Cash Flow – Izveštaj o Tokovima Gotovine

9 септембра, 20210
Izvestaj-o-tokovima-gotovine.jpg

Izveštaj o tokovima gotovine (Cash Flow) predstavlja esencijalni deo finansijskog izveštavanja, koji uz bilans stanja i uspeha, pruža kompletan uvid u finansijsko stanje preduzeća.

Kategorije Tokova Gotovine

1. Gotovina iz Poslovnih Aktivnosti

 • Fokus: Novčani prilivi i odlivi direktno povezani s osnovnom delatnošću.
 • Primeri:
  • Potraživanja od kupaca.
  • Zalihe i avansi.
  • Obaveze prema dobavljačima, za zarade, poreze i doprinose.

2. Gotovina iz Aktivnosti Investiranja

 • Fokus: Transakcije vezane za dugoročna sredstva i investicije.
 • Primeri:
  • Kupovina i prodaja dugoročnih investicija.
  • Promene u vrednosti zemljišta, objekata, opreme.

3. Gotovina iz Finansijskih Aktivnosti

 • Fokus: Novčani tokovi povezani s finansiranjem i kapitalom.
 • Primeri:
  • Emisija obveznica.
  • Dugoročni krediti.
  • Dividende i promene u kapitalu.

Metodologija Izračunavanja

 • Indirektna Metoda:
  • Primena za poslovne aktivnosti.
  • Bazira se na promenama salda tekućih sredstava i obaveza.
 • Direktna Metoda:
  • Koristi se za investicione i finansijske aktivnosti.
  • Direktno prikazuje prilive i odlive gotovine.

Značaj i Primena u Praksi

 • Strateški Alat za Menadžment: Cash flow izveštaj je ključan za donošenje odluka u upravljanju likvidnošću i finansijama.
 • Periodičnost: Koristi se mesečno ili nedeljno za bolji uvid u trenutno stanje gotovinskih tokova.
 • Zbir Neto Tokova Gotovine: Ukazuje na kumulativne promene u gotovini za određeni vremenski period.

Zaključak

Izveštaj o tokovima gotovine je nezamenjiv segment u finansijskom izveštavanju. Pruža jasnu sliku o sposobnosti preduzeća da generiše gotovinu, njenoj upotrebi i ukupnoj finansijskoj stabilnosti. Razumevanje cash flow-a je ključno za efikasno finansijsko planiranje i odlučivanje na svim nivoima poslovanja.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *