Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja – Holandija

19 маја, 20210
holandija-dvostruko-oporezivanje-creative-finance.jpg

U današnjem globalnom poslovanju, transakcije koje prelaze granice zemalja postale su svakodnevica. Jedan od ključnih aspekata međunarodnog poslovanja jeste pravilno razumevanje i primena Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (UOIDO). U ovom primeru, fokusiramo se na UOIDO između Republike Srbije i Kraljevine Holandije, potpisan 07.07.2017.

Kako UOIDO utiče na rezidente obe države

Ugovorom se reguliše oporezivanje lica koja su rezidenti jedne ili obe države ugovornice. Ključno je razumevanje statusa rezidentnosti, koji se utvrđuje na osnovu mesta stalnog stanovanja, ekonomskih veza, uobičajenog mesta stanovanja i državljanstva. Ovo je temelj za određivanje kako i gde će se oporezivati prihodi.

Definicija stalne poslovne jedinice

Bitan element UOIDO jeste definicija ‘stalne poslovne jedinice’ koja obuhvata mesto poslovanja preko kojeg se obavlja delimično ili potpuno poslovanje preduzeća. Ova definicija uključuje sedište uprave, filijale, poslovnice, fabrike i slično. Važno je napomenuti šta se ne smatra stalnom poslovnom jedinicom, poput prostora isključivo za skladištenje ili izlaganje robe.

Oporezivanje po Ugovoru

Ugovorom je obuhvaćen širok spektar poreza u obema državama, uključujući porez na dohodak, porez na plate, porez na društva, porez na dividende, porez na imovinu i druge. Različite vrste prihoda koje ostvaruju rezidenti definišu se u Ugovoru, uključujući dohodak od nepokretne imovine, dobit iz poslovanja, prihode iz međunarodnog saobraćaja, dividende, kamate, autorske naknade, prihode od imovine i druge.

Porezi na imovinu

Ovaj segment Ugovora objašnjava kako se oporezuje nepokretna i pokretna imovina koju poseduju rezidenti jedne države, ali se nalazi u drugoj državi. Takođe se navodi kako se oporezuje imovina koja se koristi u međunarodnom saobraćaju.

Otklanjanje dvostrukog oporezivanja

Ključni aspekt ovog Ugovora jeste otklanjanje dvostrukog oporezivanja, čime se osigurava da prihod ili imovina koja može biti oporezovana u jednoj državi bude oslobođena ili umanjena od poreza u drugoj državi.

Primena stope oporezivanja

Specifične stope oporezivanja koje se primenjuju u izbegavanju dvostrukog oporezivanja uključuju dividende, kamate, autorske naknade i usluge. Bitno je zadovoljiti određene uslove kako bi se primenile ove stope.

Obaveze isplatioca

Isplatioci prihoda imaju obavezu da u određenom roku podnesu odgovarajući poreski obrazac i obave plaćanje poreza. Detalji u vezi s rokovima i procedurama su jasno navedeni u Ugovoru.

Profesionalna pomoć

Za dublje razumevanje i primenu ovog Ugovora, važno je konsultovati stručnjake koji mogu pružiti detaljan uvid i savetovanje. Creative Finance tim nudi ekspertizu u ovom području i spreman je da pomogne u navigaciji kroz složenost međunarodnog poreskog oporezivanja.

Za više informacija i podršku, kontaktirajte Creative Finance na info@creativefinance.rs. Naš tim je tu da vam obezbedi neophodne informacije i usluge za optimalno upravljanje vašim poreskim obavezama.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *