Dokazivanje ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na poresku olakšicu

2 marta, 20230
olaksice-za-novozaposlene.jpg

Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika (u nastavku: Pravilnik)
bliže se propisuje način ostvarivanja prava na ovu olakšicu.

 

Da bi ostvario olakšicu novonastanjeni obveznik mora zasnovati radni odnos na neodređeno vreme sa kvalifikovanim poslodavcem. Kvalifikovanim poslodavcem se smatra poslodavac rezident Republike Srbije i poslodavac koji se ne može smatrati povezanim licem sa poslodavcem kod koga je novonastanjeni obveznik bio prethodno zaposlen, posmatrano iz ugla Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

 

Da bi se ostavili uslovi za korišćenje poreske olakšice moraju se dokazati uslovi, a za to je neophodno pribaviti sledecu dokumentaciju:


1. Dokumentacija o nepostojanja povezanosti poslodavac dokazuje na osnovu sledećeg:

   – Pisana izjava kvalifikovanog poslodavca

Ovom izjavom kvalifikovani poslodavac potvrđuje da novonastanjeni obveznik pre zasnivanja radnog odnosa sa kvalifikovanim poslodavcem nije bio u radnom odnosu kod poslodavca koji bi se u momentu sticanja statusa novonastanjenog obveznika smatrao povezanim licem sa kvalifikovanim poslodavcem.

 

Ovu izjavu sačinjava svaki naredni kvalifikovani poslodavac u slučaju kada novonastanjeni obveznik zaključi ugovor o radu sa drugim kvalifikovanim poslodavcem.

–  Pisana izjava novonastanjenog obveznika

Kvalifikovani poslodavac pribavlja pisanu izjavu od novonastanjenog obveznika sa kojim zasniva radni odnos kojom to lice potvrđuje da pre zasnivanja radnog odnosa sa kvalifikovanim poslodavcem:

– nije bilo u radnom odnosu, ili

– ako je bilo u radnom odnosu kod jednog ili više poslodavaca pribavlja pisanu izjavu u kojoj lice navodi pun naziv i sedište svakog poslodavca i državu čiji je poreski obveznik poslodavac kod koga je bilo u radnom odnosu tokom perioda rada u drugoj državi.

 

 

 

2. Dokumentacija koju kvalifikovani poslodavac pribavlja od novonastanjenog obveznika

– potvrdu o promeni prebivališta boravišta u periodu od 1990.godine izdate od strane nadležnog organa u Republici iz koje se vidi da je to lice imalo najmanje 3 godine prebivalište ili boraavište u Srbiji

ili

– dokaz (potvrdu) o odobrenom privremenom boravku ili odobrenom stalnom nastanjenju na teritoriji Srbije za stranog državljanina

 

3. Dokumentacija o periodu boravka na teritoriji Srbije

 

Ovde treba da imamo u vidu da li se radi o:

I novonastanjenom obvezniku koji u periodu od 24 meseca pre zaključenja ugovora o radu nije pretežno boravio na teritoriji Srbije

ili

II novonastanjenim obveznicima koji u momentu zaključenja ugovora o radu imaju manje od 40 godina života, a koji je u periodu od 12 meseci koji prethode zaključenju ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem pretežno boravio van teritorije Republike radi daljeg školovanja, odnosno stručnog usavršavanja

 

                I

                        Novonastanjenom obvezniku koji u periodu od 24 meseca pre zaključenja ugovora o radu nije pretežno boravio na teritoriji Srbije poslodavac treba da pribavi sledeća 4 dokaza:

 1. Potvrda o promeni prebivališta/boravištaizdatu od nadležnog organa
 2. Potvrda o prebivalištu ili boravištu u drugoj državi ili izvod iz odgovarajućeg registra stranog nadležnog organa
 3. Potvrda stranog poslodavca o radnom odnosu u drugoj državi i radu na teritoriji druge države
 4. Dokaz nadležnog organa socijalnog osiguranja druge države

Nepohodno je pribaviti jedan od ova 4 dokaza.

 

                II

                        Novonastanjenim obveznicima koji u momentu zaključenja ugovora o radu imaju manje od 40 godina života, a koji je u periodu od 12 meseci koji prethode zaključenju ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem pretežno boravio van teritorije Republike radi daljeg školovanja, odnosno stručnog usavršavanja, poslodavac treba da pribavi:

 1. Potvrda o promeni prebivališta/boravištaizdatu od nadležnog organa
 2. Potvrda o prebivalištu ili boravištu u drugoj državi ili izvod iz odgovarajućeg registra stranog nadležnog organa

 

Pored pomenutog novonastanjeni obveznik kvalifikovanom poslodavcu dostavlja i pisanu izjavu kojom to lice potvrđuje da je u periodu od 24 meseca koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem pretežno boravilo na teritoriji jedne ili više drugih država. Izjava sadrži sledeće:

– podatke o državi, odnosno državama u kojima je boravilo, i

– da to lice neprekidno ili sa prekidima nije boravilo na teritoriji Republike više od 183 dana u periodu od 12 meseci koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem

 

 1. Dokumentacija o nastanjenju na teritoriji Srbije

 

Prema odredbama člana 15v stav 7 Zakona o porezu na dohodak građana (ZPDG) pravo na umanjenje porske osnovice ima novonastanjen poreski obveznik koji je odmah po zaključenju ugovora o radu ili u razumnom roku po zasnivanju radnog odnosa nastanjuje na teritoriju Republike Srbije i ispunjava uslov da se smatra poreskim rezidentom Srbije i poreskim rezidentom Srbije za potrebe primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (UIDO).

 

Novonastanjeni poreski obveznik kvalifikovanom poslodavcu dostavlja sledeću dokumentaciju:

– dokaz o sopstvenom pravu svojine ili pravu svojine članova njegove porodice na nepokretnosti za stanovanje ili zakupu nepokretnosti za stanovanje na teritoriji Republik

pisanu izjavu kojom to lice potvrđuje da se u periodu od 183 dana pre zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem do isteka 183 dana po zaključenju tog ugovora, nastanio na teritoriji Republike zajedno sa supružnikom i zajedničkom maloletnom decom, sa namerom da na teritoriji Republike boravi 183 ili više dana u bilo kom periodu od 12 meseci posle zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem u periodu ostvarivanja prava na umanjenje poreske osnovice iz člana 15v Zakona;

– uverenje o prebivalištu, odnosno boravištu u Republici za lice koje je državljanin Republike, izdato od nadležnog organa u Republici;

– dokaz o odobrenom privremenom boravku ili odobrenom stalnom nastanjenju na teritoriji Republike za lice koje je strani državljanin, kao i takav dokaz za supružnika i zajedničku maloletnu decu, izdato od nadležnog organa u Republici, za period tokom ostvarivanja prava na umanjenje poreske osnovice iz člana 15v Zakona.

 

Dokaze iz treće i četvrte stavke novonastanjeni obveznik prvi put dostavlja u roku od 180 dana od dana zaključenja ugovora o radu, a nakon toga u periodu ostvarivanja prava na umanjenje poreske osnovice dostavlja najmanje jednom u periodu od 12 meseci.

 

 

 1. Rok za pribavljanje dokumentacije

Kvalifikovani poslodavac je dužan da pribavi pomenutu potrebnu dokumentaciju najkasnije do dana kada novozaposlenom obvezniku vrši isplatu prve zarade po osnovu koje ostvaruje pravo na umanjenje poreske osnovice, osim onog dela dokumentacije za koje je Pravilnikom propisana mogućnost da se naknadno pribavi u toku ostvarivanja prava.

Novonastanje obeznik ne može da ostvari pravo na umanjenje poreske osnovice za zarade koje su isplaćenje pre pribavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za korišćenje umanjenja.

Dokumentaciju utvrđenu Pravilnikom kvalifikovani poslodavac je dužan da čuva u svojoj poslovnoj dokumentaciji i da je dostavi na zahtev nadležno poreskom organu u originalu ili overenu fotokopiju.

 

 

 1. Pribavljanje dokumentacije u slučaju promene poslodavca

 

Drugi i svaki naredni kvalifikovani poslodavac sa kojim novonastanjeni obveznik zaključi ugovor o radu dužan je da pribavi:

– dokumentaciju o ispunjavanju uslova za period koji prethodi danu zaključenja ugovora o radu sa prvim kvalifikovanim poslodavcem

i

– dokumentaciju koja se naknadno pribavlja u toku ostvarivanja prava na umanjenje osnovice.

 

Ovu dokumentaciju može da pribavi od novonastanjenog obveznika ukoliko on ima sopstvene primerke takve dokumentacije:

– u originalu

ili

– kao overene kopije originalnih dokumenata, koje je dokumentovao prvom kvalifikovanom poslodavcu.

Poreskom organu se na zahtev dostavlja originalna dokumentacija ili overene kopije originala.

Jasno je da je proces dokazivanja obiman i zahteva, što svakako umanjuje mogućnost primene.

                        Za one koji ispune sve ove uslove dokazivanja da vidimo kako to matematički izgleda:

 

 1. Primer bez olakšice

Bruto zarada 300.000

 1. porez na zaradu 10% = 27.829
 2. doprinosi na teret radnika 19,9% = 57.900

3. doprinosi na teret poslodavca 15,15%   = 45.450

 

2. Primer sa olakšicom od 70%

Bruto zarada 300.000

 1. porez na zaradu 10% = 6.829
 2. doprinosi na teret osnovica je 90.000 radnika 19,9% = 17.910
 3. doprinosi na teret poslodavca 15,15% = 13.635

 

Povezani tekstovi

Uslovi za korišćenje olakšica za zarade novonastanjenih lica
Olakšice za zapošljavanje

 

 

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *