Potvrde o rezidentnosti Ruske Federacije

29 decembra, 20210
povrda-o-rezidentnosti.jpg

POTVRDE O REZIDENTNOSTI RUSKE FEDERACIJE

Veliki broj kompanija i ljudi su počeli da razmišljaju globalno i da se u svom poslovanju ne ograničavaju samo na zemlju gde su rezidenti. Samim tim se otvara i pitanje oporezivanja u različitim zemljama. Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja izmedju Srbije i Rusije potpisan je u Moskvi 12.oktobra 1995.godine.

Stope koje Rusija i Srbija primenjuju u izbegavanju dvostrkog oporezivanja su sledece:

– dividenda 15/5%

– kamata 10%

– autorske naknade 10%

– usluge 0%

– kapitalni dobitci 0%

Da bi se ove stope primenile moraju biti zadovoljeni odredjeni uslovi, a ti uslovi su:

– da u momentu isplate prihoda isplatilac poseduje odgovarajuću potvrdu da je primalac prihoda rezident države sa kojom je zaključen ugovor

– da je nerezident stvarni vlasnik prihoda

 

Dokaz da je strano lice rezident zemlje sa kojom Srbija ima potpisan UIDO dokazuje se:

–Obrazacem POR-2, koji overava nadležni organ države čiji je rezident inostrano pravno lice ili

–Overeni prevod potvrde na obrascu koji propisuje nadležni organ države čiji je rezident inostrano pravno lice.

 

Ukoliko domaće lice primeni odredbe UIDO, a da ne poseduje odgovarajuću potvrdu da je primalac prihoda rezident države sa kojom je zaključen UIDO, dužan je da plati razliku između plaćenog poreza i dugovanog poreza po Zakonu

 

U cilju jednostavnijeg i bržeg izdavanja potvrda o rezidentnosti Ministarstvo finansija Republike Srbije (uključujući i Poresku upravu) je tokom 2021. godine dobilo zvanično obaveštenje od nadležnih organa Ruske Federacije da se u toj zemlji potvrde o rezidentnosti mogu izdati u papirnoj formi, kao i u elektronskom (PDF) formatu za jednu kalendarsku godinu.

Celokupno uputstvo sa tim u vezi je dostupno na sledećem linku Federalne poreske uprave Rusije: https://www.nalog.gov.ru/eng/how_to/htgrc/

Izdavanje potvrde o rezidentnosti od strane Federalne poreske uprave Rusije se može proveriti na njihovoj zvaničnoj veb adresi:https://service.nalog.ru/nrez/check.html  unosom verifikacionog koda sa potvrde o rezidentnosti.

Ovo priznavanje ruskih potvrda o rezidentnosti u mnogome olakšava i ubrzava postupak primene UIDO izmedju Ruske Federacije i Republike Srbije.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *