Sastavljanje i predaja finansijskih izveštaja

22 decembra, 20220
predaja-finansijskih-izvestaja.jpg

Uvek kada se približi kraj kalendarske, a u Srbiji i poslovne i fiskalne godine, nametnu se pitanja ne samo kako smo poslovali nego i šta se sve promenilo u odnosu na dosadašnju poslovnu praksu. Svedoci smo svakodnevnih promena i primena zakona, uredbi, pravilnika i sl. u skladu sa tim treba se podsetiti na to da će se određene odredbe Zakona o računovodstvu iz 2020.godine početi da primenjuju od januara 2023. godine. Jedan deo Zakona o računovodstvu iz 2020. godine deo odredbi počinje da se primenjuje od januara  2022. godine i odnosi se na rokove predaje, gde se ukida predaja statističkih i konačnih finansijskih izveštaja i utvrđuje jedinstveni rok, a to je 31. mart tekuće godine za prethodnu izveštajnu godinu.

Takođe, prošlogodišnja novina, koja se primenjivala u ovoj godini za prethodnu, odnosila se i na promenu seta obrazaca u zavisnosti od kriterijuma za razvrstavnje pravnih lica.

 

Novine koje se odnose na sasatavljanje i predaju finansijskih izvštaja za poslovnu 2022. godinu nalaze se u članu 16. stav 1. Zakona. Naime tu je uređeno da se vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja za pravno lice, odnosno preduzetnike može poveriti ugovorom u skladu sa zakonom, pravnom licu ili preduzetniku, koji je upisan uRegistar pružalaca računovodstvenih usluga. Registar pručalaca računovodstvenih usluga vodi se u nadležnoj Agenciji za privredne registre. Ove odrebe se ne odnose na one privredne subjekte koji u okvirima svoje organizacije poslovanja imaju svoju organizacionu strukturu računovodstva.

                        Ova, novina znači da svi oni privredni subjekti koji nemaju svoju organizaciju računovodstva, već su vođenje poslovnih knjiga poverili ageniciji ili privrednom društvu koje se bavi pružanjem računovodstvenih usluga moraju proveriti da li su ti privredni subjekti ili preduzetnici upisani u  Registar pružalaca računovodstvenih usluga.

Odredbama člana 43. propisano je da finansijske izveštaje usvaja skupština ili drugi nadležni organ pravnog lica, odnosno preduzetnik.

                      

  Zakonski zastupnik, organ upravljanja i nadzorni organ pravnog lica u skladu sa zakonom su odgovorni za istinito i pošteno prikazivanje:

1) redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju;

2) konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja i konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju.

Finansijske izveštaje potpisuje zakonski zastupnik pravnog lica, odnosno preduzetnik.

 

Za nepostupanje u skladu sa navedenim odredbama Zakona o računovodstvu, ovim zakonom su propisane novčane kazne i to:

1) od 100.000 do 3.000.000 dinara privredni prestup za pravno lice,

2) od 20.000 do 150.000 dinara privredni prestup za odgovorno lice u pravnom licu i

3) od 100.000 do 500.000 dinara prekršaj za preduzetnika.

 

Podsećamo i da je saglasno Pravilniku o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja, koji je donet na osnovu Zakona, propisano da se počev od 1. januara 2023. godine finansijski izveštaj neće smatrati potpunim ako je sastavljen od strane pravnog lica, odnosno preduzetnika koje nije upisano u Registar u slučaju kada je vođenje poslovnih knjiga povereno. U tom slučaju APR će bez odlaganja takav izveštaj javno objaviti kao nepotpun.

Takođe, treba imati u vidu da Zakon o privrednim društvima odredbama člana 225.  stav 1 propisuje da je direktor društva sa ograničenom odgovornošću odgovoran za uredno vođenje poslovnih knjiga, dok istom odredbom u stavu 2 se kaže de je direktor odgovoran i za tačnost podataka u finansijskim izveštajima.  U slučaju da preduzeće ne dostavi izveštaj na vreme, to se automatski unosi u Registar podataka privrednih subjekata. Agencija pred Privrednim sudom pokreće prekršajni postupak za privreni prstup zbog kašnjenja ili ne predaje finanansijskih izveštaja.

Privredni prestup je u suštini povreda pravila koje se odnosi na privredno ili finansijsko poslovanje kompanije koja je pripisana zakonom, kao što je na primer Zakon o računovodstvu. Privredni prestupi spadaju u korpus kaznenog prava i za njih odgovara pravno lice, ali i odgovorno lice u pravnom licu. Za privredne prestupe propisane su novčane sankcije i to u rasponu od 10.000 do 3.000.000 i za odgovorno lice u pravnom licu od 2.000 do 200.000 dinara.

                        Znači treba imati u vidu: rok, set izveštaja i računovođe sa licencom. Za sva ova i slična pitanja tim Creative Finance Vam stoji na raspolaganju.

 

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *