Privremeni i povremeni poslovi – Ugovori

13 juna, 20210
privremeno-povremeni-poslovi.jpg

Privremeni i povremeni poslovi – Ugovori
U skladu sa clanom 197 i 198 Zakona o radu, poslodavac moze zakljuciti ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova (u nastavku PP ugovor) za obavljanje poslova koji su po prirodi takvi da ne traju duze od 120 radnih dana u kalendarskoj godini.

PP ugovor poslodavac moze da zakljuci sa:

– nezaposlenim licem

– korisnikom starosne penzije

– zaposlenim licem koje radi nepuno radno vreme do punog radnog vremena

– licem koje je clan omladinske ili studentske zadruge

Prema pomenutim odredbama Zakona, privremeni i povremeni poslovi ne predstavljaju poslove za koje se zasniva radni odnos. Zakljucuje se ugovor za poslove koji imaju obelezja:

– ne predstavljaju radni odnos

– poslovi ne mogu da traju duze od 120 radnih dana u kalendarskoj godini

– poslovi ne moraju da budu utvrdjeni aktom o sistematizaciji radnih mesta

– poslovi mogu da se obavljaju sa punim ili nepunim radnim vremenom

– u vreme od 120 radnih dana racunaju se samo radni dani bez obzira na duzinu radnog vremena

– u radne dane ne racunaju se dani u kojima lice ne obavlja ugovorene poslove

– PP ugovorom definisu se vrsta posla, nacin izvrsenja, vreme u kojem se poslovi obavljaju, rok za izvrsenje, naknada za rad

– naknada za rad se jasno precizira u neto ili bruto iznosu i moze da obuhvata i naknadu za topli obrok, naknadu za dolazak i odlazak sa posla i druge naknade

Lice koje obavlja PP poslove po odredbama zakona ima pravo na poresko oslobodjenje. To znaci da se ovim licima pod istim uslovima kao i zaposlenima ne oporezuje naknada za dolazak i odlazak na posao i sa posla, naknada za dnevnice za sluzbeno putovanje do neoporezivog iznosa, kao i naknada prevoza  toku sluzbenog putovanja. Medjutim, ove naknade nisu oslobodjene obaveze placanja socijalnih doprinosa.

 

Porezi i doprinosi koji se placaju na primanja ovih lica zavise od statusa lica sa kojim je zakljucen PP ugovor.

Porez na zarade – obracunava se i placa na ugovorenu naknadu. Na primanja po osnovu PP ugovora, osim za clanove ucenicke i studentske zadruge mladje od 26 godina koji su na skolovanju placa se porez na zarade po stopi od 10%.

Na primanja po osnovu PP ugovora zakljucenih preko omladinske i studentske zadruge sa licem do navrsenih 26 godina, a koje je na skolovanju u ustanovama srednjeg, viseg i visokog obrazovanja porez se placa po odredbama clana 85. Zakona. Oporezivi prihod cini bruto prihod umanjen za normirane troskove u visini od 20%, pa se zatim obracunati porez umanjuje za 40%.

Osnovica za obracun poreza na zaradu po osnovu PP poslova ne umanjuje se za iznos od 16.300 dinara obzirom na to da je ona svrstana u zarade iz clana 13. stav 2 Zakona, za koje nije propisano umanjenje.

 

Doprinosi za PIO

Obveznici doprinosa za PIO su lica koja obavljaju PP poslove po zakljucenim ugovorima, osim lica do navrsenih 26 godina zivota.

Osnovica doprinosa za PIO je ugovorena naknada po to osnovu PP ugovora.

Stopa doprinosa za PIO iznosi, 25,5% i to: iz ugovorene naknade 14% i na teret poslodavca 11,5%.

 

Doprinosi za zdravstvo

Doprinos za zdravstvo se placa u iznosu od 10,3% (5,15%+5,15%) osim za lica:

– clan omladinske ili studentske zadruge do navrsenih 26 godina zivota a koje je na skolovanju

– lica koja su zdravstveno osigurana po drugom osnovu – lice koje je korisnik starosne penzije

 

Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti

Doprinos se placa po stopi od 0.75% iz naknade za rad. Od 01. januara 2019 ne placa se doprinos za osiguranje od nezaposlenosti na teret poslodavca. Doprinos ne placaju penzionisana lica i lica koja ove poslove obavljaju preko studentske, omladinske i ucenicke zadruge, a nisu starija od 26 godina i ukoliko se nalaze na skolovanju.

 

Prijava na osiguranje

Zakonom o CROSO propisani su rokovi prijave. Prijava se vrsi najkasnije pre stupanja angazovanog na rad. Obveznik podnosenja prijave je pravno lice koje je obveznik doprinosa za osiguranje zaposlenih, a za lica angazovana preko omladinske i studentske zadruge prijavu podnosi zadruga jer je ona poslodavac.

 

PP poslovi koje obavljaju korisnici starosne penzije – iz naknade koje ostvaruje penzionisano lice placa se porez na dohodak po stopi od 10% i doprinos za PIO po stopi od 14% i poslodavac placa doprinos za PIO po stopi od 11,5%.

 

Privremeni i povremeni poslovi koje obavljaju lica koja rade preko zadruge starije od 26 godina – iz naknade koje ostvari ovo loice placa se doprinos za zdravstvo iz osnovie i na osnovicu cimie je za ova lica opterecenje poreza i doprinosa postalo isto kao i za nezaposlena lica.

U slucaju da za obavljanje PP poslova zadruga angazuje nezaposleno lice, koje je zdravstveno osigurano na teret budzeta Republike Srbije, na njegovu naknadu ne obracunava se doprinos za zdravstveno osiguranje.

Doprinos za PIO, zdravstvo i nezaposlenost placa se po istim stopama kao i za zaposlene. Osnovicu cini bruto naknada, s tim sto ona ne moze biti niza od najnize mesecne osnovice, niti visa od najvise mesecne osnovice. Ako poslovi nisu obavljani pun mesec, utvrdjuje se srazmerna najniza osnovica.

 

Privremeni i povremeni poslovi koje obavljaju lica koja rade preko zadruge koje nije starije od 26 godina – naknada ovih lica ne predstavlja zaradu. Prema Zakonu to je drugi prihod iz clana 85. Zakona na koji se placa porez na druge prihode u iznosu od 20%. Takodje se placa doprionos za PIO u iznosu od 4% kao i doprinos za zdravstvo za slucaj povrede na radu u iznosu od 2%.

 

Za obracun i placanje svih pomenutih poreza i doprinosa poslodavac je duzan da Poreskoj upravi preda PPP-PD obrazac u elektonskom obliku.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *