Unos imovine i uzimanje iz imovine preduzetnika

15 септембра, 20210
unos-i-uzimanje.jpg

Unos i uzimanje imovine od strane preduzetnika u Srbiji podleže određenim računovodstvenim i poreskim pravilima. Ključno je razumeti kako se ove transakcije odražavaju na finansijske izveštaje i poreske obaveze.

Računovodstveni Tretman

Unos Imovine

 • Unos Obrtne Imovine: Računovodstveno, unos obrtne imovine (materijala, novca, hartija od vrednosti) od strane preduzetnika tretira se kao rashod.
  • Primer: Unos robe knjiži se u korist konta robe, a protivvrednost se prikazuje kao prihod. Prilikom prodaje, prodajni prihod se knjiži, a istovremeno se iskazuje i nabavna vrednost prodate robe kao trošak.
 • Unos Novca: Uvećava se saldo tekućeg računa, uz odgovarajuću knjiženu obavezu.

Uzimanje Imovine

 • Tretman Kao Prihod: Uzimanje imovine iz poslovanja za lične potrebe se smatra prihodom preduzetnika i utiče na povećanje oporezive osnovice.
  • Primer: Manjak robe utvrđen godišnjim popisom tretira se kao lično uzimanje i knjiži se kao trošak, uz istovremeno povećanje prihoda.

Poreski Aspekt

Zakonski Okvir

 • Zakon o Porezu na Dohodak Građana: Stav 1. člana 37b definiše uzimanje imovine iz poslovne svrhe kao poslovni prihod, dok se unos lične imovine u poslovnu tretira kao poslovni rashod.

Poreski Bilans (PB-2)

 • Unos Imovine: Ulaganje lične imovine u poslovnu imovinu iskazuje se kao rashod u poreskom bilansu.
 • Uzimanje Imovine: Uzimanje imovine se iskazuje na rednom broju 36 PB-2, povećavajući prihod.

Praktični Primeri

Unos Imovine

 • Roba i Materijal: Knjiženje unosa robe se vrši kao rashod, uzimajući u obzir uticaj na oporezivi prihod.
 • Novac: Unos novca se knjiži na tekući račun, uz odgovarajuću obavezu.

Uzimanje Imovine

 • Manjak Robe ili Novca: Ukoliko je uzrokovan ličnim uzimanjem, knjiži se kao prihod preduzetnika, utičući na poreznu osnovicu.

Zaključak

Svaki unos ili uzimanje imovine od strane preduzetnika mora se pažljivo analizirati i knjižiti kako bi se osiguralo tačno utvrđivanje finansijskog rezultata i adekvatno ispunjavanje poreskih obaveza. Poreska uprava može zahtevati uvid u periodične finansijske izveštaje, što podrazumeva precizno računovodstvo i transparentnost u poslovanju preduzetnika.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *