog pitanja i stambenog pitanja domaćinstva
 3. Ukoliko obveznik u rešavanje stambenog pitanja uloži deo sredstava ostvarenih prodajom nepokretnosti, poreska obaveza se srazmerno smanjuje
 4. Ukoliko obveznik u roku od 12 meseci od dana prodaje nepokretnosti uloži sredstva za iste namene, izvršiće se povraćaj plaćenog poreza na kapitalni dobitak

Rok za prijavu poreza na kapitalnu dobit je 30 dana nakon zaključenja ugovora za prenos apsolutnih prava. Prijava za kapitalnu dobit se podnosi nadležnoj Poreskoj upravi kroz obrazac PPDG-3R. Osim popunjenog obrasca PPDG-3R (popunjenog na ime prodavca) potrebno je priložiti i odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje pravo svojine, a sadržaj dokumentacije zavisi od pravnog osnova.

                           Posledice neprijavljivanja poreza na kapitalnu dobit, kao i kod svih ostalih poreskih obaveza, na žalost vodi nas u poreski prekršaj ili poresku utaju. Kao i uvek, i kao i svuda, proces dokazivanja je mukotrpan i sastoji se od utvrđivanja činjenica da nije postojala namera da se porez ne prijavi, jer se nije znalo ni da postoji. Ipak, to nas neće oslobaditi odgovornosti, već samo „može“ predstavlja olakšavajuću okolnost. U takvim okolnostima novčana kazna se „može“ smatrati premijom.

 

Da biste izbegli „surprise tax“i „porez možda“ i sve  neprijatnosti potrebno je da se kosultujete sa nekim pre nego što dođe do kupoprodaje. Stručni konsultanti će vam omogućiti da saznate koliko biste morali da platite porez na kapitalnu dobit ukoliko se odlučite na prodaju stana, lokala, parking mesta, udela u imovini pravnog lica, akcija, saznaće te kada imate pravno na olakšice, takođe, saznaće te kada ste oslobođeni  plaćanja, a postoje i slučajevi kada imate pravo srazmernog odbitka ili povraćaja i sl…

 

Zato je uvek dobar savet zlata vredan, a naš stručni tim je tu da za sva pitanja i dileme koje imate kada razmatrate mogućnost nekog oblika prenosa  nepokretnosti, udela i sličnog. Bez obrzira kakav je Vaš cilj prenosa, treba proveriti sve poreske aspekte, a mi smo tu da pomognemo i utvrdimo da li i koliko bi Vas koštala prodaja u poreskom smislu.

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *