Donacije  – Poreska pravila i posledice

21 јула, 20220
donacije.jpg

Uvod u Donacije od strane Pravnih Lica i Preduzetnika

Kada pravna lica i preduzetnici odluče da svojim donacijama doprinesu zdravstvu, obrazovanju, nauci, humanitarnim i sličnim aktivnostima, suočavaju se s nizom poreskih implikacija. U ovom članku razmotrićemo kako se takvi rashodi tretiraju u poreskom bilansu i pod kojim uslovima se oni mogu priznati, usklađeni sa odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Poreski Tretman Donacija

Donacije pravnih lica i preduzetnika, bilo da su u novcu ili u stvarima, ne priznaju se u potpunosti kao rashodi u poreskom bilansu. U skladu s članom 7a Zakona o porezu na dobit pravnih lica, takvi rashodi smatraju se nerelevantnim za poslovnu aktivnost, osim ako ne spadaju u izdatke predviđene članom 15. Zakona. U tom slučaju, priznavanje rashoda može biti dozvoljeno do iznosa od 5% ukupnih prihoda obveznika za period u kojem su izvršena.

Donacije za Zdravstvene, Obrazovne i Ostale Namene

Izdaci za donacije u novcu ili u obliku opreme i proizvoda za zdravstvo, obrazovanje, nauku, sport i slično priznaju se kao rashodi u zbirnom iznosu do 5% ukupnog prihoda, pod uslovom da su izvršeni prema licima registrovanim za takve namene i da se koriste isključivo za te namene.

Donacije Zdravstvenim Ustanovama

Donacije zdravstvenim ustanovama, bilo da se radi o novcu ili medicinskoj opremi, priznaju se u poreskom bilansu donatora do 5% ukupnog prihoda, nezavisno od vlasničke strukture zdravstvene ustanove.

Donacije u Socijalnoj Zaštiti

Prema članu 15. Zakona, donacije pružaocima socijalne zaštite priznaju se kao rashodi u poreskom bilansu, pod uslovom da su u skladu sa zakonom koji uređuje socijalnu zaštitu.

Izdaci za Kulturu

Izdaci za kulturu, uključujući kinematografsku delatnost, priznaju se kao rashod do najviše 5% ukupnog prihoda. Ovi izdaci uključuju investicije u rekonstrukciju i izgradnju objekata kulture, kao i aktivnosti koje podstiču razvoj kulture i umetnosti.

Poreski Aspekti Donacija

Važno je napomenuti da se pri određivanju rashoda koji se priznaju u poreske svrhe, ukupan prihod obveznika smatra ukupnim prihodom iskazanim u poslovnim knjigama, uključujući i prihode iz određenih grupa prihoda.

PDV i Donacije

Novčane donacije nisu predmet PDV-a, dok donacije u dobrima mogu biti predmet PDV-a u zavisnosti od okolnosti nabavke i prava na odbitak prethodnog poreza. U slučaju obaveze obračuna PDV-a, osnovica je nabavna cena ili cena koštanja bez naknade.

Zaključak je da iako donacije odražavaju društvenu odgovornost i dobročinstvo pravnih lica i preduzetnika, one takođe nose i poreske obaveze koje je potrebno razmotriti. Za detaljnije konsultacije i pomoć u vezi s donacijama i njihovim poreskim tretmanima, naš tim iz Creative Finance stoji vam na raspolaganju.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *