Sedište firme i poslovni prostor – poslednje izmene –

31 januara, 20230
Sediste-firme-i-poslovni-prostor.jpg

SEDIŠTE FIRME I POSLOVNI PROSTOR – poslednje izmene –

Kraj svake poslovne godine i početak nove je uvek dinamičan i ispunjen promenama. Jedna u nizu promena koja je donesena krajem 2022.godina, a čija primena počinje od 24. januara 2023. godine donosi novine u pogledu prijava svih poslovnih prostora u kome jedan poreski obveznik obavlja delatnost, smešta, skladišti robu, daje u zakup ili koristi zakup.

 

Odredbama Pravilnika o postupku, načinu, rokovima, sadržaju i obliku prijave kojom poreski obveznik prijavljuje poslovni prostor i poslovne prostorije u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i prostor i prostorije u kojima obavlja delatnost i čl. 25. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, prijavljivanje poslovnih prostorija i prostora vrši isključivo u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave na Obrascu EP IPP – Prijava za evidentiranje poslovnog prostora i poslovnih prostorija u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostora i prostorija u kojima poreski obveznik obavlja delatnost.

 

Znači, Pravilnikom je određeno da se prijava EP IPP podnosi  posebno za svaki prostor i prostoriju koje se nalaze van prijavljenog sedišta pravnog lica, preduzetnika, odnosno prebivališta/boravišta fizičkog lica, pre početka njihovog korišćenja. Na prijavljeno sedište se misli pre svega sedište koje je registrovano u Agenciji za privredne registre Republike Srbije.

 

Ovim Pravilnikom se utvrđuje šta se sve smatra poslovnim prostorom i poslovnim prostorijama, pa zakonodavac kaže da se pod tim smatraju se sve vrste otvorenih, zatvorenih i drugih prostora i prostorija koje se koriste u svrhu obavljanja delatnosti, kao i otvorenih, zatvorenih i drugih prostora i prostorija u kojima ili na kojima poreski obveznik skladišti, odnosno smešta dobra.

 

Novina koju treba imati u vidu je vremenski period, odnosno rok podnošenja prijave. Naime,  uslučaju promene iskazanih podataka podnosi se prijava EP IPP najkasnije 24 sata pre nastanka promene, posebno za svaki prostor i prostoriju. U slučaju kada je do promene podataka došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje poreskog obveznika, rok za podnošenje prijave je najkasnije 24 sata po saznanju od nastanka promene.

 

Kada je reč o zakupu poreski obveznik koji svoj poslovni prostor iznajmljuje drugom poreskom obvezniku  dužan je da prostor prijavi za obavljanje delatnosti iznajmljivanja, ali i zakupac je dužan da prijavi iznajmljeni prostor za obavljanje svoje delatnosti.

 

U slučajevima skladištenja robe poreski obveznik koji smešta tuđa dobra u svoje skladište, o kojima vodi evidenciju u svojim poslovnim knjigama, dužan je da prijavi taj poslovni prostor ili deo poslovnog prostora kao skladište.

 

Svi oni poreski obveznici koji nisu prijavili podatke Poreskoj upravi, odnosno koji su prijavili nepotpune ili netačne podatke, a počeli su da koristi poslovni prostor, odnosno poslovne prostorije u kojima skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostore i prostorije u kojima obavljaju delatnost, dužani su da podnese prijavu EP IPP najkasnije do 29.01.2023. godine.

 

 

 

Ko nije u obavezi da dostavi podatke kroz prijavu EP IPP:

 

– koje je prijavio Agenciji za privredne registre prilikom upisa u propisani registar,

 

– koje je u skladu sa drugim propisima dostavio Poreskoj upravi (zakon kojim se uređuju akcize, zakon kojim se uređuje fiskalizacija i dr.) i

 

– koje je do 24. januara 2023. godine prijavio Poreskoj upravi podnošenjem obrasca PEP IPJ.

 

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *