Naknada troškova za službeno putovanje

24 новембра, 20210
sluzbeno-putovanje-1.jpg

Naknada troškova za službeno putovanje

– Naknada troškova za službeno putovanje u zemlji

Zaposleni ima pravo na naknadu troškova u slučaju kada ga poslodavac upućuje na službeni put u skladu sa članom 118.stav 1.tačka 2 Zakona o radu.

Opštim aktom poslodavac treba da definiše šta se smatra službenim putovanjem – putovanje van mesta redovnog zaposlenja u cilju izvršenja određenih poslovnih zadataka po nalogu poslodavca.

Zaposleni može da se uputi na službeni put u cilju izvršenja posla van sedišta poslodavca u trajanju od 15 dana neprekidno ili

– vreme na službenom putu može po jednom putnom nalogu da traje 10 dana neprekidno, ili

– zaposleni može na službenom putu da provede najduže 30 dana bez prekida ukoliko započeti posao ne može da prekine uz saglasnost poslodavca, ili

– službeni put može da traje i duže od 30 dana, uz saglasnost poslodavca, sve do završetka započetog posla.

Opštim aktom poslodavca se takođe definiše u kojim slučajevima zaposleni ima prava na punu dnevnicu a u kojim na pola dnevnice. Generalno, celu dnevnicu može ostvariti zaposleni koji na službenom putu provede minimalno 12 sati a dnevnica se potom obračunava na period od 24 sata. Pola dnevnice zaposlenom pripada za vreme od 8 do 12 sati ili za ostatak vremena kod putovanja preko 24 sata od 8 do 12 sati. Nema prava na dnevnicu ukoliko je na službenom putu proveo manje od 8 sati ili je ostatak vremena kod putovanja preko 24 časa manji od 8 sati.

Prilikom upućivanja zaposlenog na službeni put, poslodavac izdaje putni nalog u koji se upisuju svi podaci značajni za putovanje. Putni nalog služi kao dokument na osnovu kojeg se dokazuje i eventualna povreda na radu na službenom putu. Putni nalog je i dokument na osnovu kog se podiže i gotov novac za službeno putovanje sa tekućeg računa na ime akontacije i vrši obračun troškova. Ovde je bitno napomenuti da je na osnovu člana 11. Zakona o računovodstvu propisan rok za podnošenje obračuna troškova  putovanja, a to je 5 radnih dana od dana kada je poslovna promena nastala.

Troškovi prenoćišta na službenom putovanju u zemlji

Zaposlenom takođe pripada i naknada troškova za prenoćište u hotelu bez obzira na kategoriju u visini prema priloženom računu.

Međutim, ukoliko poslodavac šalje zaposlenog u mesta gde zaposleni često nisu u mogućnosti da obezbede hotelski ili sličan smeštaj i ukoliko su često u situaciji da prenoće kod fizičkih lica ta lica bi zaposlenom trebalo da izdaju priznanicu na osnovu koje bi trebalo da pravda troškove prenoćišta.

Sa stanovišta PDV-a, a u skladu sa članovima 28 i 29 Zakona o PDV-u, ukoliko poslodavac poseduje ispravnu fakturu za troškove nastale na službenom putu ima prava na odbitak prethodnog poreza.

Naknada troškova prevoza na službenom putovanju u zemlji

Zaposleni ima pravo naknade troškova prevoza za vreme provedeno na službenom putu. Visina troškova prevoza nije utvrđena već je ostavljeno poslodavcu da reguliše iznos svojim opštim aktom, odnosno ugovorom o radu. Naknada ovih troškova priznaje se u celini prema priloženim računima.

Upotreba sopstvenog automobila na službenom putovanju

Prema odredbi člana 18. stav 1. tačka 5 Zakona o porezu na dohodak građana, neoporezivi iznos naknade troškova prevoza zaposlenom kome je odobreno korišćenje sopstvenog automobila za službeno putovanje utvrđen je u iznosu do 30% cene po osnovnoj jedinici goriva pomnoženog brojem jedinice mere goriva koje je potrošeno a najviše do 7.071,00 dinara mesečno. Ovakav trošak se priznaje kao trošak poslovanja i izuzet je od oporezivanja porezom na zarade. Uslov je da se ovi troškovi pravdaju računom koji glasi na poslodavca.

– Naknada troškova za službeno putovanje u inostranstvo

Poslodavac je obavezan da zaposlenom obezbedi naknadu troškova za vreme provedeno na službenom putu u inostranstvu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu, u skladu sa članom 118. stav 1. tačka 3 Zakona o radu.

Prema članu 18. stav 1. tačka 3 Zakona o porezu na dohodak građana, ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenih po osnovu dnevnice za službeni put u inostranstvo do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa, a najviše do 50 eura dnevno.

Službenim putem u inostranstvo smatra se službeno putovanje iz Republike Srbije u stranu državu i obratno, službeno putovanje iz jedne u drugu stranu državu i službeno putovanje iz jednog u drugo mesto u stranoj državi. Takođe, poslodavac je dužan da zaposlenom pre puta izda putni nalog.

– Dužina trajanja službenog putovanja u inostranstvo

Zakonskim propisima nije utvrđeno maksimalno trajanje službenog puta u inostranstvo. Poslodavac svojim opštim aktom reguliše maksimalnu dužinu trajanja službenog puta, odnosno definiše razliku između službenog putovanja u inostranstvo i upućivanje na rad u  inostranstvo. Po Zakonu o upućivanju, ukoliko period boravka u inostranstvu traje duže od 30 dana neprekidno, odnosno 90 dana sa prekidima u toku kalendarske godine to se ne smatra upućivanjem u inostranstvo. Tada zaposleni ima pravo na dnevnicu, naknadu troškova prevoza i prenoćišta na službenom putu u inostranstvu.

– Troškovi koji se naknađuju na službenom putu

Poslodavac može da predvidi da se na službenom putu naknađuju sledeći troškovi:

troškovi smeštaja, ishrane i prevoza, prevoza radi izvršenja službenog posla, pribavljanja putnih isprava, vakcinacije i lekarskih pregleda, službene pošte, iznajmljivanja prostorija i stenografskih i daktilografskih usluga.

Troškovi smeštaja se priznaju u skladu sa aktom poslodavca, ne plaća se porez na naknade smeštaja po priloženom računu niti se plaćaju socijalni doprinosi.

Dnevnice – poslodavac zaposlenom naknađuje troškove ishrane i prevoza odnosno dnevnicu u mestu boravka u inostranstvu u visini propisanoj svojim aktom. Neoporezivi iznos je propisan članom 18. Zakona o porezu na dohodak građana a najviše do 50 eur dnevno. Ukoliko poslodavac predvidi veći iznos, tada je obavezan da obračuna porez na zarade po stopi od 10% i da Poreskoj upravi dostavi Obrazac PPP-PD. Dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo obračunava se od časa prelaska granice Republike Srbije u polasku, do časa prelaska granice Republike Srbije u povratku.

Troškovi prevoza – Poslodavac svojim aktom predviđa koja se prevozna sredstva koriste na službenom putu a zaposleni je dužan da nastale troškove opravda i da uz putni nalog priloži karte, rezervacije mesta, aerodromska taksa, prevoz prtljaga…

Poslodavac može da prizna i druge troškove, kao što je ručak za poslovne partnere, ali oni imaju karakter troška reprezentacije a ne izdatak za službeno putovanje.

Naknada troškova službenih putovanja preduzetnicima

Preduzetnicima se u rashode u poreskom bilansu priznaju troškovi službenog putovanja do visine iznosa iz člana 18. stav 1. tačka 2-5 ovog zakona u skladu sa članom 37a stav 1. tačka 2 Zakona o porezu na dohodak građana.

Preduzetnicima se kao rashod priznaju neoporezivi iznosi naknada troškova za:

  1. Dnevnice za službeno putovanje u zemlji do iznosa 2.425,00 dinara
  2. Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo do 50 eur dnevno
  3. Naknade troškova smeštaja prema priloženom računu
  4. Naknade prevoza prema priloženim računima prevoznika u javnom saobraćaju, a u slučaju korišćenja sopstvenog automobila do iznosa 30% osnovne jedinice mere goriva pomnoženog brojem jedinica mere goriva koje je utrošeno – najviše do 7.071,00 dinara

Preduzetnici – vlasnici radnji imaju pravo na navedena poreska oslobođenja u svemu i na način kao zaposleni. Preduzetnicima se neoporezivi iznos priznaje kao rashod u poreskom bilansu. Ukoliko se isplati veći iznos od neoporezivog, on se ne priznaje kao rashod u poreskom bilansu.

Naše usluge:
Računovodstvo i Knjigovodstvo | Usluge Poreskog Savetovanja | Pravne, Bankraske i Imigracione usluge | Poreska Revizija | Konsultacije

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *