FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

8 septembra, 20210
Finansijski-izvestaj.jpg

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Izmenama Zakona o računovodstvu iz 2020.godine deo odredbi počinje da se primenjuje od 2021. godine što znači da će se primenjivati kod sastavljanja finansijskih izveštaja za 2021.godinu. Jedna od novina odnosi se na rokove predaje, gde se ukida predaja statističkih i konačnih finansijskih izveštaja i utvrđuje jedinstveni rok, a to je 31.03.2022.godine. Novina je u uvodjenju napomena uz  bilans stanja i bilans uspeha. Bilans stanja i bilans uspeha su osnovne računovodstvenog izveštavanja, oni su sastavni deo zarvšnog računa preduzeća i pokazuju finansijski položaj i uspešnost poslovanja preduzće tokom poslovne godine.

Finansijski izveštaji pružaju informacije o oceni poslovanja kako externim korisnicima (investitorima, kreditorima, poreskim organima, statisickim organima i sl.) tako i internim korisnicima zaposlenima, vlasnicima, menadžmentu i sl.

 

BILANS STANJA

 

Bilans stanja predstavlja pregled celokupne imovine preduzeća na određeni dan, sastoji se od aktive gde se iskazuju sredstva i pasive u okviru koje se iskazuju izvori tih sredstava.

Grupisanje sredstava u okviru aktive vrsi se prema njihovoj funkciji tako da imamo poslovna i vanposlovna sredstva.

Poslovna sredstva sastoje se iz osnovnih i obrtnih sredstava. Osnovna sredstva ili stalna sredstva predstavljaju osnovu za rad i korisete se duzi vremenski period tj. u okviru reprodukcionog ciklusa, koeficijent obrta im je veci od jedan, imaju vecu vrednost i najčešće ne menaju svoj izgled upotrebom.

Obrtna sredstva karakteriše jednokratana upotreba, ulaze u supstancu novog proizvoda i manjaju svoj izgled, prenoseći istovremeno celokupnu svoju vrednost. To su sredstva koja se često i brzo repordukuju tj. njihova upotreba je najčešće i njihov potpuni utrošak.

Vanposlovna sredstva se najpre javljaju u obliku sredstava rezervi.

Pasiva ili izvori sredstava su izvori poslovnih i izvori vanposlovnih sredstava. U izvore poslovnih sredstava sadaju: kapital (državni, društveni, akcijski, zadružni i sl.) krediti od banaka i ostali krediti kao i sve vrste obaveza. Izvore sredstava mozemo razvrstati i prema poreklu i tadav imamo dve grupacije: sopstvene i pozajmljene. Sopstveni su oni  izvori sredstava kod kojih postoji obaveza vracanja prema samom vlasniku tj. suvlasniku preduzeća. Ovo je osnovni kapital: državni, akcijski, udeli, ulozi, društveni i sl., zatim rezerve (kapitalne, revalorizacione, zakonske, statutarne i sl.) i neraspoređena dobit. Pozajmljni izvori su oni kod kojih postoji obaveza vraćanja prema drugim subjektima bankama, kreditorima, investitorima i tu je rok uvek definisan. U zavisnosti od definisanosti roka vraćanja ova sredstva mogu biti: dugoročna (rok duži od godine dana) i kratkoročne obaveze (rok kraci od godine dana).

 

BILANS USPEHA

 

Bilans uspeha je finansijski izveštaj na osnovu koga korisnici mogu da steknu uvid u profitabilnu sposobnost preduzeća. On pruža informacije o neto rezultatu, odnosno o dobitku ili gubitku ostvarenom za period na koji se odnosi.  Dobiitak, odnosno, gubitak nastaje usled povećanja, ondnosno, smanjenja sopstvenog kapitala sto je proizvod poslovne aktivnosti preduzeća i utvrđuje se poređenjem početnog i krajnjeg stanja bilansne pozicije kapital, pa se vrši korekcija za dobijenu razliku.

Bilans uspeha je najbitniji finansijski izveštaj koji ukazuje na profitabilnost preduzeća, donosi podatak o ostvarenom rezultatu poslovnja. U bilansu uspeha suceljavaju se ukupni troskovi i ukupni prihodi, a rezultat je ili dobit ili gutitaj ili postoji jednakost prihoda i rashoda.

 

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

 

Bilans stanja, bilans uspeha, pa i širi set koji uključuje promene na kapitalu, novčane tokove ukazuju tj. pružaju informacije o finasijskom položaju, profitabilnosti sto često za korisnike finansijskih izveštaja nije dovoljna  zato se javlja potreba za pružanjem dodatnih opisnih informacija radi povećanja upotrebne vrednsoti ovih izvestaja. Napomene uz finanansijske izvestaje upravo pružaju takvu vrstu informacija, tj. one dodatno pojsapnjavaju strukturu, vrednost i obeležja bilansnih pozicija. Napomene doprinose boljem opisu i razumevanju finansijskih izveštaja.

 

Naše usluge

Računovodstvo i knjigovodstvoPoresko savetovanjePravne Bankarske i Imigracione uslugePoreska Revizija

 

 

 

 

 

 

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *