Samostalni preduzetnici

19 januara, 20230
samostalni-preduzetnici.jpg

 Samostalni preduzetnici – prema stvarnom prihodu –

U predthodnim tekstovima pisali smo o složenosti Zakona o porezu na dohodak građana i tome koliko i koje sve prihode su obuhvatćene ovim zakonom. Među vrlo značajnim prihodma se smatra i prihod od samostalne delatnosti. Poresko zakonodavstvo Srbije je pitanje bavljenja samosatalnom delatnošću rešilo kroz mogućnost da se preduzetnici opredele na

paušalno oprezivanje ili

oporezivanje prema stvarno ostvarenom prihodu

 

Poslovna praksa u Srbiji je usvojila podelu preduzetništva shodno tome na koji način se plaća porez na dohodak,  tako imamo paušalce i samostalce. O paušlnom načinu oporezivanja, smo pisali u nekoliko navrata, pa se sa ovom temom možete upoznati kroz naše tekstove u okviru ovoga bloga. Tema o preduzetnicima koji porez plaćaju prema stvarno utvrđenom prihodu je vrlo složena jer se dotiće i Zakona o porezu na dohodak građana (ZPDG), i Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Zakona o računovodstvu i sl.

U smislu Zakona o porezu na dohodak građana predmet oporezivanja je prihodom od samostalne delatnosti i to prihod ostvaren od privrednih delatnosti (koji uključuje i delatnost poljoprivrede i šumarstva), prihod od pružanja profesionalnih i drugih intelektualnih usluga, prihodi od drugih delatnosti koje nisu na drugi način oporezovane.

Postoje dve varijante oporezivanja prema stvarnim prihodima, i jednoj i drugoj varijanti je zajednička obaveza vođenja poslovnih knjiga. Ovo je sasvim logično jer se stvarni prihod jedino može utvrditi vođenjem poslovnih knjiga.

 

Dve varijante na koje se preduzetnici mogu odlučiti su:

– čisto samooporezivanje i

isplata lične zarade preduzetnika 

 

 

Čisto samooporezivanje

 

– kod ove varijante, pojednostavljeno gledano, na razliku između prihoda i rashoda se obračunavaju porezi i doprinosi

– poslovne knjige se vode po sistemu dvojnog knjigovodstva i u skladu sa zakonom i drugim propisima koje uređuje računovodstvo (dnevnik, glavna knjiga, knjige ulaznih i izlaznih računa i sl.)

– poreskoj upravi se dostavljaju poreski bilans i poreska prijava (PB2 i PPDG-1S)

– APR-u finansijski izeštaji

– u roku od 15 dana od dana registracije u APR-u mora se podneti inicijalna poreska prijava PPDG-1S u elektronskom obliku, u ovoj prijavi se unosi procenjeni prihodi i rashodi za period od dana osnivanja do kraja poslovne godine, a razlika između njih je procenjena dobit (dohodak) koji je osnovica za obaračun poreza i doprinosa

– u godišnjoj poreskoj prijavi PPDG-1S kao osnovica poreza i doprinosa je razlika između ostvarenih prihoda i rashoda, a kada takvu osnovicu podelimo sa brojem meseci angažovanja dobijamo mesečnu osnovicu za obračun poreza i doprinosa

– stope poreza i doprinosa su iste kao i za paušalce samo se primenjuju na mesečnu osnovicu utvrđenju u poreskoj prijavi PPDG-1S

– obaveza plaćanja poreza i doprinosa je do 15-tog u mesecu za prethodni mesec

– ukoliko je mesečna osnovica doprinosa niža od najniže propisane osnovice doprinosa, osnovica je onda najniža propisana osnovca za obračun poreza i doprinosa, a porez se plaća prema stvarnom prihodu

– ukoliko je mesečna osnovica doprinosa viša od najviše propisane osnovice doprinosa, osnovica je onda najviša propisana osnovca za obračun poreza i doprinosa, a porez se plaća prema stvarnom prihodu

– podatak o iznosu najviše i najniže mesečne osnovice doprinosa objavljuje se godišnje od strane ministarstva finansija

– ako u tekućoj godini dođe do značajnijih promena u vašem poslovanju, promene poreskih instrumenata ili drugih okolnosti koje bitno utiču na visinu mesečne akontacije poreza/doprinosa možete podneti poresku prijavu sa poreskim bilansom u kojoj ćete iskazati podatke za izmenu mesečne akontacije, prijavu kojom menjate akontaciju podnosite u roku od 30 dana po isteku perioda za koji se sastavlja poreski bilans.

– visina koju preduzetnik u toku godine koristi kao svoju zarade  nije limitrana, ali se ne smatra troškom u poreskom bilansu, što znači da ona uvećava poresku osnovicu

 

 

 

Isplata lične zarade preduzetnika

 

– u slučaju da opredeljenja za isplatu lične zarade preduzetnik važe ista odredbe kao kod svih ostalih preduzetnika samo što se u ovom slučaju preduzetnik opredljuje na određeni iznos koji će se smatrati njegovom zaradom

– poreske stope su iste kao da je reč o radnom odnosu

– shodno tome i obaveze plaćanja poreza i doprinosa je poslednji dan u mesecu za prethodni mesec

– praktično preduzetnik je ovim opredljenjem sam sebi poslodavac i ograničio se na zaradu koju je sam odredio, a time i obaveze na ime poreza i doprinosa

– opredeljenje na ličnu zaradu se evidentira na portalu poreske do 15. decembra za narednu godinu i do istaka kalendarske godine mora se ostati na ovom načinu oporezivanja

– troškovi lične zarade priznaju se uporeskom bilansu

– ograničen iznos podizanja sredstava na ime zarade do visine koju je sam preduzetetnik odredio i na koju mesečno plaća poreze i doprinose

– opredeljenje na ličnu zaradu ne isključuje i plaćanje poreza na prihod od samostalne delatnosti koji plaćate na razliku između prihoda i rashoda, prema godišnjoj poreskoj prijavi PPDG-1S i poreskom bilansu PB2

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *