Novi Pravilnik o elektronskom fakturisanju – Od 1. jula 2023. 

29 juna, 20230
elektronsko-fakturisanje.jpg

Od 1. jula 2023. godine stupa na snagu novi (dugo očekivani) Pravilnik o elektronskom fakturisanju

 

 

 

U Službenom glasniku RS broj 47/23 od 8. juna 2023. godine objavljen je novi Pravilnik o elektronskom fakturisanju čijom primenom prestaju da važe:

 

1) Pravilnik o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura („Službeni glasnik RS“, br. 69/21, 132/21 i 46/22);

2) Pravilnik o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja („Službeni glasnik RS“, br. 69/21, 132/21 i 46/22);

3) Pravilnik o načinu postupanja Centralnog informacionog posrednika („Službeni glasnik RS“, br. 69/21 i 132/21).

 

 

Ovim Pravilnikom su definisani:

  1. način i postupak registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura
  2. način pristupanja i korišćenja elektronskih faktura
  3. način primene standarda elektronskog fakturisanja
  4. minimalni sadržaj elektronske fakture, slučajevi u kojima pojedini elementi elektronske fakture mogu biti izostavljeni, slučajevi u kojima je predviđena obaveza iskazivanja dodatnih elemenata, na osnovu drugih propisa
  5. način i postupak elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a u SEF-u
  6. postupanje u slučaju nastupanja privremenog prekida u radu SEF-a
  7. korišćenje podataka iz SEF-a
  8. način postupanja Centralnog informacionog posrednika

 

 

Novim pravilnikom ponuđeni su sledeći tipovi subjekata registracije: privredno društvo, preduzetnik, udruženje, stečajna masa i fondacija/zadužbina, sportsko udruženje, komora, korisnik javnih sredstava i drugo.

Predviđeno je da korisnik sistema elektronskih faktura pristupi i koristi sistem elektronskih faktura neposredno ili preko informacionih posrednika koji su dobili saglasnost ministarstva nadležnog za poslove finansija. Korisnik može odabrati samo jednog posrednika.

Pravilnik je odredio sve vrste elektronskih faktura i zahteva za isplatu kao i pravila kada se izdaju pojedine vrste e-faktura, slučajeve u kojima je predviđena obaveza iskazivanja dodatnih elemenata elektronske fakture  i slučajeve u kojima pojedini elementi mogu biti izostavljeni, poreske kategorije i način njihovog iskazivanja, kao i način dostave prateće dokumentacijeu formi priloga elektronskoj fakturi.

 

 

Elektronsko evidentiranje obračuna PDV vrši se zbirno, odnosno pojedinačno za poreski period u roku za podnošenje poreske prijave u skladu sa Zakonom o PDV. Uređeno je koje podatke moraju da sadrže Zbirna evidencija PDV-a i Pojedinačna evidencija PDV-a.

Ako elektronska faktura nije izdata do isteka roka za predaju poreske prijave za poreski period za koji je nastala poreska obaveza, u Pojedinačnoj evidenciji za taj poreski period vrši se evidentiranje obračunatog PDV-a. U periodu izdavanja e-fakture u Zbirnoj evidenciji PDV za poreski period na koji se odnosi elektronska faktura iznos PDV evidentira se u polju u kojem se iskazuju podaci o smanjenju PDV.

U slučaju kada obveznik PDV-a izda dokument o smanjenju poreske osnovice, neophodno obaveštenje primaoca da je izvršio ispravku odbitka prethodnog poreza, odnosno da obračunati PDV nije koristio kao prethodni porez se ne izdaje preko SEF-a. Isto pravilo važi i prilikom storniranja elektronske fakture.

U slučaju privremenog prekida u radu sistema elektronskih faktura, Centralni informacioni posrednik će obavestiti korisnike sistema elektronskih faktura o privremenom prekidu u radu putem portala sistema elektronskih faktura. Ako nastupi privremeni prekid u radu sistema elektronskih faktura, elektronska faktura smatraće se dostavljenom u trenutku ponovnog uspostavljanja rada sistema elektronskih faktura.

 

 

Do 31. decembra 2023. godine, nadležni organ u postupcima provere pravilnosti elektronskog evidentiranja obračuna PDV neće uzimati u obzir pogrešno iskazane podatke ako je tačan ukupan iznos evidentiranog PDV, a u smislu da li su podaci o obračunatom PDV iskazani u Zbirnoj evidenciji ili Pojedinačnoj evidenciji.

Uprkos nadanjima računovođa, na snazi i dalje ostaje pravilo da se avansni racun mora evidentirati najkasnije narednog dana od dana avansne naplate. Takođe na računima trgovci neće biti u obavezi da uz šifru dodaju i vrstu robe I pored člana 42 zakona o PDV-u.Ostaje i obaveza izdavanja pa storniranja fiskalnih računa izdatih javnim preduzećima uz obavezu izdavanja I elektronske fakture I za promet u maloprodajama.

 

Za eventualne nedoumice I pitanja na raspolaganju vam je TIM CREATIVE FINANCE

 

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *