OPOREZIVANJE STRANACA U SRBIJI (1. deo)

27 maja, 20210
oporezivanje-stranaca-creative-finance-deo1.jpg

Poreski sistem Srbije, kao i svake države, obuhvata potrošnju, dohodak i imovinu. Tako da razlikujemo:

poreze na potrošnju:

– PDV (kao opšti porez)

– akcize (kao porez na potrošnju određenih dobara)

– porez na premije neživotnih osiguranja

 

porez na dohodak:

porez na dobit pravnih lica

– porez na dohodak građana

 

porez na imovinu:    

porez na imovinu

– porez na nasleđe i poklon

– porez na prenos apsolutnih prava

– porez na upotrebu, držanje i nošenje dobrara

 

Oporezivanje stranaca

Kada je u pitanju oporezivanje stranaca u Srbiji treba imati u vidu u kom svojstvu se oni pojavljuju u poreskom sistemu Srbije, svojstvo se određuje najpre dužinom boravka. U zavisnosti od dužine boravka u Srbiji, kao i od ostlih propisanih uslova, stranci mogu postati rezidenti Srbije i kao takvi imaju jedan poreski tretman, a drugi poreski tretman imaju ako ostaju nerezidenti.

Kroz nemalo iskustvo koje imamo u radu sa stranim pravnim i fizičkim licima najćešći poreski oblici koji se sreću kod pravnih lica su PDV, porez na dobit i porez na dohodak građanja, a kod fizičkih lica porez na imovinu, porez na prenos apsolutnih prava i porez na dohodak građanja.

 

Porez na prenos apsolutnih prava

Strani državljani koji su odlučili da investraju u nekretnine u Srbiji susrešće se posle kupovine nepokretnosti (što znači da su prošli sve potrebne provere oko toga da li njihova država i Srbija imaju zaključene bilateralne ugovore o sitcanju nekretina ili nemaju u kom slučaju podležu proveri reciprociteta) sa obavezom prenosa nepokretnosti na svoje ime. Znači prilikom kupovine nepokretnosti plaća se porez na prenos apsolutnih prava.

Poreska prijva za porez na prenos apsolutnih prava podnosi se  na obrascu PPI-4/1. Prijava se podnosi u elektronskom obliku preko portala e-Porezi, a fizička lica koja podnose prijavu koja nije u vezi sa obavljanjem delatnosi, mogu da je podnesu i u pisanom obliku. Rok u kome se podnosi poreska prijava za porez na prenos apsolutnih prava je 30 dana od dana overe ugovora o kupoprodaju kod javnog beležnika.

Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava je prodavac, ali u praksi je češća situacija da se u ugovoru o kupoprodaju navede da ce porez na prenos apsolutnih prava platiti kupac. Tako da se dešava da poresku prijavu podnosi prodavac, a kupac placa iznos poreza po Rešenju nadležnog poreskog organa.

Poreska stopa iznosi 2,5% od tržišne vrednosti. Ukoliko je  ugovorena cena koja je veća od tržišne, porez se obračunava prema ugovorenoj ceni. Procenu tržišne vrednosti procenjuje nadležna Poreska Uprava RS.

Nadležna Poreska Upravu je dužna da u roku od 60 dana utvrdi poresku osnovicu i donese rešenje o istoj i iznos za plaćanje poreza na prenos apsolutnog prava

Porez na imovinu

Porez na imovinu obuhvata sva pravna i fizička lica i rezidente i nerezidente koji imaju nepokretnost na teritoriji Republike Srbije čija je vrednost veća od 400.000 dinara.

Osnovica poreza na imovinu je vrednost koju utvrđuje organ jedinice loklane samouprave, ona i donosi Rešenje o visini poreza na imovinu i to na godišnjem nivou, a plaća se kvartalno, odnosno 15-og u mesu – februaru, maju, avgustu i novembru.

Stopa poreza na imovinu je 0,4% za nekretnine čija je vrednost do 10 miliona dinara. Na vrednost nepokretnosti iznad 10 miliona dinara primenjuje se progresivna skala.

Poreska prijava PPI-2 podnosi se elektronski preko portala e-Uprava ili u papirnom obliku nadleznoj jedinici lokalne samouprave (opštinski organi). Poreska prijava se podnosi pojedinačno za svaku nepokretnost.

 

Ukoliko imate neko pitanje vezano za oporezivanje stranaca u Srbiji, ili želite da se informišete o uslugama poreskog savetovanja,
budite slobodni da nas kontaktirate
E-mail: info@creativefinance.rs

 

 

 

 

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *