Porez na PayPal, Skrill, Payoneer…

17 марта, 20230
pay-pal-poreski-tretman.jpg

Digitalna transformacija, pogonjena trećom industrijskom revolucijom, doživela je značajan napredak, posebno tokom pandemije COVID-19. U tom periodu, digitalne platforme za elektronska plaćanja, poput PayPal-a, Skrill-a, Payoneer-a, Paysafe-a, Google Payments-a i sličnih, zabeležile su značajan rast popularnosti.

Elektronske Platne Platforme u Srbiji:

Prema Zakonu o platnim uslugama, platni promet unutar Srbije može se vršiti samo preko institucija elektronskog novca registrovanih u Srbiji koje imaju dozvolu Narodne banke Srbije. Uvidom u registar NBS, uočava se da međunarodne platne platforme kao što su PayPal i Payoneer nisu registrovane kao institucije elektronskog novca u Srbiji, što znači da se domaći platni promet ne može vršiti preko njih.

Devizni Platni Promet:

Zakon o deviznom poslovanju dozvoljava naplatu i plaćanja prema inostranim rezidentima preko stranih institucija elektronskog novca, ali samo u okviru elektronske kupoprodaje robe i usluga. Na zvaničnom sajtu NBS nalazi se spisak institucija koje su odobrene za obavljanje međunarodne kupoprodaje.

Poreski Tretman Uvoza Usluga:

Kada je reč o uvozu usluga, posebno je važno razumeti poreske obaveze. Zakon o porezu na dobit pravnih lica iz 2018. godine uključuje odredbe o oporezivanju usluga po odbitku, bez obzira na mesto korišćenja ili pružanja. Usluge koje podležu ovom oporezivanju obuhvataju istraživanje tržišta, računovodstvene i revizorske usluge, kao i savetovanje u oblasti prava i poslovanja.

Postupak Pre Plaćanja Ino Usluga:

Pre plaćanja usluga preko međunarodnih platnih platformi, preduzeća treba da izvrše provere:

  • Da li je dobavljač iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom.
  • Kojeg tipa je usluga koja se plaća.
  • Da li postoji mogućnost primene međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.
  • Identifikaciju stvarnog primaoca prihoda i potvrdu o rezidentnosti.
  • Određivanje odgovarajuće poreske stope za porez po odbitku.
  • Podnošenje odgovarajućih poreskih prijava.
  • Interni obračun PDV-a u skladu sa poreskim propisima Srbije.

Podrška Poreskim Obveznicima:

Fizička i pravna lica koja koriste elektronske platne platforme za međunarodnu trgovinu treba da se konsultuju sa stručnjacima da bi osigurala pravilno poštovanje poreskih propisa Srbije. Tim Creative Finance stoji na raspolaganju za sve vrste konsultacija i pomoći u vezi sa nedoumicama i proverama poreskih obaveza u Srbiji.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *