Preduzetnici i pozajmice

14 jula, 20230
Preduzetnici-i-pozajmice.jpg

Uslovi savremenog poslovanja nameću niz problema privrednicima, a posebno preduzetnicima. U osnovi je prihvatanje novih metoda i modela poslovanja usmerenih ka dugoročnijim planovima, ali u tome je uvek prisutan problem tekuće likvidnosti poslovanje. Problem likvidnosti je kod preduzetnika utoliko više opterećen i činjenicom da su to pre svega fizička lica koja se bave jednom delatnošću sa ciljem ostvarivanja prihoda i najčešće se kao takvi jedino mogu osloniti na sopstvene snage. Dostupnost kredita je često ne toliko dugotrajan proces koliko „papirološki“ zahtevan za preduzetnike, a tempo savremenog poslovanja je u takvoj brzini koja zahteva momentalno reagovanje. U takvom okuženju i sa takvim tempom ono čemu preduzetnici vrlo često pribegavaju za rešenje problema tekuće nelikvidnosti su pozajmice.

 

Pozajmice za likvidnost, tj. ugovor o pozajmici za likvidnost je obaligacija koja se odnosi na dva fizička lica, na fizičko i pravno lice, ali ne i na preduzetnika. Postavlja se pitanje zašto? Zato što preduzetnik nema status pravnog lica, on je  fizičko lice koje obavlja delatnost i ne postoji kao poseban entet, samim tim ne postoje dve ugovorne strane, zato i ne postoji ugovorna mogućnost, tačnije nema obligacije. U prasksi u polednje vreme preduzetnici su od svojih poslovnih banaka dobijali usmena objašnjena o tome da je uplata pozajmice kod preduzetnika zabranjena i to sa širfom koju su koristili 81. Mnogi preduzetnici koji su bili prinuđeni da premoste nelikvidnost, a u nemogućnosti da koriste šifru 81,  i bez konsultacije sa svojim računovođama opredelili su se za šifru 65 – uplata dnevnog pazara.   Najjednostavnije rečeno posledica ovoga je da ste ostvarili prihod, koji je oporeziv i za koji treba proveriti da li je potrebno postaojanje fiskalne kase. Znači iz jednog problema se upada u drugi.

 

U tako nastalim uslovima pojavilo se saopštenje Narodne banke u kome se kaže:

„Radi potpune i tačne informisanosti korisnika platnih usluga, Narodna banka Srbije ukazuje na to da pravni osnov za uplatu kojom bi se izvršila pozajmica osnivača za likvidnost u slučaju preduzetnika postoji, kao i da je propisima iz svoje nadležnosti nije zabranila.“

Narodna banka Srbije pozvala se na Odluku o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih tansakcija u dinarima („Službeni glasnik RS“ br. 55/2015, 78/2015, 82/2017, 65/2018, 78/2018, 22/2019 i 125/2020) kao i prilog ove Odluke u kome su sadržane šifre plaćanja za gotovinska, bezgovtovinska i obračunska plaćanja koje krosnici platnih usluga koriste prilikom popunjavanja naloga za plaćanje.

U svom obraćanju Narodna banka je istakla da postoji pravni osnov po kome preduzetnici mogu vršiti uplate za likvidnost. Ovo nameće potrebu da se ponovno istekne suština preduzetništva koja govori o tome da preduzetnik nije pravno lice i za svoje obaveze koje proisteknu iz poslovanja odgovara neograničeno i to:

– imovinom koju je uložio u poslovanje,

– ali i celokupnom svojom imovinom (odnosno i onom koju prethodno nije uložio u svoje poslovanje)

                  

         Dakle, kada imamo za problem rešavanje tekuće likvidnosti preduzetnika, pozajmica, u smislu pozajmice osnivača,  u slučaju preduzetnika ne postoji kao mogućnost (jer za to ne postoji pravni osnov) jer preduzetnik kao fizičko lice ne postoji odvojeno od svoje preduzetničke radnje. Ono što postoji kao rešemje je ulaganje kapitala u poslovanje, tačnije  korišćenje svojih ličnih sredstava u poslovne svrhe. Sa računovodstvenog aspekta promene su ne na obavezama već na kapitalu, za one preduzetnike koji su u sistemu dovojnog knjigovodstva.

Rešenje je da se ne koristiti šifra plaćanja 81 – Pozajmice osnivača za likvidnost (koja je namenjena pravnim licima), već šifra plaćanja 90 – Druge transakcije. Ukoliko imate ovakve i slične nedoumice TIM CREATIVE FINANCE je tu da pomogne u što boljem praćenju tempa saveremnog poslovanja.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *