Predmeti Kontrole Poreske Uprave u Republici Srbiji

23 фебруара, 20220
kontrola-poreske-uprave.jpg

Poreska uprava, kao integralni deo Ministarstva finansija, ima široka ovlašćenja kada je u pitanju kontrola pridržavanja poreskih obaveza od strane privrednih subjekata na teritoriji Republike Srbije. Sprovedeni planovi i programi kontrole, koje uspostavlja Ministarstvo, imaju za cilj da osiguraju pravilnost obračuna i naplate javnih prihoda.

Fokus Kontrole Poreske Uprave

Kontrole koje sprovodi Poreska uprava mogu biti ili delimične, odnosno fokusirane na određene aspekte poslovanja, ili sveobuhvatne, gde se preispituje kompletno poslovanje subjekta. Najčešće, predmeti kontrole uključuju:

  • Fiskalizaciju: Kontrola izdavanja fiskalnih računa u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji je česta. Nepridržavanje ovog zakona može rezultirati ozbiljnim sankcijama, uključujući i privremeni prekid delatnosti.
  • Porez na Dodatu Vrednost (PDV): Kao opšti porez na potrošnju, PDV je čest predmet kontrola, s obzirom da se utvrđuje na osnovu samooporezivanja. Nepravilnosti u obračunu PDV-a mogu biti razlog za dublju kontrolu i moguće sankcije.
  • Obračun Zarada i Doprinosi: Kompleksnost ugovora o radu, autorskim delima, privremenim i povremenim poslovima često postaje predmet detaljne kontrole kako bi se utvrdila ispravnost obračuna poreza i doprinosa. Poseban fokus je na isplatama koje se smatraju uzimanjem iz imovine društva za lične potrebe vlasnika.
  • Državna Pomoć u Vreme Pandemije: Kontrole su usmerene i na ispitivanje prava privrednih subjekata na fiskalne pogodnosti i direktna davanja koja su deo paketa državne pomoći u vreme pandemije.

Postupak Poreske Kontrole

Poreska uprava dostavlja obaveštenje o početku kontrole, na šta obveznik može usmeno ili pismeno reagovati zahtevom za odlaganje. U toku kontrole, obveznik ima pravo prisustva i obavezu saradnje sa poreskim inspektorom. Izuzetno je važno da se sve zahteve formuliše pismeno, čime se obezbeđuje jasna dokumentacija komunikacije.

Kazne i Sankcije

Poreski prekršaji su obuhvaćeni različitim aspektima poreskog zakonodavstva, i mogu rezultirati kaznama kako za pravna lica tako i za odgovorne pojedince unutar tih pravnih lica. Kazne se kreću u širokom rasponu, od 50.000 dinara do 2 miliona dinara za pravna lica, i od 5.000 dinara do 150.000 dinara za odgovorne pojedince.

Zaključak

Poreska uprava ima zadatak da osigura da svi privredni subjekti u Republici Srbiji dosledno ispunjavaju svoje poreske obaveze. Uskladjenost sa poreskim propisima je esencijalna za legalno poslovanje, a ova kontrola predstavlja vitalni mehanizam za održavanje reda i pravilnosti u finansijskom sistemu zemlje. Obavezno je za privredne subjekte da održavaju transparentnost i ažurnost u svojim finansijskim izveštajima i poslovanju kako bi izbegli potencijalne kazne i neželjene poreske kontrole.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *