GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA

14 aprila, 20210
wts-1.png

Rashode svoje suverene vlasti država pokriva iz sopstvene ekonomske delatnosti, crpeći ekonomsku snagu gradjana ili uzimanjem dela dobiti pravnih lica. Porezi su uvek bolan doprinos državi jer ona za uzimanja od gradjana i privrede ne daje nikakvu naknadu niti uslugu. 

 

Jedan u nizu poreskih rokova koji se tiču građana u 2021. godini je i 17. maj, koji je poslednji dan za predaju prijave za godišnji porez na dohodak građana za 2020.godinu. Ova obaveza određena je članovima 87. do 89a Zakona o porezu na dohodak građana.

 

Granica iznad koga rezidenti Republike Srbije i nerezidenti plaćaju godišnji porez na dohodak (prihod) gađana za 2020. godinu je 2.987.424,- dinara.

 

Ko su obveznici GPDG-a:

  1. rezidenti za dohodak (prihod) ostvaren u Srbiji i inostranstvu
  2. nerezidenti za dohodak (prihod) koji su ostvarili u Srbiji

 

Koje su to vrste dohodaka (prihoda) koje se oporezuju:

  1. zarade
  2. samostalne delatnosti (preduzetnici)
  3. autorska i srodna prava, prava industrijske svojine
  4. zakupi pokretne i nepokretne imovine
  5. Ostali prihodi iz člana 85. Zakona o porezu na dohodak građana

(ugovor o delu, privremeni i povremeni poslovi, dopunski rad, trgovinsko zastupanje i sl.)

Dividende ne ulaze u osnovicu za obračun godišnjeg poreza na dohodak građana.

 

Kako izračunati godišnji porez na dohodak građana

 

Tako što ćete sabrati sve svoje prihode iz različitih izvora i umanjiti za plaćene iznose poreza i doprinosa, ako je suma koju ste dobili niža od 2.987.424 dinara niste obveznik poreza i doprinosa. Ali ako je suma koju ste dobili veća od iznosa od 2.987.424 dinara tada ste obveznik plaćanja godišnjeg poreza na dohodak građana. 

Ovako utvđen prihod umanjuje se za licne odbitke i za izdržavana članove porodice

– za lične odbitke 398.323 dinara

– za izdržavane članove porodice 149.371 dinar

Znači: osnovicu za oporezivanje čini razlika između godišnjeg zbira prihoda umanjenog za plaćene poreze i doprinose i neoporezivog iznosa, umanjen za iznose ličnih odbitaka.

Poreska skala za GPDG:

– 10% za oporeziv dohodak (prihod) do iznosa od 5.974.848 dinara

– 15% za oporeziv dohodak (prihod) iznad 5.974.848 dinara

Rok za podnošenje je 17.maj ove godine i to na Obrazcu poreskog izvestaja PPDG-2R u elektronskom obliku, putem platforme ePorezi.

Podatke potrebne za izračunavanje možete pronaći na svom PPP-PO izveštaju koji ste dobili od poslodavca za sve poreze i doprinose koji su oni odbili i platili državi u Vaše ime.

Prijavu možete podneti sami ili angažovati računovođu da vam podnese ovaj izveštaj.

Kad predate poreski izvestaj, Poreska uprava će proveriti podatke i doneti rešenje o visini godišnjeg poreza na dohodak gradjana koji treba da paltite u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

 

Odgovornost poreskih obveznika

U slučaju nepodnošenja, neblagovremenog podnošenja poreske prijave odgovornost se deli na prekršajnu i krivičnu.

EditorCF


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *