Porez na Kapitalnu Dobit | Porez na dohodak građana

4 јула, 20230
porez-na-kapitalnu-dobit.jpg

Porez na kapitalnu dobit je važan segment Poreza na dohodak građana. Govorili smo o obimnim poreskim reformama u našim prethodnim tekstovima, a posebno se ističu promene u Zakonu o porezu na dohodak građana. Detalje o ovim promenama možete pronaći na našoj stranici Porez na dohodak građana. Porez na kapitalnu dobit često ostaje u senci drugih poreskih obaveza, zbog čega ga klijenti neretko nazivaju i „surprise tax“.

„Iznenađenje“ kod poreza na kapitalnu dobit leži u činjenici da se ova obaveza pojavljuje kada postoji kapitalni prirast – razlika između nabavne i prodajne cene prilikom prenosa prava, udela, hartija od vrednosti ili nepokretnosti. Naime, kada dođe do prodaje nepokretnosti, mnogi se iznenade kada saznaju za dodatnu obavezu plaćanja poreza na kapitalnu dobit, nakon poreza na prenos apsolutnih prava.

Zakon definiše kapitalnu dobit kao prihod od razlike u ceni koji nastaje prenosom:

 • Stvarnih prava na nepokretnostima
 • Autorskih i srodnih prava
 • Udela u kapitalu pravnih lica
 • Akcija i drugih hartija od vrednosti
 • Investicione jedinice, osim investicionih jedinica dobrovoljnih penzijskih fondova
 • Digitalne imovine

Obveznik poreza je svako fizičko lice, uključujući preduzetnike, koji izvrši navedeni prenos. Ovaj porez se plaća kada postoji namera za ostvarivanje dobiti, kao što je prodaja nepokretnosti s ciljem zarade.

Međutim, postoje izuzeci kada kapitalna dobit nije oporeziva:

 • Nasleđe u prvom naslednom redu
 • Prenosi između bračnih drugova i krvnih srodnika
 • Prenosi u vezi sa razvodom braka
 • Prenos dužničkih hartija od vrednosti izdatih od državnih institucija
 • Prenos prava ili hartija od vrednosti posle desetogodišnjeg vlasništva
 • Statusne promene u privrednim društvima kroz zamenu udele

Specifičnosti utvrđivanja kapitalnog dobitka regulisane su za svaki tip prenosa posebno. Stopa poreza na kapitalnu dobit iznosi 15% na utvrđenu razliku između nabavne i prodajne cene.

Poreska oslobođenja od kapitalne dobiti uključuju:

 • Vlasništvo nepokretnosti duže od 10 godina
 • Ulaganja sredstava od prodaje nepokretnosti u stambene potrebe u roku od 90 dana
 • Srazmerno smanjenje obaveze ako se samo deo sredstava ulaže u stambeno pitanje
 • Povraćaj poreza ako se sredstva ulože u iste namene u roku od 12 meseci

Rok za prijavu poreza na kapitalnu dobit je 30 dana od prenosa prava. Prijavu se podnosi Poreskoj upravi preko obrasca PPDG-3R, uz priloženu dokumentaciju.

Neizvršavanje prijave poreza na kapitalnu dobit može dovesti do poreskog prekršaja ili utaje, s mogućim novčanim kaznama.

Izbegavanje „surprise tax“ zahteva konsultacije pre realizacije bilo koje prodaje. Naš stručni tim pruža sve potrebne informacije o porezu na kapitalnu dobit, mogućim olakšicama i oslobođenjima, te srazmernim odbitcima ili povraćaju poreza. Bez obzira na vaš cilj prenosa, važno je sagledati sve aspekte, a Creative Finance je tu da vam pomogne u proceni i potencijalnim poreskim obavezama koje bi mogle nastati usled prodaje.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *