E-FAKTURA – pojam, elementi, obveznici, primena

8 decembra, 20210
e-faktura.jpg

E-FAKTURA – pojam, elementi, obveznici, primena

Zakon o elektronskom fakturisanju koji je stupio na snagu početkom maja ove godine izazvao je velike nedoumice, polemike od toga šta su e-fakture, da li i ko je u obavezi da pristupi e-fakturisanju i slično.  Primena je bila predviđena za početak 2022. godine, ali je kompleksnost cele problematike oko e-fakturisanja dovelo do odlaganja primene ovog Zakona do 30.04.2022.godine. Da bismo približili ovu temu, pokušaćemo da odgovorimo na neka od osnovnih pitanja. Kao sto su sledeća:

 

                   Šta je e-faktura?

 

E-faktura je elektronski zapis fakture (računa) koji se izdaje, pirma, obradjuje i arhivira  isključivo elektronskimputem. Znači e- faktura rapredstavlja  razmenu faktura (računa) elektronskim putem, kao i propratnih informacija od jednog privrednog subjekta do njegovih klijenata uz korišćenje elektronske infrastrukure, misli se pre svega na internet.

Po slovu Zakona elektronska faktura je zahtev za isplatu po osnovu transakcija sa naknadom, kao i svaki drugi dokument koji utiče na isplatu, kao i fakture koje se izdaju za promet bez naknade, kao i za primljene avanse, a koji su izdati, poslati i primeljeni preko sistema elektronskih faktrura.

Zakonom je uređeno izdavanje, slanje, prijem, obrada, čuvanje, sadržina i elementi elektronskih faktura i druga pitanja koja su od značaja za elektronsko fakturisanje u međusobnim transakcijama u privredi.

 

Ko ima obavezu izdavanja e-faktura?

 

Obavezu izdavanja elektronske fakture imaju:

subjekti javnog sektra – što se odnosi na opšti nivo drćave i javna preduzeća koja nisu obuhvaćena opštim nivoom države

subjekti privatnog sektora koji su obveznici PDV-a

– subjekti javnog i privatnog sektora

Izuzetno, obaveza izdavanja e-faktura ne postoji:

 1. za avnas / promet na malo u skladu sa zakonom koji uređuje fiskalizaciju
 2. za ugovornu obavez usmerenu prema korisnicima sredstava iz međunarodnih okvirnih sporazuma
 3. za nabavku, modernizaciju i remon naoružanja i vojne opreme, nabavku bezbednosno osetljiva opreme, kao i sa njima povezanim nabavkama.

Preduzetnici i pravna lica koja nisu u sistemu PDV-a, nemaju obavezu da primenju Zakon o elektronskom fakturisanja, ali ukoliko žele mogu da budu  dobrovoljni korisnici sistema i tako ce primati, obrađivati i čuvati e-fakture. Dobrovoljni “ulazak“ u sistem elektronskog fakturisanja zanči i obavezu da se ovaj sistem koristi u tekućoj i narednoj godini.

 

Elementi e-fakture?

 

Zakon se propisuju elementi koje e-faktura uobičajeno sadrži, a to su elementi propisani Zakonom o PDV-u: matični broj primaoca i izdavaoca, podaci o računima, isntrukcije za plaćanje i sl.) Donesen je Pravilnik o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a u sistemu elektronskih faktrura i način primene standarda elektrnskog faktrurisanja. Tako da su osnovni elementi koje mora da sadrži e -faktura:

 • Poslovno ime ili skraćeno poslovno ime, odnosno naziv, adresa, PIB i matični broj izdavaoca elektronske fakture
 • Poslovni račun izdavaoca elektronske fakture
 • Poslovno ime ili skraćeno poslovno ime, odnosno naziv, adresa, PIB i matični broj primaoca elektronske fakture
 • Poslovni račun primaoca elektronske fakture
 • Redni broj, datum i mesto izdavanja elektronske fakture
 • Datum isporuke dobara odnosno pružanja usluga ili avansne uplate
 • Iznos avansnih plaćanja ukoliko postoje
 • Instrukcije za plaćanje
 • Podatke o vrsti i količini isporučenih dobara ili vrsti i obimu izvršenih usluga
 • Iznos osnovice za PDV
 • Poreska stopa PDV-a
 • Iznos PDV-a koji je obračunat na osnovicu;
 • Ukupan iznos elektronske fakture;
 • Napomena o odredbi zakona kojim se uređuje PDV na osnovu koje nije obračunat PDV

 

Sistem elektronskih faktura i standard elektronskog fakturisanja

 

Za izdavanje, slanje, prijem i čuvanje e-faktura koristi se sistem elektronskih faktura. Sistem e-faktura definisan je kao informatičko-tehnološko rešenje prko koga se vrši slanje, prijem, evidentiranje, obrada i čuvanje e-faktura, a kojima upravlja centralni informacioni posrednik.

Izdavanje i prijem e-faktura vrši se u skladu sa srpskim standardima elektronskog fakturisanja (standard koji je donet od strane nacionalnog tela za standardizaciju u Srbiji), a koji je opet u najvećoj meri usklađen sa evropskim standardom elektronskog fakturisanja.

 

                Stupanje na snagu i početak primene

 

Zakon o elektronskom fakturisanju objavljen je 29.04.2021., stupio je na snagu 07.05.2021. a primena je propisana na sledeći način:

 1. Javni sektor

– obaveza izdavanja e-faktura drugim subjektima javnog sektora 01. januara 2022. odloženo do 30. aprila 2022. godine

– obaveza prijema i čuvanja e-faktura izdadith u skladu sa Zakonom 01. januar 2022. odloženo do 30. aprila 2022. godine

– obaveza elektronskog evidentiranja PDV u sistem e-faktura 01. januar 2022. odloženo do 30. aprila 2022. godine

– obaveza izdavanja e-faktura subjektima privatnog sektora 01. jul 2022.godine

 1. Privatni sektor

– obaveza izdavanja e-faktura subjektima javnog sektora od 01. januar 2022. odloženo do 30. aprila 2022. godine

– obaveza pijema i čuvanja e-faktura izdatih u skladu za sa Zakonom  – 01. jul 2022.godine

– obaveza izdavanja e-faktura subjektima privatnog sektora i izvršenje ostalih obaveza u skladu sa Zakonom 01. januar 2023. godine.

 

Slanje i prijem e-faktura ka inostrastvu

       

        Sistem elektroskih faktura će omogućiti prijem e-faktura iz inostrastva ko i slanje ka inostranstvu. Planirano je da Centralni informacioni posrednik u jednom trenutku postane i tzv. PEPPOL pristupna tačka. PEPPOL skraćenica od Pan-Europen Public Proceurement (Panevrospke javne nabavke) je internacionalna mreža za prijem i slanje fakura koja omogućava korisnicima da primaju i šalju e-fakture u okviru svoje mreže. Korisnicima sistema e-faktura biće omogućeno da pristupe tzv. PEPPOL pristupnoj tački.

 

Subjekti privatnog sektora čiji su zakonski zastupnici stranci

 

Zakon o elektronskom fakturisanju nije nijednom odredbom ograničio ovakvu mogućnost. Strani državljani mogu i poseduju elektronski sertifikat sa kojim će biti mogući pristup i rad na portalu eID.

 

Ciljevi uvođenja e-faktura

 

Polemike od uvođenja Zakona o elektronskom fakturisanju od pravnih, tehničkih i praktičnih pitanja su u velikoj meri doprinele pomeranje rokova primene ovog Zakona. Negde u pozadini svih promena i porblema koji nastaju  na svakoj poslovnoj sceni, pa i ovoj, gubi se iz vida šta je osnovni razlog zbog čega se nešto menja.

U slučaju uvođenja Zakona o elektronskom faktrurisanju ciljevi koji se žele postići odnose se na stvaranje pravnog okvira za harmonizaciju poslovne prakse Srbije sa zemljama članicama EU. Sledeći cilj ovog zakona odnosi se na efikasniju kontrolu obračuna i naplate PDV-a, znači posredni cilj je i smanjenje mogućnosti poreske utaje.

Kao uzročno-posledična veza ovako postavljenih ciljeva nameće se zaključak da će u velikoj meri doći do automatizovazije računovodstvenog obuhvatanja poslovnih promena, čime bi trebalo da računovodstvena praksa delemično bude oslobođena rutinskih poslova. Pretpostavlja se da će i porostor za skladištenje dokumentacije biti smanjen jer će se dokumentacija čuvati u elektronskom obliku. Koliko, kako, kada i da li će zaživeti ostaje da vidimo.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *