Test samostalnosti preduzetnika

29 novembra, 20220
test-samostalnosti-preduzetnika.jpg

Izmene Zakona o radu tokom 2014.godine umnogome su izmenile privredni ambijent i odnose na relaciji poslodavac zaposleni. Praksa koje se u narednim godinama u Srbiji razvijala bila je da poslodavci sa fizičkim licima ne zaključuju ugovor o radu, već da se fizička lica registruju kao preduzetnici, te kao takvi zaključuju ugovore o pružanju usluga na nalogodavcem (poslodavcem). Jedan od ciljeva ovakvog poslovno pravnog rešenja je bila legalna poreska optimizacija, jer na ovaj način su porezi i doprinosi zančajno manji (pogotovu u slučaju paušalnog oporezivanja) u odnosu na obaveze po pitanju poreza i doprinosa na zaradu. Ovo poslovno pravno rešenje optimizacije je naročito rasprostranjeno u IT sektoru.

Narodna skupština Republike Srbije je u decembru 2019.godine usvojila izmene i dopune Zakona o prezu na dohodak građana kojim se uvodi, između ostalog, i test samostalnosti preduzetnika. Jedan o ciljeva ove izmene, pomenutog Zakona, je da se napravi razlika između “nesamostanolog“ preduzetnika i “samostalnog“ i to tako što će prihod   “nesamostanolog“ preduzetnika ostaven od usluga koje pruža neformalnom poslodavcu oporezovati po višim stopama u odnosu na prihod od samostalne delatnosti koje “samostalan“.

 

Test samostalnosti preduzetnika primenjuje se od marta 2020.godine.

Testu samostalnosti podležu:

  1. preduzetnici registrovani u APR-u koji vode poslovne knjige i porez na dohodak građana plaćaju prema stvarno ostvarenoj dobiti
  2. preduzetnici registrovani u APR-u koji porez na dohodak građana plaćaju prema paušalno ostvarenom prihodu (tzv. paušalci).

Nalogodavcem se smatraju pravna, fizička lica, preduzetnici, preduzetnici paušalci, odnosno svako ko angažuje nekog drugog preduzetnika. Ova odredba člana 85 Zakona o porezu na dohodak građana odnosi se i na povezana pravna lica – odnosno kada je jedan preduzetnik angaćovana od više entitea koji čine povezna pravna lica. Nalogodavcem se smatraju i domaća, ali i strana pravna lica. Ovom odredbom su obuhvaćeni i oni preduzetnici koji pružaju usluge stranim nalogodavcima koji nemaju registrovani entitet u Srbiji.

 

Test samostalnosti preduzetnika jeste test koji se sastoji od 9 kriterijuma kojima se utvrđuje da li je oporezivani preduzetnik ili paušalni preduzetnik, zavistan ili samostalan u radu u odnosu na drugog partnera(naručio posla). Ovim testom Poreska uprava Republike Srbije proverava svaki ugovoreni odnos između nalogodavca i preduzetnika, kako se mogućnost oporezivanja ne bi zloupotrebljavala.

 

Devet je kriterijuma predviđeno za sporvođenje testa samostalnosti preduzetnika. Test samostalnosti je ustvari odgovor na 9 pitanja na osnovu kojih Poreska uprava procenjuje samostalnost preduzetnika.

Znači odgovor na ovih 9 pitanja utvđuje se samostalnost preduzetnika, a ta pitanja su sledeća:

1.Ko određuje radno vreme i odmor?

Nalogodavac određuje radno vreme preduzetniku ili su odmor i odsustva preduzetnika zavisni od odluke nalogodavca i naknada preduzetniku se ne umanjuje srazmerno vremenu provedenom na odmoru.

2.Ko bira prostor ili određuje mesta gde se poslovi povereni od poslodavca obavljaju?

Preduzetnik uobičajeno koristi prostorije koje obezbedi ili obavlja poslove u mestu koje odredi nalogodavac za potrebe obavljanja poslova koji su mu povereni.

3.Ko organizuje stručno osposobljavanje ili usavršavanje?

Nalogodavac vrši ili organizuje stručno osposobljavanje ili usavršavanje preduzetnika.

4.Kada i kako je nalogodavac angažovao paušalca?

Nalogodavac je angažovao preduzetnika nakon oglašavanja u sredstvima informisanja potrebe za angažovanjem fizičkih lica ili angažujući treće lice koje se uobičajeno bavi pronalaženjem lica podobnih za radno angažovanje, a čija je usluga rezultirala angažovanjem tog preduzetnika

5.Ko obezbeđuje osnovni alat, opremu ili druga osnovna materijalna ili nematerijalna sredstva potrebna za redovan rad preduzetnika; ko finansira njihovu nabavku; ko rukovodi procesom rada?

Nalogodavac obezbeđuje sopstveni osnovni alat, opremu ili druga osnovna materijalna ili nematerijalna sredstva potrebna za redovan rad preduzetnika ili finansira njihovu nabavku, osim specijalizovanih alata, opreme ili drugih specijalizovanih materijalnih ili nematerijalnih sredstava koji mogu biti neophodni u cilju izvršavanja specifičnog posla ili naloga, ili nalogodavac uobičajeno rukovodi procesom rada preduzetnika, osim takvog rukovođenja koje podrazumeva davanje osnovnog naloga u vezi sa naručenim poslom i razumnu kontrolu rezultata rada ili nadzor nalogodavca, kao dobrog privrednika, nad obavljanjem posla koji je naručio


6.Da li paušalac/preduzetnik ostvaruje 70% prihoda od jednog nalogodavca u periodu od 12 meseci?

Najmanje 70% od ukupno ostvarenih prihoda preduzetnika u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini je ostvareno od jednog nalogodavca.

7.Ko snosi rizik za posao po ugovoru o angažmanu?

Ugovor o angažovanju između nalogodavca i preduzetnika ne sadži klauzulu po kojoj bi preduzetnik snosio uobičajeni rizik za obaveljni posao isporučen klijentu iako se radi o poslovima iz delatnosti nalogodavca

8.Da li je paušalac ugovorom o angažmanu ograničen na pružanje usluga drugim nalogodavcima, tzv. zabrana konkurencije?

Ugovor o angažovanju preduzetnika ili sadrži delimičnu ili potpunu zabranu preduzetniku da pruža usluge po osnovu ugovora sa drugim nalogodavcima, izuzev delimične zabrane koja obuhvata pružanje usluga ograničenom broju direktnih konkurenata nalogodavcu

 

9.Da li paušalac / preduzetnik radi za jednog poslodavca više od 130 dana u periodu od 12 meseci unutar godine?

Preduzetnik obavlja aktivnosti uz naknadu za istog nalogodavca, neprekidno ili sa prekidima 130 ili više radnih dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini, pri čemu se obavljanjem aktivnosti u jednom radnom danu smatra obavljanje aktivnosti u bilo kom periodu tokom tog radnog dana između 00 i 24 časa.

 

Da bi preduzetnik bio ocenjen kao nesamostalan u odnosu na nalogodavca – potrebno je da bude ispunjeno minimalno 5 od ovih 9 kriterijuma.

Činjenica da je Preduzetnik nesamostalan po jednom, dva, tri ili četiri kriterijuma u odnosu na jednog nalogodavca ga ne čini nesamostalnim u tom odnosu.

Kada preduzetnik “padne“ na testu samostalnosti, tj. u slučaju utvrđene nesamostalnosti preduzetnika, prihod koji takav preduzetnik ostvaruje od nalogodavca se oporezuje na sledeći način:

– porezom na drugi prihod građana po stopi od 20%;

– doprinosom za PIO po stopi od 25%

                        Osnovicu za obračun poreza i doprinosa predstavljaće bruto iznos naknade, bez umanjenja za normirane troškove. Za plaćanje ovog poreza, kao i doprinosa za PIO, odgovornost snosi poslodavca. Ako nadležni poreski organ utvrdi da postoji nesamostalnost preduzetnika, obavezaće nalogodavca da plati porez i doprinos za PIO, zajedno sa kamatom. Kamata se obračunava sa članom 75 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Međutim, ako preduzetnik ostvaruje prihode od stranog pravnog lica i utvrdi se njegova nesamostalnost, preduzetnik je obavezan da utvrdi i plati porez i doprinos za PIO po osnovu tog prihoda (20% za poreze, 25% za doprinose). On mora i da podnese poresku prijavu na Obrascu PP OPO.

U cilju izbegavanja dvostrukog oporezivanja, članom 37v Zakona se uređuje da se u oporezivi prihod od samostalne delatnosti ne uračunava prihod koji se oporezuje saglasno članu 85. stav 1. tačka 17) Zakona, a koji ostvari obveznik poreza na stvarni prihod od samostalne delatnosti.

Poslodavac, nakon utvrđivanja nesamostalnosti preduzetnika, može da nastavi sa angažovanjem istog. Uslov je da ga angažuje po ugovoru o radu, ugovoru o delu i sl.

 

 

Test samostalnosti za preduzetnike koji rade sa klijentima iz inostrastva

               

U praksi se često javaljaju nedoumice u vezi sa obavezom sporvođenja testa samostalnostu u slučajevima kada je preduzetnik registrovan u Srbiji u APR-u, kako smo već rekli bez obzira da li je paušalac ili ne, i pruža usluge uz naknadu stranom nalogodavcu (nerezidentom pravnom licu).

U slučaju kada domaći preduzetnik ili preduzetnik paušalac pruža usluge uz naknadnu nalogodavcu iz inostranstva, obaveza sprovođenja testa samostalnosti postoji. To nema veze što je u tom slučaju nalogodavac strano pravno lice. Preduzetnik je u obavezi da sprovede test samostalnosti u odnosu na inostranog nalogodavca.

Ukoliko se na osnovu sprovedenog testa samostalnosti utvrdi da preduzetnik u odnosu na ino nalogodavca ispunjava najmanje pet od devet propisanih kriterijuma, preduzetnik kao fizičko lice u tom slučaju ima obavezu da za sve po tom osnovu primljene naknade od ino nalogodavca, počevši od 2. marta 2020., podnese poresku prijavu PP OPO na osnovu koje će utvrditi i platiti:

– porez na druge prihode po stopi od 20% (bez prava na priznavanje normiranih troškova) i

– doprinos za PIO po stopi od 25%.

Ako bi smo uzeli za primer da nam je prihod 1.000€ porez od 20% bi bio 200€, doprinos za PIO od 25% bi bio 250€ što znači da bi nam od 1.000€ prihoda ostalo 550€. Iznos od 450€ je prilično visok i svako bi u ovakvoj situaciji trebalo da testira ispaltivost ovakvog načina poslovanja. Uz to treba imati u vidu i moguću obavezu godišnjim porezom da dohodak građana.

 

                     

   Moguća rešenja testa samostalnosti

 

  1. kada je u pitanju odnos preduzetnik domaći nalogodavac tj. poslodavac jedno od najjdeostavnijih rešenja ugovor o radu, gde postoji mogućnosta korišćenja propisanih poreskih olakšica
  2. kada je u pitanju odnos preduzetnik ino nalogodavac, smatramo da je najisplatijivija opcija prelazak preduzetnika u DOO

 

U kojoj god situaciji da se nađete, bilo kao preduzetnik, bilo kao domaći ili ino nalogodavac tim Kreativnih finansija je tu za sva pitanja i nalaženje najoptimalinijeg rešenja.

 

 

 

 

 

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *