Akontacije poreza na dobit – Izmene u visini akontacija

29 septembra, 20210
Akontacije-poreza-na-dobit.jpg

AKONTACIJE POREZA NA DOBIT – IZMENE U VISINI AKONTACIJA

Dinamični uslovi privređivanja, naročito u poslednjih godinu i po dana poslovanja u uslovima pandemije korona virusom, direktno utiču na nivo i obim poslovanja iz koga proizilaze i poreske obaveze. U nestabilnim uslovima privređivanja jedan parametar koji utice tekuću likvidnost, a vezan je za obim poslovanja iz prethodnog perioda svakako je obaveza poreza na dobit u vidu mesečnih akontacija na osnovu rezultata iz prethodne godine.

Zakonodavac je predvideo mogućnost oscilacija i regulisao mogućnost članom 68. Zakona o porezu na dobit izmene visine mesečnih akontacija poreza na dobit. Ovo znaci da je ovim članom utvđena mogućnost podnošenja periodičnog poreskog bilansa u cilju sto adekvatnijeg obuhvata poreza na dobit u tekućem periodu. Mogućnost izmene poreskog bilansa i poreske prijave postoji posle podnošenja konačnog poreskog bilansa i poreskih prijava za prethodnu godinu. Za obveznike koji su pre kranjeg roka, koji je jos ove godine bio 29. jun , mogu predati i izmenjene poreske prijave za tekuću godinu. Ova mogućnost postoji ne zavisno od toga da li su se opredelili za korišćenje paketa ekonomskih mera za ublažavanje posledica izazvanih pandemijom korona virusa. Za privredu je ovo od izuzetnog značaja koji su poslovali u otežanim ili jos uvek posluju u otežanim uslovima usled pandemije i kod kojih je doslo do smanjenja obima poslovanja u odnosu na prethodni period. Takodje, ovo se odnosi i na sve obveznike koji očekuju lošiji poslovni rezultat i time i nižim očekivanim rezultatom a time i obavezom poreza na dobit za tekuću godinu.

Kada je u pitanju rok za podnošenje periodičnog poreskog bilansa i poreske prijave, on je 30 dana po isteku perioda za kooji se sastavlja periodični poreski bilans i prijava. Na primer, za period januar – avgust, rok je 30. septembar.

Podnošenje izmenjenog poreskog bilansa, odnosno, periodičnog poreskog bilansa i prijave, kao i knačni, podnosi se isključivo preko portala Poreske uprave. Poreski obveznik sam utvrđuje izmenjeni iznos akontacije poreza na dobit u skladu sa članom 68. stav 2. Zakona. Poreski obveznici moraju da imaju u vidu da se izmena akontacija odnosi na budući period, a ne na prošli, što znači da će obaveze za akontaciju posle podnošenja izmenjena odnositi za period posle datuma perioda za koji se prijava podnosi, ali ne menjaju se akontacije za koje je već stvorena obaveza. Ako je period januar – avgust, izmena će se odnositi na akontaciju za septembar čija je obaveza 15. oktobra, obaveza po akontacijama do tog perioda se ne menjaju.

Utvrđivanje izmene akontacija i podnošenje periodičnih poreskih bilansa znači da se moraju sastavit i periodični finansijski izveštaji, bilans stanja i bilans uspeha. Zakon nije predvideo obavezu podnošenja periodičnih finansijskih izveštaja, a ni Zakon o računovodstvu ne propisuje obavezu dostavljanja periodičnih finansijskih izveštaja APR-u. Evidentno je da se poreski bilansi i prijava ne mogu sastaviti bez sastavljanja finansijkih izveštaja, jedino ne postoji obaveza njihove predaje APR-u, ali Poreska uprava moze zahtevati,   da se dostav na uvid i proveru periodični finansijski izveštaj.

Kod sastavljanja periodičnih finansijskih treba imati u vidu da nije neophodno sprovesti sve postupke kao za sastavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja.  Koje su to procedure koje nisu u obavezi da se sprovedu pri izradi periodičnih finansijskih izveštaja:

– sastavlja se samo bilans stanja i bilans uspeha

– procena naplativosti potraživanja

– usklađivanje potraživanja i obavezama

– ne iskazuju se uporedni podaci

– ne moraju se utvrditi odložena poreska sredstrva i poreske obaveze

Kod sastavljanja periodičnog poreskog bilansa i prijave moraju se pravilno odmeriti i razgraničiti kapitalni dobitci, rashodi po osnovu obezvređenja, transferne cene, obaracun računovodstvene i poreske amortizacije za period za koji se sastavlja periodični poreski bilans i prijava.

Poreski obveznik koji se odluči na izmenu visine akontacije poreza na dobit mora dobro da sagleda sve svoje aspekte poslovanja i dobro ih izanalizira, jer Poreska uprava sasglasno načelu fikticiteta za svakog poreskog obveznika utvrđuje sve činjenice koje utiču na visinu poreske obaveze shodno članu 9. Zakona o porskom postupku i poreskoj administraciji. U praksi se često dešava da obveznici koji imaju izraziti sezonski karakter poslovanja smatraju da imaju osnova za izmenu akontacija poreza na dobit zbog neravnomernost  prihoda tokom kalendarske godine, što svakako nije odraz značajnih promena uslova privređivanja već je to način njihovog poslovanja.

Za ova i slična pitanja tim Kreativnih finansija stoji na raspolaganju svim zainteresovanim.

 

 

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *