Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja – Holandija

19 maja, 20210
holandija-dvostruko-oporezivanje-creative-finance.jpg

U procesu sve veceg sirenja poslovanja, cirkulacije robe, usluga i kapitala pojavila se potreba za poreskom regulacijom transakcija ostvarenim poslovanjem na inostranim trzistima.
U konkretnom primeru cemo se osvrnuti na Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (UOIDO), potpisan izmedju Republike Srbije i Kraljevine Holandije.

Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (UOIDO) sa Kraljevinom Holandijom potpisala je Republika Srbija 07.07.2017.

Po Ugovoru o izbegavanju dvostrukog oporezivanja Republika Srbija i Kraljevina Holandija su se sporazumele o sledećem:

  1. Ugovor se primenjuje na lica koji su rezidenti jedne ili obe drzave ugovornice
  2. Ugovor se primenjuje na poreze na dohodak, poreze na imovinu, doprinose (osim doprinosa za socijalno osiguranje koji se ubiraju u Srbiji)
  3. Po ovom Ugovoru Rezident jedne od drzava, je lice koje u drzavi ugovornici podleze oporezivanju prema svom prebivalistu, boravistu, sedistu uprave ili bilo kom drugom slicnom obelezju. Ukoliko je lice rezident obeju drzava status se odredjuje na sledeci nacin:

– ukoliko ima stalno mesto stanovanja u obe drzave rezidentnost se smatra u drzavi u kojoj su ekonomske veze tesnje

– ako ni u jednoj drzavi nema stalno mesto stanovanja smatra se rezidentom drzave u kojoj ima uobicajeno mesto stanovanja

– ako ima uobicajeno mesto stanovanja u obe drzave ili ga nema ni u jednoj od njih, smatra se rezidentom drzave ciji je drzavljanin

– ako je drzavljanin obeju drzava ili nije ni jedne od njih, nadlezni organi drzava resice pitanje sporazumno

  1. Po ovom Ugovoru pod izrazom Stalna poslovna jedinica podrazumeva se stalno mesto poslovanja preko kog se obavlja potpuno ili delimicno poslovanje preduzeca.

Posebno se kao Stalna jedinica podrazumeva:

– sediste uprave

– filijala

– poslovnica

– fabrika

– radionica

– rudnik, izvor nafte ili gasa

Pod stalnom poslovnom jedinicom se ne smatraju:

– upotreba objekata i opreme iskljucivo u svrhu uskladistenja, izlaganja ili isporuke dobara ili robe koji pripadaju preduzecu

– odrzavanje istih dobara ili robe

– odrzavanje zaliha dobara ili robe koje pripadaju preduzecu iskljucivo sa svrhom da je drugo preduzece preradi

– odrzavanje stalnog mesta poslovanja iskljucivo u svrhu kupovine dobara ili robe ili pribavljanje informacija za preduzece

– odrzavanje stalnog mesta poslovanja iskljucivo u svrhu reklamiranja, informisanja, naucnog istrazivanja koje imaju pripremni ili pomocni karakter za preduzece

Kada je reč o Holandiji porezi na koje se odnosi UOIDO obuhvataju:

– porez na dohodak

– porez na plate

– porez na drustva

– porez na dividende

– porez na imovinu

Kada je reč o Srbiji porezi na koje se odnosi UOIDO obuhvataju:

– poreze i doprinose iz dohotka organizacije udruzenog rada

– poreze i doprinose iz licnog dohotka iz radnog odnosa

– poreze i doprinose iz LD od poljoprivredne delatnosti

– poreze i doprinose iz licnog dohotka od samostalnog obavljanja delatnosti

– poreze i doprinose iz licnog dohotka od autorskih prava, patenata i tehnickih unapredjenja

– porez na prihod od imovine

– porez na imovinu

– porez iz ukupnog prihoda gradjana

– porez na dobit stranih lica ostvaren ulaganjem u domacu organizaciju udruzenog rada

– porez na dobit stranih lica ostvarenu izvodjenjem investicionih radova

– porez na prihod stranih lica ostvaren od prevoza putnika i robe

Ovaj Ugovor posebno definise razlicite vrste prihoda koje ostvaruju rezidenti, i gde se taj prihod oporezuje. U pitanju su sledece vrste prihoda, odnosno prihodi ostvareni od:

– dohotka od nepokretne imovine

– dobiti iz poslovanja

– prihoda koji se odnose na medjunarodni saobracaj

– povezana preduzeca

– dividendi

– kamata

– autorskih naknada

– prihoda od imovine

– prihoda od samostalnih licnih delatnosti

– prihoda od nesamostalnih licnih delatnosti

– prihoda od naknada direkotra

– naknada za umetnike i sportiste

– naknda za penzije

– naknade profesorima, nastavnicima i istrazivacima

– naknada studentima

– ostalog dohotka

Takodje se ovim Ugovorom regulise pitanje oporezivanja imovine.
Nepokretna imovina koju poseduje rezident jedne od drzava i koja se nalazi u drugoj drzavi, moze se oporezivati u toj drugoj drzavi.
Pokretna imovina koja je deo i imovine namenjene poslovanju stalne jedinice koju preduzece ima u drugoj drzavi oporezuje se u toj drugoj drzavi.
Imovina rezidenata koju cine brodovi, recni brodovi i vazduhopovi koji se koriste u medjunarodnom saobracaju oporezujuju se samo u toj drzavi.
Sva ostala imovina rezidenata oporezuje se samo u toj drzavi.

 

Ugovor odredjuje izbegavanje dvostrukog oporezivanja, odnosno definise nacin na koji se u drzavama potpisnicama rezident oslobadja placanja poreza. Holandija moze ukljuciti u osnovicu na koju se takvi porezi uvode, delove dohotka ili imovine, koji u skladu sa ovim Ugovorom, mogu biti oporezovani u Srbiji.

Ako rezident Holandije ostvaruje delove dohotka ili imovine koji mogu biti oporezovani u Srbiji, Holandija izuzima taj dohodak odobravanjem umanjenja od svog poreza.

Ako rezident Srbije ostvaruje dohodak ili poseduje imovinu koji se mogu oporezivati u Holandiji, Srbija izuzima takav dohodak, odnosno imovinu od poreza.

Stope koje Holandija i Srbija primenjuju u izbegavanju dvostrukog oporezivanja :

Dividenda 15-5%

Kamata 0%

Autorske naknade 10%

Usluge 0%

Kapitalni dobici 0%

 

Da bi se ove stope primenile moraju biti zadovoljeni odredjeni uslovi, a ti uslovi su:

– da u momentu isplate prihoda isplatilac poseduje odgovarajuću potvrdu da je primalac prihoda rezident države sa kojom je zaključen ugovor
– da je nerezident stvarni vlasnik prihoda

Dokaz da je strano lice rezident zemlje sa kojom Srbija ima potpisan UIDO dokazuje se:

–Obrazacem POR-2, koji overava nadležni organ države čiji je rezident inostrano pravno lice ili
–Overeni prevod potvrde na obrascu koji propisuje nadležni organ države čiji je rezident inostrano pravno lice.

Ukoliko domaće lice primeni odredbe UIDO, a da ne poseduje odgovarajuću potvrdu da je primalac prihoda rezident države sa kojom je zaključen UIDO, dužan je da plati razliku između plaćenog poreza i dugovanog poreza po Zakonu

Obaveze isplatioca

Obveznik plaćanja poreza po odbitku ima obavezu da u roku najviše od 3 dana od dana isplate podnese poreskoj upravi (isključivo elektronski)    obrazac PDPO/S, nakon dobijanja BOP broja, potrebno je platiti porez, takođe najkasnije 3 dana od dana plaćanja. Znači za predaju obrasca PDPO/S i plaćanje poreza rok je 3 (tri dana).

 

Za više informacija, kontaktiraje nas
E-mail: info@creativefinance.rs

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *