Novi Pravilnik o elektronskom fakturisanju – Od 1. jula 2023. 

29 јуна, 20230
elektronsko-fakturisanje.jpg

Implementacija Novog Pravilnika o Elektronskom Fakturisanju od 1. Jula 2023

S početkom jula 2023, primenjivaće se novi Pravilnik o elektronskom fakturisanju, kako je objavljeno u Službenom glasniku RS broj 47/23 datuma 8. juna 2023. godine. Ovaj pravilnik uvodi značajne novine u proces fakturisanja i označava kraj primene prethodnih pravila:

 1. Pravilnik o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, korišćenju sistema i podataka dostupnih u istom („Službeni glasnik RS“, brojevi 69/21, 132/21, i 46/22);
 2. Pravilnik o elementima elektronske fakture, dostavi prateće dokumentacije, obračunu PDV-a u sistem elektronskih faktura i primeni standarda elektronskog fakturisanja („Službeni glasnik RS“, brojevi 69/21, 132/21, i 46/22);
 3. Pravilnik o načinu postupanja Centralnog informacionog posrednika („Službeni glasnik RS“, brojevi 69/21 i 132/21).

 

 

Pravilnik detaljno definiše:

 • Postupak registrovanja za sistem elektronskih faktura
 • Korišćenje i pristup elektronskim fakturama
 • Primenu standarda elektronskog fakturisanja
 • Sadržaj elektronske fakture i slučajeve izuzetaka ili dodatnih elemenata po drugim propisima
 • Evidentiranje obračuna PDV-a u SEF-u
 • Postupke pri privremenom prekidu rada SEF-a
 • Korišćenje podataka iz SEF-a
 • Delovanje Centralnog informacionog posrednika

Registrovanje za novi sistem može obaviti širok spektar subjekata, uključujući privredna društva, preduzetnike, udruženja, stečajne mase, fondacije/zadužbine, sportska udruženja, komore, korisnike javnih sredstava i druge. Pristup i korišćenje sistema mogući su direktno ili preko informacionih posrednika odobrenih od strane Ministarstva finansija, pri čemu je izbor ograničen na jednog posrednika.

Pravilnik propisuje vrste elektronskih faktura, zahteva za isplatu, pravila izdavanja e-faktura, obaveze iskazivanja dodatnih elemenata, poreske kategorije i način njihovog prikazivanja, kao i dostavu prateće dokumentacije u elektronskom formatu.

 

Elektronski obračun PDV-a može se voditi zbirno ili pojedinačno, sa obavezom pridržavanja rokova za podnošenje poreskih prijava prema Zakonu o PDV. Takođe su definisani podaci koji se moraju naći u Zbirnoj i Pojedinačnoj evidenciji PDV-a.

U slučaju privremenog prekida SEF-a, Centralni informacioni posrednik će putem portala elektronskih faktura obavestiti korisnike o prekidu, a e-fakture se smatraju dostavljenim nakon ponovnog uspostavljanja rada sistema.

Do kraja 2023. godine, prilikom provere elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a, nadležni organi neće uzimati u obzir greške u iskazanim podacima ukoliko je ukupan iznos PDV-a tačno evidentiran.

Unatoč očekivanjima, i dalje je na snazi pravilo da se avansni račun mora evidentirati najkasnije dan nakon avansne naplate, a obaveza izdavanja i storniranja fiskalnih računa ostaje neizmenjena.

Za bilo kakve nedoumice ili pitanja, TIM CREATIVE FINANCE je dostupan da pruži podršku i razjasni sve aspekte novog Pravilnika o elektronskom fakturisanju.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *