Platni promet u zemlji, Kompenzacija

22 juna, 20220
Kompenzacija.jpg

              U uslovima i najmanjih poremećaja na tržištu jedan od načina rešavanja likvidnosti je i kompenzacija.Termin kompenzacije se u domaćem platanom prometu odnosi na prebijanje dugovanja i potraživanja između poslovnih partnera po osnovu međusobno dospelih računa.

Ukoliko poslovnom partneru dugujete novac po osnovu isporuke robe, a ujedno on vama duguje određeni iznos po osnovu usluge koju ste mu vi pružili, možete izvršiti kompenzaciju, uz ispunjenje određenih uslova.

 

Pre svega, vaša firma i firma vašeg partnerane smeju da budu u blokadi. Privredni subjekti čiji su bankovni računi blokirani ne mogu učestvovati u kompenzaciji, prema članu 5. Zakona o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost.  U ovom slučaju, nije moguća ni takozvana jednostrana kompenzacija. Ovaj posao podrazumeva izdavanje izjave o kompenzaciji od strane firme koja nije u blokadi, partneru čiji je račun privremeno blokiran. Ideja je da se na taj način zaobiđe član 5. pomenutog Zakona. Međutim, Zakon nije predvideo nikakve izuzetke, te sprovođenje jednostrane kompenzacije ne čini ovaj posao zakonitim.

 

Da biste mogli da „prebijete“ svoju obavezu prema partneru sa iznosom koji on vama duguje, potrebno je da su dugovanja i potraživanja dospela na naplatu. Dospelost nastupa istekom valute plaćanja koja je ugovorena (definisana ugovorom, navedena u ponudi, predračunu ili računu). Nedospele obaveze ne mogu se prebijati.

 

 

U poslovnim knjigama oba partnera treba da budu proknjiženi međusobni računi. Ukoliko je vaša saradnja sa partnerom intenzivna, može biti korisno da pre ugovaranja kompenzacije izvršite usklađivanje stanja u knjigama (proverite da li su svi vaši računi proknjiženi u knjigama vašeg partnera i da li ste vi evidentirali sve račune koje je na ime vaše firme izdao partner). Ovaj postupak sprovodi se slanjem knjigovodstvene kartice ili izvoda otvorenih stavki.

 

Kada su ispunjeni svi uslovi za sprovođenje prebijanja, potrebno je da partneri sastave Izjavu o kompenzaciji, s obzirom da se međusobno zatvaranja potraživanja i obaveza ne vrši automatski. Izjava o kompenzaciji sadrži spisak računa koji se zatvara prebijanjem, i potpisuju je obe strane.

Ukoliko je iznos koji dugujete partneru isti kao iznos koji od njega potražujete, obaveze se mogu u celosti prebiti. Međutim, ako ova dva iznosa nisu jednaka, kompenzacija se sprovodi u nižem iznosu. Tada se u Izjavi o kompenzaciji, pored računa koji se delimično prebija dodaje reč „deo“ a upisuje se iznos računa koje se prebija (a ne ukupan iznos računa).

O izvršenoj kompenzaciji u domaćem platnom prometu niste dužni da obaveštavate poslovnu banku niti Poresku upravu. Izjava o kompenzaciji čuva se u poslovnoj dokumentaciji firme za slučaj kontrole.

 

Kompezacije mogu biti i višečlane kada u „prebijanju“ obaveza i potraživanja postoji veći broj medjusobno povezanih privrednih subjekata.

O tome da li ispunjavate uslov da sa poslovnim parterom sa kojim imate medjusobnih obaveza i potrazivnja to izmirite putem kompenzacije tim Creativnih Finansija Vam stoji na raspolaganju.

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *