Primanja na koja se ne plaća porez na dohodak građana

22 септембра, 20210
porez-na-dohodak-gradana.jpg

Zakon o porezu na dohodak građana Srbije definiše specifične vrste primanja koja su oslobođena plaćanja poreza. Ova oslobađanja su važan aspekt finansijske regulative, pružajući podršku pojedinim društvenim grupama i situacijama. Evo ključnih kategorija:

Kategorije Primanja Oslobođenih od Poreza

 1. Prava Ratnih Invalida: Primanja po osnovu propisa o pravima ratnih invalida.
 2. Podrška Porodicama sa Decom: Primanja u skladu sa zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom.
 3. Naknade za Pomoć i Nega: Naknade za pomoć i negu drugih lica i telesno oštećenje.
 4. Naknade za Nezaposlene: Naknade za vreme nezaposlenosti i u sklopu programa aktivne politike zapošljavanja.
 5. Socijalna Zaštita: Usluge socijalne zaštite i materijalna podrška.
 6. Naknade iz Zdravstvenog Osiguranja: Osim naknade zarade.
 7. Osiguranje Imovine: Naknade iz osiguranja imovine.
 8. Naknada Štete: Materijalna i nematerijalna šteta.
 9. Pomoć zbog Smrti Zaposlenog: Do 70.696 dinara.
 10. Pomoć za Uništenu/Oštećenu Imovinu: U slučajevima elementarnih nepogoda.
 11. Organizovana Socijalna i Humanitarna Pomoć.
 12. Stipendije i Krediti Učenika/Studenata: Do 30.967 dinara mesečno.
 13. Hranarine za Sportiste Amatere: Do 10.100 dinara.
 14. Naknada za Rad Osuđenih Lica i Maloletnika.
 15. Naknada za Rad u Psihijatrijskim Ustanovama.
 16. Uplate Doprinos za Obavezno Socijalno Osiguranje: Za osnivače privrednih društava.
 17. Penzije i Invalidnine.
 18. Otpremnine kod Penzije: Do iznosa utvrđenog zakonom.
 19. Otpremnine po Zakonu o Radu.
 20. Otpremnine u Procesu Privatizacije.
 21. Naknade Hraniteljima.
 22. Naknade Vojnicima na Služenju.
 23. Naknade Studentima Policije. 23a. Naknade Učenicima u Dualnom Obrazovanju.
 24. Premije i Subvencije Poljoprivrednicima.
 25. PDV Nadoknade: Po zakonu o PDV-u.
 26. Nagrade učenicima i studentima za Takmičenja.
 27. Naknade Troškova za Volontiranje.
 28. Novčane Pomoći za Nezaposlene za Lečenje.
 29. Naknade Članovima Izbornih Komisija.
 30. Novčane Pomoći Nezaposlenima: Do 13.420 dinara godišnje.
 31. Naknade Boravka u EU Programima.

Specifični Slučajevi

 • Naknada Štete: Naknada štete izgubljene zarade zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa i neiskorišćenog godišnjeg odmora se oporezuje kao zarada.
 • Solidarna Pomoć: Iz fonda solidarnosti i sindikata ne podleže oporezivanju.
 • Zatezna Kamata iz Radnog Odnosa: Kamata ostvarena u sudskim sporov

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *