Srbija i Singapur – ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

16 decembra, 20210
Srbija-i-singapur.jpg

Srbija i Singapur – ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Zaključenjem ugvora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Srbije i Republike Singapura, koji je usled  pandemije korana virusom, potpisan u februaru ove godine u Beogradu i aprilu ove godine u Singapuru objavljen je u „Službenom glasniku“ početkom jula ove godine, što predstvalja značajan doprinos razvoju i unapređenju bilateralnih poslovnih odnosa i finansijske saradnje pravnih i fizičkih lica rezidenata dve družave.

Ovaj ugovor predstavlja pravni okvir za efikasnije uslove privrđivanja i konkurentnosti privrede Srbije u Singapuru, kao i privrede Sigapura u Srbiji. Potpisivanjem ovog ugovora stvaraju se preduslovi za značajna ulaganja investitora iz Singapura u privredu Srbije i njihovo učešce na našem tržištu.

Primena UIDO u Srbiji počinje da se primenjuje od 01.januara 2022.godine za sve poreske obaveze koje nastaju 01. januara ili posle 01. januara 2022.godine.

Primena UIDO u Singapuru počinje da se primenjuje u odnosu na poreze po odbitku, na iznose koji su plaćeni ili koji podležu plaćanju od i posle 01.januara 2022.godine, odnosno u odnosu na poreze (osim poreza po odbitku) koji se utvrđuju u odnosu na dohak za bilo koju godinu razreza koja pocinje 01. januar ili posle 01.januara 2023.godine.

Koje su beficirane stope poreza po odbitku koje donosi ovaj  UIDO na dividene, kamate, autorske naknade, koje država izvora prihoda može primeniti prilikom njihove isplate rezidentu druge države potpisnice:

Dividende

5% bruto iznosa dividendi ako je svarni vlasnik kompanija koja neposredno ima najmanje 25% kapitala kompanije koja isplaćuje dividendu;

– 10% bruto iznosa dividendi u svim drugim slučajevima

(izuzetak postoji kada se isplaćuju dividende nasatale u jednoj državi ugovonici a isplaćuju je vladi druge države ugovornice izuzima se u prvopomenutoj državi ugovornici)

 

        Kamate

– 10% od bruto iznosa kamate

(izuzetak postoji kada se isplaćuju kamate nasatale u jednoj državi ugovonici a isplaćuju je vladi druge države ugovornice izuzima se u prvopomenutoj državi ugovornici)

Autorske naknade

– 5% bruto iznosa atroskih naknada (za korišćenje ili za pravo korišćenja atroskog prava na umetničko, naučno, književno delo, uključujuci softver i sl.

– 10% bruto iznosa autorskih honorara (za korišćenje ili za pravo korišćenja patenata, modela, nacrta ili zaštitnog znaka i uopšteno prava industrijske svojine, komercijalne ili naučne opreme i idnsustijska, komercijalna ili naučna iskustva, stučna znanja know-how

Poptisivanjem tokom 2021.godine i stupanjem na snagu ovog UIDO od 01.januara 2022. godine, Srbija će proširiti svoju mrežu potpisanih ugovora o izvegavanju dvostrukog oporezivanja na broj od 61-e države.     

 

 

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *