Paušalci – Kako postati paušalac – Poreske obaveze paušalaca

29 jula, 20220
pausalci.jpg

PREDUZETNICI PAUŠALCI

U svakodnevnom kontaktu sa klijentima koji se opredeljuju da krenu u preduzetničke vode postoji jedan broj pitanja koja se često ponavljaju od osnivanja, poslovnja, prekida rada, poreskih i drugih obaveza. Zato ćemo se potruditi na na neka odgovorimo za koja mi najčešće imamo upite jednako svesni da u ovom članku ne možemo odgovoriti na sve, ali svakako tim Creativnih Finansija možete kontaktirati za sva ostala pitanja.

 

Znači, osnovno pitanje je kako da budem paušalac?

 

U skladu sa članom 40. Zakona o porezu na dohodak građana, obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti podnosi zahtev za paušalno oporezivanja nadležnoj Poreskoj upravi. Novoosnovani preduzetnici prilikom samog procesa registracije u APR-u popunjavanjem obrazaca opredeljuju se za paušalno oporezivanje. Ovo je u skladu sa članom 42. stav 2 Zakona o porezu na dohodak građana, gde APR ovaj zahtev prosleđuje Poreskoj upravi.

Poreska uprava će proveriti da li preduzetnik ima pravo na pušalno oporezivanje i shodno tome doneti rešenje kojim će vam odobriti ili osporiti pravo na paušalno oporezivanje. Pravo na paušalno oporezivanje ne priznaje se obvezniku:

  1. koji se bavi delatnošću iz oblasti reklamiranja i istraživanja tržišta
  2. delatnosti koje iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela, restorana, poslovi u vezi sa nekretninama, finansijsko posredovanje
  3. kada drugi ulažu u njihovu delatnosti
  4. koji je u sistemu PDV-a
  5. čiji je planiran ukupan promet manji od 6 milina RSD

 

 

Koliki je iznos paušala?

 

              Paušalni porez i doprinosi se računaju na procenjenu osnovicu, koja zavisi od vrste delatnosti, od toga gde je registrovano sedište preduzetnika, starosti obveznika i sl. Informaciju o procenjenom iznosu mesečnog paušalnog poreza može pogledati i na internet stranici Poreske uprave Republike Srbije na adresi: https://eporezi.purs.gov.rs/kalkulator-pausalnog-poreza-i-doprinosa.html

 

 

Koje poslovne knjige treba da vode paušalci?

             

              Jedina vrsta poslovnih knjiga koju prema član 43 stavu 4 Zakonu o porezu na dohodak građana jeste KPO knjiga tj. knjiga o ostvarenom prometu. U KPO knjizi se evidentiraju godišnjim hronološkim redom svi prihodi koje preduzetnik paušalac ostvaruje od prodaje proizvoda i usluga, u ovu knjigu se ne unose troškovi jer preduzetnik paušalac slobodno raspolaže sredstvima bez obaveze pravdanja. Unose se svi izdati računi bez obzira da li su naplaćeni.

 

 

Rokovi plaćanja poreskih obaveza

 

              Prema rešenju nadležne Poreske uprave obaveze za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje palaćaju se jednom mesečno i to svakog 15-og u mesecu za prethodni mesec. Mesečni iznosi obaveza su isti, sve dok vas Poreska uprava svojim rešenjem ne obavesti o promenama.

 

 

 

Kada prestajem da budem paušalac

 

              Pravno na paušalno oporezivanje se gubi u uslovima kada ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez veći od 6 miliona dinara. U ukupan promet uzima se prihod od prodaje proizvoda i usluga, ne uzimaju se primeljen pozajmice ili uplate od strane preduzetnika u cilju izmirenja obaveza.

Pored limita od 6 miliona dinara, svi preduzetnici paušalci  po sili zakonoa gube svojstvo paušala kada ulaze u sistem PDV.

Paušalci mogu samoinicijativno odlučiti da prestanu da palaćaju poreze i doprinose prema paušalno utvrđenom prihodu i o tome obaveštavaju Poresku upravu i gube status od naredne kalendarske godine, ali su u obavezi da podnesu poresku prijavu PPDG-1S do 15. januara.

 

 

 

             

             

 

 

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *