Paypal, payoneer, poreski tretman uvoza usluga

17 marta, 20230
pay-pal-poreski-tretman.jpg

Treća industrijska revolucija, od sredine 80-tih godina proslog veka, je na počteku ovog 21. veka dobila znatno ubrzanje, ali malo ko je, i kao malo kada, mogao da predvidi takvu brzinu razvoja digitalne transformacije, koja će u tolikoj meri pratiti prirodne tokove razvoja čovečanstva, kao što se to desilo tokom epidemije koronom. Svi smo svedoci kojom brzinom i u kom obimu su se razvile digitalne platforme za elektronska plaćanja.

 

Popularnosti digitalnih platformi je kumovala epidemija, i to pre svega fizička lica, ali se sasvim prirodno postavilo pitanje da li i pravna lica i preduzetnici mogu da vrše plaćanja preko ovih platformi. Misli se pre svega na platforme koje omogućavanju elektronska plaćanja kao su su  PayPal, Skrill, Payoneer, Paysafe, Google Payments, Payeer i sl. Odnosno, platni promet u Republici Srbiji može pružiti institucija elektronskog novca ( odnosno platforma koja omogućava elektronsko plaćanje) koja je registrovana kao pravno lice sa sedištem u Srbiji i koja za ove poslove ima dozvolu Narodne banke Srbije.

 

                        Domaći i ino promet

 

Proverom na sajtu Narodne banke Srbije, i to na linku : https://nbs.rs/sr/finansijske-institucije/pi-ien/registar-ien/  videćemo da ni jedna od ovih institucija nije ispunila uslove i nije u Srbiji istitucija elektronskog novca. Ovo znači da se domaći platni promet preko ovih instiucija ne može vršiti već samo preko Telekoma, LED pay, Chip card i Payspot-a. A ovo znači da se preko  PayPal, Skrill, Payoneer, Paysafe, Google Payments, Payeer i sl. platformi ne smeju paćani niti naplaćivati dobra i usluge od lica koju su rezidenti Srbije.

Zakonom o platnim uslugama uređeno je palćanje u zemlji, a platni promet sa inostrastvom regulisan je Zakonom o deviznom poslovanju i ovde je sitacija sasvim dugačija kada je reč o plaćanju ka inostrastvu. Prema Zakonu o deviznom poslovanju, naplata i plaćanja ka inostranim rezidentima su dozvoljena preko stranih institucija platnog novca, ali isključivo po osnovu elektronske kupoprodaje robe i usluga.

                  Na sajtu NBS-a nalazi se lista institucija iz trećih zemalja koje posluju u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju preko koga se može obavljati kupoprodaja robe i usluga iz inostrastva. Lista je dostupna na linku:

https://www.nbs.rs/export/sites/NBS_site/documents/platne-institucije/lista_ien_trece_drzave.pdf

 

 

                  Poreski tretman uvoza ino usluga

 

                  Kada je u potanju roba koja se nabavlja iz inostrastva i plaća preko platnih institucija, ona jednako podleže obavezi provere kroz Zakon o carinskim tarifama. Mnogo su veće nedoumice kada je reč u „kupovini“ usluga iz inostrastva, za mnoge korisnike ovih usluga, pre svega pravna lica postavlja se pitanje postoji li tu neka poreska obaveza.    

                  U praksi je vrlo često prisutno ne razumevanje kada je reč o ovim uslugama, naročito kada se one plaćaju preko stranih platnih institucija.  Izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica iz 2018.godine, a pre svega člana 40. i 40a. kojma se reguliše oporezivanje porezom po odbitku ne zavisno od mesta korišćenja ili pružanja, odnosno mesta gde će biti pružene ili korišćenje, i to:

 

1) usluge istraživanja tržišta

2) računovodstvene i revizorske usluge

3) druge usluge iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja

 

U cilju otklanjanja nedoumica oko predmeta oporezivanja usluga donet je Pravilnik o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku. Ovim pravilnikom se bliže uređuju koje su to usluge istražovanja tržišta, koje su to računovodstvene i revizorske usluge koje se oporezuju, kao i koje se usluge iz oblasti poreskog i poslovnog savetovanja oporezuju.

 

Ono što je i bilo i pre ovih izmena oprezivo, odnosi se na oporezivanje porezom po odbitku na prihode nerezidentnih pravni lica, i to:

– dividende i udeli u dobiti

– autorske naknade, tj. autorska i srodna prava i prava industrijske svojine

– zakup nepokretnosti i pokretnosti na teritoriji Srbije

– prihode nerezidntniog pravnog lica po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog i sličnih programa u Srbiji, ako nisu oporeziani kroz dohodak fizičkog lica

– prihodi od svih usuga bez obrzira na mesto korišćenja kojoa potiču iz jurisdikcija sa preferencijalnim porskim sistemom

– prihode od promenta sekundarnih sirovina i otpada

 

Dakle, pre nego što se izvši plaćanje preko stranih platnih institucija, jednako kao i kod deviznog plaćanja, treba izvršiti provere:

– da li je ino dobavljač iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom

– utvđivanje vrste usluge koja se plaća

– postoji li mogućnost primene UIDO, tj. dobijanje overenog prevoda potvrde o rezidntnosti za tekuću godinu da je nerezidentno pravno lice stvarni primalac prihoda

– određivanje poreske stope poreza po odbitku

– podnošenje poreske prijave

– utvrđivanje poreskog dužnika radi internog obračuna PDV-a

Za sve vrste konsultacija oko nedumica i provera naš tim je na raspolaganju.

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *