Porez na imovinu fizičkih lica u Srbiji

8 juna, 20220
porez-na-imovinu-fizickih-lica.jpg

Zakonodavstvo Republike Srbije kaze da je porez na imovinu obaveza fizičkih lica (rezidenata ili nerezidenata) koji imaju nepokretnost na teritoriji Republike Srbije čija je vrednost veća o 400.000 dinara i nije oslobođen plaćanja poreza.

Porez na imovinu plaća se na sledećim pravima na nepokretnostima:

– pravo svojine

– pravo stanovanja

– pravo zakupa stana ili stambene jedinice za period duzi od godinu dana

– pravo zakupa građevinskog zemljišta u javnoj svojini, odnosno poljoprivrednog zemljista u državnoj svojine, površine preko 10 ari.

 

 

Poreska osnovica

 

Osnovica poreza na imovinu je vrednost koju utvrđuje organ jedinice lokalne samouprave nadležan za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave. Vrednost nepokretnosti se, osim zemljišta, se umanjuje za amortizaciju po stopi do 1% godišnje primenom proporcionalne metode, a najviše do 40%, počev od isteka svake kalendarske godine u odnosu na godinu u kojoj je izvršena izgradnja, odnosno poslednja rekonstrukcija objekta, a na osnovu odluke skupštine jedinice lokalne samouprave o visini stope amortizacije koja važi na dan 15. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na imovinu i koja je objavljena u skladu sa ovim zakonom.

U slučaju da skupština jedinice lokalne samouprave ne utvrdi visinu stope amortizacije, ili je ne utvrdi u skladu sa ovim zakonom, ili je utvrdi a ne objavi u skladu sa zakonom, kod utvrđivanja poreza na imovinu vrednost nepokretnosti se ne umanjuje za amortizaciju.

Vrednost nepokretnosti utvrđuje se primenom sledećih elemenata:

1) korisna površina

2) prosečna cena kvadratnog metra  odgovarajućih nepokretnosti u zoni u kojoj se nalazi nepokretnost.

Obaveza po osnovu poreza na imovinu nastaje danom koji je najraniji od sledećih dana:

– danom sticanja prava

– danom uspostavljanja državine

– danom izdavanja upotrebne dozvole

– danom omogućavanja korišćenja imovine na drugi način

Rešenje o utvđivanju poreza na imovinu donosi jedinica lokalne samouprave na osnovu podataka u poreskoj prijavi PPI-2. Obveznik poreza na imovinu dužan je da podnese ovu poresku prijavu nadležnom poreskom organu u roku od 30 dana za:

– nepokretnost za koju nastaje poreska obavezao

– nepokretnost za koju prestaje poreska obaveza

– nepokretnost za koju je prestalo pravo poreskog oslobodjenja

– objekat kome je izmenjena korisna površina

Do donošenja rešenja nadležnog organa obveznik plaća porez akontaciono – u visini obaveze za poslednje tromesečje prethodne kalendarske godine.

 

 

 

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *