Porez na dobit po odbitku

7 septembra, 20220
Porez-na-dobit-po-odbitku.jpg

Porez na dobit po odbitku

 

Rezidenti i nerezidenti

Prema članu 2. stav 1. Zakona, rezident je pravno lice koje je osnovano ili ima mesto stvarne uprave i kontrole na teritoriji Republike Srbije.

Nerezident je Zakonom definisan kao pravno lice koje je osnovano i ima mesto stvarne uprave i kontrole van Republike Srbije.

To znači da Republika Srbija smatra svojim poreskim rezidentima i pravna lica koja su osnovana u drugim državama, ukoliko imaju mesto stvarne uprave i kontrole na njenoj teritoriji.

 

Pojam poreza na dobit po odbitku

Porez po odbitku ili porez na izvoru (withholding tax) označava iznos poreza koji isplatilac dohotka ili dobiti zadržava i uplaćuje na račun poreskih vlasti u ime i za račun poreskog obveznika.

Kada se o porezu po odbitku govori u kontekstu Zakona, misli se na tehniku ubiranja poreza poreza na dobit u državi u kojoj je nerezidentno pravno lice steklo dobit tj u konkretnom slučaju u Republici Srbiji.

 

Predmet oporezivanja

Na osnovu odredaba člana 40. trenutno važeće verzije Zakona, jasno je da je reč o porezu kojim se oporezuje dobit koju nerezidentno pravno lice ostvari u Republici Srbiji i to isključivo po osnovu pojedinih kategorija prihoda navedenih u Zakonu.

– dividende i udeli u dobiti u pravnom licu, uključujući i likvidacioni ostatak iznad vrednosti uloženog kapitala koji se raspodeljuje članovima privrednog društva

– naknade od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine

– kamate

– naknade od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike

– naknade od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revzorskih usluga, drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja

– prihod po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica

– prihod po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici

– prihodi koje ostvari nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom (JPPS)

– prihodi od prodaje sekundarnih sirovina i otpada

 

Poreski obveznik i poreski platac

Poreski dužnik je fizičko ili pravno lice kao i fond koji duguje određenu radnju

Poreski obveznik je poreski dužnik koji je obavezan da plati porez

Poreski platac je fizičko ili pravno lice, isplatilac prihoda poreskom obvezniku, koje je dužno da obračuna i po odbitku plati porez na taj prihod u ime i za račun poreskog obveznika

 

Obavezu obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku na prihode nerezidenata mogu imati samo rezidentni isplatioci:

– pravna lica

– preduzetnici koji vode poslovne knjige

Obavezu obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku ne mogu imati:

– fizička lica koja ne obavljaju delatnost

preduzetnici paušalci

– SPJ nerezidentnih pravnih lica

 

 

 

Obračun i plaćanje poreza

 

Poreska osnovica i poreska stopa

Poreska osnovica za obračun poreza po odbitku je bruto prihod koji bi nerezidentno lice ostvarilo, odnosno naplatio da porez nije odbijen od ostvarenog, odnosno isplaćenog prihoda.

Međutim, ako se naknada ugovori u neto iznosu onda se osnovica za porez po odbitku utvrđuje tako  što se ugovoreni neto iznos brutira pomoću sledeće formule

 

Bruto prihod = Neto prihod / (100%-stopa poreza)

 

Stopa poreza na dobit po odbitku je proporcionalna i iznosi:

– 20% za sve oporezive prihode čiji je primalac nerezidentno pravno lice koje nije rezident JPPS

– 25% za sve oporezive prihode čiji je primalac nerezidentno pravno lice iz JPPS

– 1% za prihode po osnovu otkupa sekundarnih sirovina i otpada

 

Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza

Prema članu 71. Zakona, porez po odbitku na prihode iz člana 40. st. 1,3,4 i 15. Zakona, za svakog obveznika i za svaki pojedinačno ostvareni, odnosno isplaćeni prihod, isplatilac obračunava, obustavlja i uplaćuje na propisane račune u roku od tri dana od dana kada je prihod ostvaren, odnosno isplaćen.

Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se u roku od tri dana od dana isplate prihoda na koji se obračunava i plaća porez po odbitku u skladu sa Zakonom. Prijava se podnosi na obrascu PDPO/S.

 

 

 

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *