Uslovi za korišćenje olakšica za zarade novonstanjenih obveznika

24 februara, 20230
zarade-novonastanjenih-radnika-1280x854.jpg

U jednom o prethodnih članaka govorili smo o poreskim olakšicama za novonastanje obveznike, ali nismo razmotrili sve aspekte neophodne da bi se ostvarilo pravo na olakšicu. Neophodno je prvo da se podsetimo:

 

Koji su uslovi za korišćenje poreske olakšice za zarade novonastanjenih radnika?

 

 • potrebno je da se zasnuje ugovor o radu na neodređeno vreme između kvalifikovanog poslodavca i novonastanjenog radnika;
 • radni odnos se zasniva na radnom mestu za koje postoji potreba da lice ima posebno stručno obrazovanje i za kojim postoji potreba koja se ne može lako zadovoljiti na domaćem tržištu rada;
 • mesečna zarada za zaposlenog novonastanjenog obveznika mora biti veća od 300.216 dinara za novnosatanjenog obeznika koji je u prethodnih 24 meseca nije boravio na teritoriji RS
 • mesečna zarada za zaposlenog novonastanjenog obveznika mora biti veća od 200.144 dinara i taj zaposleni mora da ima manje od 40 godina i da je u prethodnih 12 meseci pretežno boravio van teritorije Srbije radi daljeg školovanja ili usavršavanja.

 

Sada ćemo se pozabaviti pojedinačnim segmentima za olakšica za zarade novonastanjenog obveznika, pre svega mislimo na:

 1. a) Osnovicu poreza na zaradu za novonastanjeno obveznika
 2. b) Osnovicu doprinosa na zaradu za novonastanjeno obveznika
 3. c) Ko se smatra kvalifikovanim poslodavcem
 4. d) Ko se smatra kvalifikovanim novonastanjenim obveznikom
 5. e) Rok trajanja poreske olakšice
 6. f) Dokazivanje ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na poresku olakšicu
 7. g) Primer obračuna poreza i dobrinosa za novonastanjenog obveznika

 

 

 1. a) Osnovica poreza na zaradu za novonastanjeno obveznika

 

               Prema odredbi člana 15v stav 1 Zakona o porezu na dohodak građana (ZPDG) osnovicu poreza na zarade za novonstanjenog poreskog obveznika, koji je sa kvalifikovanim poslodavcem ima sklopljen ugovor o radu na neodređeno vreme i to na radnom mestu za koje postoji potreba sa određenim stručnim obrazovanjem i za kojim postoji potreba koja se ne može lako zadovoljiti na domaćem tržištu, čini osnovica umanjena za 70% shodno članu 15a stav 2 ZPDG.

 

 

 1. b) Osnovica doprinosa na zaradu za novonastanjeno obveznika

 

Prema odredbama člana 15a Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (ZDOSO) za zaposlene i poslodavce po osnovu zaposlenja novonastanjenog poreskog obveznika osnovica se umanjuje za 70%.

Prava iz obaveznog socijalnog osiguranja novonastanjeno lice ostvaruje shodno osnovici na koju se plaćaju socijalni doprinosi, a ne shodno ostvarenoj zaradi. Tereba imati u vidi da se na zaradu novonastanjenih obveznika odnosi odnose odredbe Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (ZDOSO) kojima se određuje najviša i najniža mesečna osnovica za obračun doprinosa. Trentno najviša osnovica za obračun doprinosa iznosi 500.360 dinara, a najniža 35.025 dinara.

Ovo  u praksi znači da kada je osnovica za doprinose, koju čini zarada umanjena za 70%, iznad najviše osnovice (što je trenutno 500.360 dinara) doprinosi se plaćanju na najvišu osnovicu i u slučaju da je osnovica doprinosa umanjena za 70% ispod najniže osnovice (trenutno 35.025) doprinosi se plaćaju na najmanju osnovicu.

Do paradoksalnih situacija može doći kod extremno visokih zarada, npr. ako je bruto zarada 2 milion dinara osnovica posle olakšice od 70% je 600.000, što je više od najviše propisane osnvice, tako da olakšica nema nikakvog efekta. U praksi će biti malo verovatno da ce osnovica biti niža od najniže propisanje jer time se ne ispunjava uslov za postojanje mogućnosti primene olakšice za novonastanjenog poreskog obveznika.

 

 

 1. c) Ko se smatra kvalifikovanim poslodavcem

 

–  rezident Republike Srbije

–  pravno lice koje se u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, a kojim se uređuje porezu na dobit pravnih lica, ne može smatrati povezanim licem sa poslodavcem kod koga je novonastanjeni radnik prethodno bio zaposlen

– poslodavac rezident Republike, koji zasnuje radni odnos sa novonastanjenim obveznikom koji je od 1990. godine barem tri godine ispunjavao uslove iz člana 7. stav 2. tačka 1. ZPDG (da na teritoriji Republike Srbije ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa kao rezident)

 

 

 1. d) Ko se smatra kvalifikovanim novonastanjenim obveznikom

 

radnik koji u periodu od 24 meseca pre dana zasnivanja radnog odnosa sa kvalifikovanim poslodavcem, nije pretežno boravio na teritoriji Republike (uslov je da ostvaruje mesečnu zaradu veću od 300.216,00);

– radnik koji u momentu sklapanja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem ima manje od 40 godina, a koji je u periodu od 12 meseci pre zasnivanja radnog odnosa sa kvalifikovanim poslodavcem pretežno boravio van teritorije Republike radi daljeg školovanja ili stručnog usavršavanja (uslov je da ostvaruje mesečnu zaradu veću od 200.144,00)

– radnik koji se istovremeno sa zasnivanjem radnog odnosa ili u razumnom roku nakon zasnivanja radnog odnosa nastanjuje na teritoriji Republike Srbije (koji tako ispunjava uslov da se smatra poreskim rezidentom po osnovu centra poslovnih i životnih interesa na teritoriji Republike, kao i poreskim rezidentom za potrebe primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja)

Ponovo ukazujemo na obimnost svakog segmenta ovog pitanja, pa ostaje da u narednim člancima objasnimo i poslednji koji se odnosi na dokazivanje ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na poresku olakšicu kao i primer obračuna poreza i dobrinosa za novonastanjenog obveznika, do tada nas tim Kreativnih finansija kao i uvek ostaje otvoren za sva Vaša pitanja.

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *