Finansijski izveštaj – završni račun

14 marta, 20230
zavrsni-racun.jpg

Završni račun je redovni finansijski izveštaj o poslovanju firme u prethodnoj godini, koji podnose sva pravna lica i preduzetnike koji su u obavezi da vode dvojno knjigovodstvo.

 

Godišnji finansijski izveštaj predstavlja krajnju sliku firme po završetku fiskalne godine, zaključno sa 31. decembrom – redovni završni račun, a vanredni se podnosi na bilo koji datum, odnosno na datum shodno odlukama o početku i završetku likvidacije ili stečaja.

 

Sačinjavanjem finansijskog izveštaja preduzeće pruža sve potrebne informacije o rezultatima obavljenih poslovnih transakcija, koje su kroz dnevnik i glaavnu knjigu proknjiženi hronološki.

 

 

Ko je obavezan da podnese finansijske izveštaje

 

Obveznici sastavljanja finansijskog izveštaja su privredna društva, javna preduzeća, banke, društva za osiguranje, davaoci finansijskog lizinga, dobrovoljni penzioni fondovi i zadruge, ograci, preduzetnici, zdaružni fondovi, tačnije svi oni koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva.

 

 

Razvrstavnje pravnih lica

 

Pravna lica i preduzetnici se prema veličini mogu razvrstati u mikro, mala, srednja ili velika pravna lica, saglasno kriterijumima i graničnim vrednostima propisanim članom 6. Zakona o računovodstvu (Zakon).

Razvrstavanje po veličini se vrši na osnovu podataka o:

– prosečnom broju zaposlenih,

– poslovnom prihodu i

– vrednosti ukupne aktive utvrđene na datum bilansa redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja (RGFI) i Statističkog izveštaja za 2022. godinu, a utvrđena veličina se, koristi za 2023. godinu.

 

 

Pravna lica i preduzetnici osnovani u 2022. godini (novosnovani obveznici), odnosno preduzetnici koji su u toj godini počeli da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, veličinu, utvrđenu na osnovu podataka iz redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja  za 2022. godinu i broja meseci poslovanja, koriste za 2022. i 2023. godinu.

 

 

Utvrđivanje obaveze revizije

 

Saglasno Zakonu o reviziji, obavezu vršenja revizije redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja , osim pravnih lica i preduzetnika razvrstanih kao velika ili srednja pravna lica i javnih društava, nezavisno od veličine, imaju i sva pravna lica i preduzetnici čiji ukupni prihod ostvaren u prethodnoj poslovnoj godini prelazi iznos od 4,4 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti. Dakle, obveznici koji finansijske izveštaje sastavljaju na 31.12.2022. godine će imati obavezu revizije finansijskih izveštaja za 2023. godinu ukoliko su u 2022. godini ostvarili ukupan prihod veći od 516.219 hiljada RSD.

Agencija za privredne registre je na linku https://fin.apr.gov.rs/JavnaPretraga/Calculator obezbedila kalkulator za razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika i grupa pravnih lica po veličini, kao i za utvrđivanje obaveze revizije RGFI za 2023. godinu, a na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za 2022. godinu. Isti kalkulator mogu da koriste i obveznici koji uopšte nisu dostavili ili su dostavili neispravne RGFI za 2021. godinu, kako bi na osnovu podataka za prethodnu 2021. godinu koji su iskazani u RGFI za 2022. godinu utvrdili svoju veličinu i obavezu revizije za 2022. godinu.

Finansijski izveštaji sastavljaju se najmanje jednom godišnje, a mogu se sastavljati i polugodišnje, kvartalno ili u kraćem vremenskom razdoblju. Ukoliko privredni subjekat odstupi od ustaljenog perioda izveštanja (ukoliko skrati ili produži ustaljeni period sačinjavanja izveštaja), neophodno je da objavi informacije vezane za razlog odstupanja od ustaljenog perioda izveštavanja, kao i činjenicu da  se izveštaji u kraćem ili dužem vremenskom intervalu od godinu dana ne mogu porediti sa informacijama iz godišnjeg finansijskog izveštaja.

Bilans stanja predstavlja osnov za ocenu finansijske situacije u smislu ocene imovinskog i finansijskog položaja privrednog subjekta.

Bilans uspeha prikazuje prihode i rashode tokom određenog vremenskog perioda, obično za jednu poslovnu godinu, ali može i u kraćim vremenskim intervalima, i opisuje profitabilnost privrednnog subjekta za period za koji se sastavlja.

Bilans stanja i bilans uspeha svoj potpuni smisao imaju samo ako se posmatraju kao jedna celina za potrebe računovodstvenog izveštavanja.

 

Zakonom je propisano da se finansijski izveštaji i poreski bilans predaju  isključivo elektronskim putem, potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, a ona pravna lica koja nisu zabeležila promet u odgovarajućoj godini, niti imaju imovinu i obaveze u poslovnim knjigama, dostavljaju izveštaj o neaktivnosti s potpisom  zakonskog zastupnika. Podnošenja završnog računa za 2022.godnu nije moguće ni bez lica ovlašćenog za sastvljanje finansijskih izveštaja koje mora biti upisano u  registar pružalaca računovodstvenih usluga. Proveru registra pružaoca računovodstenih usluga možete izvršiti na linku: https://rpru.apr.gov.rs/PretragaRPRU

Završni račun u elektronskom obliku se podnosi Agenciji za privredne registre, rok za predaju je 31.03.2023.godine.

 

                  Treba imati u vidu

 

Da za finansijske izveštaje za 2022. godinu, za koje se u postupku provere utvrdi da je sačinjen od strane pravnog lica ili preduzetnika koji nije upisan u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, neće biti obrađivani i javno objavljivani. To je iz razloga što takvi finansijski veštaji se smatraju da nisu sačinjeni na način propisan zakonom.

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *