Oduzimanje PIB-a

6 decembra, 20220
oduzimanje-pib-a.jpg

Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Pravilnikom o poreskom identifikacionom broju i Pravilnikom o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre, propisani su pojam PIB-a, njegovo korišćenje u postupku i dokumenta u koja se unosi, obveznici koji su dužni da imaju PIB, postupak, način i rokovi određivanja PIB-a, kao i razlozi za oduzimanje PIB-a.

ZPPPA najpre propisuje da PIB ne može ni biti dodeljen u situacijama kada:

  • pravnom licu čiji osnivač, odnosno član (u daljem tekstu: osnivač) – pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice ima dospele, a neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda nastale u vezi sa obavljanjem delatnosti, odnosno ako je pravnom licu ili preduzetniku privremeno oduzet PIB u skladu sa ovim zakonom. Ne može se dodeliti PIB ni pravnom licu čiji je osnivač – pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice istovremeno osnivač lica kome je privremeno oduzet PIB, u skladu sa ZPPPA;

 

  • pravnom licu čiji je osnivač fizičko lice koje je istovremeno osnivač i drugog privrednog subjekta koji ima neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda u vezi sa obavljanjem delatnosti;

 

  • pravnom licu nastalom statusnom promenom izdvajanja uz osnivanje, odnosno mešovitog izdvajanja u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, odnosno statusne promene posebnih oblika organizovanja, ako pravno lice, kao i fond koje je predmet podele ima neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda, odnosno ako mu je privremeno oduzet PIB u skladu sa ZPPPA;

 

  • preduzetniku koji ima dospele, a neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda, nastale u vezi sa obavljanjem delatnosti u drugim privrednim subjektima u kojima je istovremeno osnivač sa udelom većim od 5%, odnosno ako mu je privremeno oduzet PIB u skladu sa ovim zakonom.

 

S obzirom da se većini pravnih subjekata PIB dodeljuje putem Agencije za privredne registre, ZPPPA određuje da će se tom prilikom PIB dodeliti u zakonskom propisanom roku i da se neće vršiti prethodna provera ispunjenosti ovih navedenih uslova.

 

Do oduzimanja PIB-a može doći ukoliko poreska uprava u postupku kontrole, odnosno u postupku provere na osnovu podataka iz službene evidencije, utvrdi da su u vreme dodele PIB postojale pobrojane smetnje za dodelu PIB, poreska uprava će rešenjem privremeno oduzeti dodeljeni PIB.

Nevezano za poreski dug, poreska uprava ima pravo da vam oduzme PIB i u situaciji kada na osnovu podataka iz svoje evidencije i evidencije drugih nadležnih organa utvrdi da prijava kojom je zahtevana dodela PIB-a sadrži podatke koji nisu verodostojni ili su protiv osnivača subjekta iz tog stava izrečene zaštitne mere, odnosno mere bezbednosti zabrane vršenja delatnosti u prekršajnom ili krivičnom postupku. Najčešći takav primer je kada poreska uprava utvrdi da je sedište pravnog lica fiktivno, jer je dostavljanje upućenog pismena na adresu sedišta ostalo bezuspešno.

Znači svi oni ako poreski obveznik ne prijavi  izmene podataka u odnosu na ono što stoji u inicijalnoj  prijavi za registraciju, odnosno ne podnese dokumentaciju i pruži informacije koje zahteva Poreska uprava u roku od pet dana od dana nastanka izmene podataka, odnosno od dana prijema zahteva za dostavljanje dokumentacije i informacija, Poreska uprava rešenjem oduzima poreskom obvezniku dodeljeni PIB.

Poreska uprava rešenjem oduzima poreskom obvezniku dodeljeni PIB do ispunjenja obaveze iz člana 25. tač. 1) i 3) zakona, a primerak rešenja dostavlja banci i organizaciji nadležnoj za prinudnu naplatu iz novčanih sredstava na računu obveznika.

Poreska uprava rešenjem oduzima dodeljeni PIB i u slučajevima kada je poreskom obvezniku naložena zabrana raspolaganja novčanim sredstvima preko računa poreskog obveznika otvorenog kod banke shodno čl. 66. i 87. ovog zakona i kada ta zabrana traje duže od godinu dana (član 26. stav 13. Zakona). U tom slučaju banka je dužna da obustavi izvršenje naloga poreskog obveznika za prenos sredstava sa računa obveznika od momenta prijema rešenja, osim u svrhu izmirivanja obaveza po osnovu poreza i sporednih poreskih davanja.

U slučaju oduzimanja PIB-a, Poreska uprava obaveštava banku kod koje obveznik ima otvoren tekući račun, a banka je dužna da obustavi izvršenje naloga poreskog obveznika za prenos sredstava sa računa obveznika od momenta prijema rešenja, osim u svrhu izmirivanja obaveza po osnovu poreza i sporednih poreskih davanja.

 

Koje su posledice oduzetog PIB-a

                        Privremeno oduzimanje PIB-a predstavlja nemogućnost identifikacije poreskog obveznika, a to znači nemogućnost izdavanja faktura, podnošenja propisanih poreskih prijava, davanja poreskih izjava, izdavanja fiskalnih isečaka i svakog instrumentaplatnog prometa kojim se nosiocu platnog prometa nalaže da obavi bilo koju transakciju u platnom prometu, što faktički znači da je obvezniku onemogućeno da obavlja delatnost.

                        Takođe nije dozvoljena nikakva promena podataka u APR:

  • Promena podataka o osnivaču ili članu privrednog društva;
  • Promena adrese;
  • Promena oblika organizovanja;
  • Prekid poslovanja, privremeno ili trajno,

sve dok Poreska uprava ne obavesti APR da je PIB vraćen.

 

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *