Troškovi koji se u potpunosti ne priznaju u poreskom bilansu (treći deo)

8 maja, 20220
troskovi-3.jpg

Kamate zbog neblagovremeno plaćenih poreza, doprinosa i drugih javnih dažbina.
Odredbom člana 7a tačka 5) Zakona o prezu na dobit pranivh lica propisano je da se na teret rashoda ne priznaju zatezne kamate zbog neblagovremeno plaćenih poreza, doprinosa i drugih javnih dažbina. Ovo znači da se iznosi plaćeni u ove svhre ukljucuju u oporezivu osnovocu povećavajući je.

Zateznih kamata koje se duguju povezanim licima ne priznaje se kao rashod u poreskom bilansu, ali  zatezna kamata koja se obručunava u obligacionim odnosima, priznaje se na teret rashoda u poreskom bilansu.

     

Troškovi postupka prinudne naplate poreza i drugih dugovanja, troškovi poreskoprekršajnog postupka i drugih prekršajnih postupaka koji se vode pred nadležnim organom

Prema odredbi članova Zakona, na teret rashoda ne priznaju se troškovi:

– postupka prinudne naplate poreza;

– prinudne naplate drugih dugovanja;

– troškovi poreskoprekršajnog postupka;

– drugih prekršajnih postupaka.

Troškove koje je obveznik evidentirao u bilansu uspeha, a tiču se postupka prinudne naplate poreza, ne priznaju se na teret rashoda u poreskom u bilansu. Na teret rashoda u poreskom bilansu ne priznaju se ni troškovi poreskoprekršajnog postupka, kao ni troškovi ostalih prekršajnih postupaka kao što su na primer, postupaka u vezi sa saobraćajnim prekršajima, prekršajima iz oblasti platnog prometa i deviznog poslovanja itd.

Kada obveznik ima troškove izvšnog postupa, gde je on izvšni poverilac ovakvi troškovi se priznaju u poreskom bilansu. Troškovi ostalih postupaka, parnični i vanparnični postupak, postupak poreske kontrole itd, priznaju se na teret rashoda u poreskom bilansu, ako su u vezi sa obavljanjem poslovne delatnosti obveznika. U slučajevima kada je poverilac podneo tužbu protiv obveznika zbog neplaćanja duga, troškovi koje obveznik ima tokom parničnog postupka, u svojstvu tuženog (troškovi po osnovu angažovanja advokata, sudskog veštaka itd.) priznaju se na teret rashoda obveznika.

Međutim, ako sud usvoji tužbeni zahtev poverioca, pa poverilac po tom osnovu podnese predlog za izvršenje, troškovi koje obveznik bude imao u izvršnom postupku, kao izvršni dužnik, neće biti priznati na teret rashoda u poreskom bilansu.

Troškovi koje obveznik ima tokom poreske kontrole ili tokom postupka po pravnim lekovima (na primer, angažovanje advokata za podnošenje primedbi na zapisnik, za podnošenje žalbe ili tužbe Upravnom sudu) priznaju se na teret rashoda u poreskom bilansu.

             

Novčane kazne koje izriče nadležni organ, ugovorne kazne i penali

 

Prema  Zakonu o prezu na dobit, na teret rashoda ne priznaju se:

– novčane kazne koje izriče nadležni organ;

– ugovorne kazne i

– penali.

Kada su u pitanju novčane kazne, tu se pre svega misli na kazne koje izriče nadležni organ u prekršajnom postupku, odnosno u postupku po osnovu privrednog prestupa. Kazne koje obveznik plaća po ovom osnovu ne priznaju se u poreskom bilansu obveznika.

Kada su u pitanju obligacioni odnosi između privrednih subjekata Zakon pravi razliku između zatzne kamate i ugovorenih „penala za kašnjenje“. Kada se ugovore „penali“ za neko ne činjenje u roku – takav trošak se ne priznaje u PB.

Međutim, ukoliko se ugovori zatezna kamata zbog kašnjenja rashod po osnovu zatezne kamate priznaje se na teret rashoda u poreskom bilansu (osim zatezne kamate koja se duguje povezanom licu). Naknada štete koju obveznik duguje drugom licu, bilo da je u pitanju šteta koja je nastala iz deliktne radnje ili šteta zbog neispunjenja ugovorne obaveze, priznaje se u poreskom bilansu, u skladu sa opštim pravilima.

Zatezne kamate između povezanih lica

Rashod po osnovu zatezne kamate, generalno gledano, priznaje se u poreskom bilansu. Jedini propisani izuzetak je slučaj kada se zatezna kamata duguje povezanom licu, u kom slučaju se rashod po tom osnovu ne priznaje u poreskom bilansu.

S tim u vezi, po osnovu zatezne kamate koju obveznik duguje svom povezanom licu, ne postoji obaveza korekcije te kamate niti u skladu sa pravilima o utanjenoj kapitalizaciji, niti u skladu sa pravilima o transfernim cenama, budući da se celokupni iznos te kamate ne priznaje na teret rashoda u poreskom bilansu.

           

   Troškovi koji nisu nastali u svrhu obavljanja poslovne delatnosti

Na teret rashoda ne priznaju se troškovi koji nisu nastali u svrhu obavljanja poslovne delatnosti, ako Zakonom nije drukčije uređeno. Zakonom se propisuje pravilo, a to je da se oni rashodi koji nisu u vezi sa poslovnom delatnosti na osnovu koje obveznik ostvaruje dobit, ne mogu priznati u poreskom bilansu.

Prilikom određivanja da li se određeni rashod smatra nastalim u poslovne ili neposlovne svrhe, treba utvrditi da li je taj rashod nastao u cilju ostvarivanja određenog poslovnog rezultata (u cilju povećanja poslovnog prihoda, odnosno smanjenja poslovnog rashoda obveznika). Nije presudno da li je rashod u vezi sa pretežnom delatnošću obveznika ili u vezi sa nekom drugom poslovnom aktivnošću, koja nije registrovana kao pretežna ili nije određena osnivačkim aktom obveznika.

 

 

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *