Povezana lica – Transferne cene

13 januara, 20220
povezana-lica.jpg

 POVEZANA LICA – TRANSFERNE CENE

U poslovnoj praksi i međusobnim transakcijama između pravnih lica često dolazi do prodaje proizvoda i usluga, kao i davanje međusobnih pozajmica i kredita između povezanih lica, što ostavlja prostor za pitanje po kojim cenama se pomenute transakcije obavljaju? Zbog mogućnosti za manipulisanje sa ciljem izbegavanja plaćanja poreza, Zakon o porezu na dobit pravnih lica obavezuje sve privredne subjekte da su uslovima kada posluju sa povezanim pravnim licima u obavezi da uradi i studiju o o transfernim cenama.

Prema članu 59. Zakona o porezu na dobit pravnih lica:

Licem povezanim sa obveznikom smatra se ono fizičko ili pravno lice u čijim se odnosima sa obveznikom javlja mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke, takođe, povezanim licima smatraju se pravna lica između kojih postoji mogućnosti kontrole ili mogućnost značajnijeg uticaja na poslovne odluke – posedovanje najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja.

                Zakonodavac je odredio da se povezanim licima smatraju odnosi povezanosti preko:

  1. kapitala
  2. upravljačka funkcija
  3. rodbinski odnosi
  4. sa firmom ili više njih čije je sedište na teritoriji posebne jurisdikcije, tzv. „poreski raj“.

 

        Povezanost po osnovu kapitala

 

Kada je u pitanju prvi nivo povezanosti reč je o tome da svako fizičko ili pravno lice koje vlasnik 25% ili više osnivačkog kapitala u nekom privrednom društvu, i pri tome je vlasnik sa 25% ili više kapitala u nekom drugom privrednom društvu, smatra se da su u pitanju povezanost po kapitalu. U uslovima kada ova dva ili više sličnih privrednih društava posluju međusobno, odnosno ostvaruju promet po osnovu prodaje robe i usluga jedno drugom, dužni su da dostave izveštaj o transfernim cenama. U praksi se dešava da jedno pravno ili fizičko lice je osnivač vise pravnih lica i ukoliko ta pravna lica međusobno posluju postoji obaveza izrade studije o transfernim cenama.

U slučajevima kada je niko pravno lice osnivač kao matična firma koja je osnovala jedno ili više preduzeća, kako u zemlji tako i u inostranstvu, ili je otvorila ogranak, poslovanje između firmi je isto predmet analize da li su ta preduzeća poslovala po tržišnim cenama ili nisu i shodno tome da li postoji obaveza izrade studije o transfernim cenama.

 

Povezanost po osnovu upravljačkih funkcija

 

U uslovima kada direktor jednog privrednog društva ima sva ovlašćenja uposlovnanju, tj. samostalno zastupa to privredno društvo i ima pravo donošenja odluka, potpisivanja ugovora, obavlja plaćanja i naplatu, i ako se ne pojavljuje kao osnivač u tom privrednom društvu, po slovu Zakona se smatra licem sa 25% učešća u kapitalu, znači i u ovom slučaju postoji obaveza izrade transfernih cena.

Ukoliko je neko lice direktor jednog preduzeća, kao i direktor u nekom drugom preduzeću (zašta ne postoje zakonske prepreke) ili je vlasnik ili je suvlasnik u drugom pravnom licu, i ako ta dve pravna lica međusobno posluju i u ovim slučajevima postoji obaveza izrade transfernih cena jer je i ovde reč o povezanim pravnim licima.

 

Povezanost po osnovu rodbinskih veza

 

                Rodbinski odnos povezanosti je jedan od oblika povezanosti koji se najčešće sreće u praksi. Kod ovog oblika povezanosti pobrojani su svi značajni članovi familije: bračni drugovi, deca, usvojena deca, njihovi bračni drugovi, deca usvojene dece, roditelji bračnih drugova, braća i sestre od stričeva, tetaka, ujaka i njihovi bračni drugovi, vanbračni partneri i njihova deca i ostali srodnici.

Ovo znači da se obuhvata i uža i šira familija. Ukoliko je bilo ko od ovih pobrojanih srodnika vlasnik, suvlasnik ili direktor nekog privrednog subjekta ili vlasnik preduzetničke radnje i ako ima poslovne odnose sa firmom srodnika postoji obaveza utvrđivana da li ste i po kojim cenama međusobno poslovali, znači uz poreski bilans postoji obaveza dostavljanja izveštaja o transfernim cenama.

 

Povezanost u poslovanju sa firmama iz tzv.“zemalja poreskog raja“

 

                Ovaj nivo povezanosti u poslovanju je najlakši za utvrđivanje. Reč je o tome da se u poslovanju pojavljuju obaveze i potraživanja prema pravnim licima koja su registrovanja, tj. imaju sedište ili čak i samo kancelariju u nekoj od 60 zemalja iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom. U uslovima kada ste imali transakcije sa firmama iz takvog regiona, bez obzira na rodbinsku, vlasničku ili upravljačku strukturu postoji obaveza izrade studije o transfernim cenama.

 

 

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *