Paušalno oporezivanje preduzetnika

13 октобра, 20210
pausalno-oporezivanje-preduzetnika.jpg

PAUŠALNO OPOREZIVANJE PREDUZETNIKA

U procesu donošenja odluke o otpocinjanju poslovne aktivnosti na našim prostorima, odnosno pravne forme, jedan od odlučujućih faktora je model oporezivanja. Termin “paušalci“ je vrlo popularan izbor preduzetnika na našim prostorima zbog manjeg broja obaveza, a tim i lakši način izvršenja obaveza. Opredeljenje za paušalni način oporezivanja nikako ne znači i najjeftiniji, u svakom konkretnom slučaju moraju se dobro razmotriti svi uslovi za i protiv.

Kada govorimo o preduzetnicima kao obliku organizovanja u našem poslovnom ambijentu, pre svega mislimo na jedan od moguca tri oblika:

 1. preduzetnik koji je paušalno oporezovana
 2. preduzetnik koje odlučio na samooporezivanje
 3. preduzetnik koje se odlučio na isplatu lične zarade

 

Šta je paušalno oporezivanje?

 

                Paušalno oporezivanje je sistem oporezivanje pretpostavljenog prihoda regulisan Zakonom o porezu na dohodak građana. Odnosi se na preduzetnike čija je poslovana aktivnost takva da nisu u mogućnosti da vode poslovne knjige. Za paušalni model oporezivanja odlučuje te se tako što se obraćate nadležnoj Poreskoj upravi sa zahetvom za paušalno oporezivanje. Od  prošle godine obaveza koja je postojala da se Poreskoj upravi dostavi poreska prijava PPDG-1R je pojednostavljena i to se obavlja elektronski preko portala e-porezi. Nadležna Poreska uprava donosi rešenje o utvrđenoj obavezi za poreze i doprinose i to rešenje dostavlja u poresko sanduče na portalu Poreske. Treba imati u vidu da se dan postavljanja ovog rešenja smatra i danaom uručenja rešenja. Poreska obaveze teče danom upisa u nadležni registar kod APR-a, sto se u ostalom i navodi u prijavi. Preduzetnik pristupa poreskom sandučetu uz posedovanje kvalifikovanog digitalnog sertifikata.

U rešenju koje donese Poreska uprava naznačena je ista osnovica oporezivanja za ceo period tj. kaledarsku godinu, a time i iznos obaveza za porez na dohodak građanja i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Osnovica koja je utvrdila Poreska uprava neće zavisiti od visine prihoda, do propisanih limita, i iznos obaveza koje dospevaju svakog 15-og u mesecu za prethodni je isti za period za koji se rešenje i donosi.

 

                Ogračnienja paušalnog oporezivanja

 

Već smo naveli da je paušalno oporezivanje, oporezivanje pretpostavljenog prihoda i odnosi se na delatnosti koje nisu u mogućnosti da vode poslovne knjige.

Kada je reč o prihodu, Zakonodavac je kod predzetnika kao oblika privredne delatnosti utvrdio limit od 6 miliona dinara prometa u kalendarskoj godini. Promet je zbir vrednosti svih izdatih računa tokom godine, bez obzira da li su računi naplaćeni. Drugim rečima, to je iznos dobara i usluga koje su po osnovu delatnosti fakturisani u kalendarskoj godini. Ovo je metod fakturisane realizacije koji se primenjuje u našoj poslovnoj praksi bez obzira koja je pravna forma u pitanju. Ukoliko se u toku prve polovine godine pređe limit, od 1. jula prelazi na vođenje poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva, ukoliko se plimit pređe u drugoj polovini godine, vodjenje poslovnih knjiga će otpoćeti od naredne kalendarske godine.

Bitno je naglasiti da paušalci koji pređu limit nikako ne bi trebali da čekaju da Poreska uprava to uvidi već sami o tome vode računa i obaveštavaju Poresku upravu, sto je rgulisano Zakonom o porezu na dohodak građana.

Mogućnost za paušalno oporezivanje nemaju ni oni preduzetnici u čiju delatnost ulažu i druga lica.

Pored visine prihoda koji je limitiran, ograničenje po pitanju mogućnosti paušalnog oporezivanja postoji i prema vrsti delatnosi. Šifre za koje se priznaje pravo na paušalno oprorezivanje su na linku  https://www.purs.gov.rs/sr/biro-za-informisanje/novosti/6078/pausalci.html

Ograničenje paušalnog oprezivanja je odluka o ulasku u sistem PDV-a, tačnije PDV-e obveznici ne mogu biti paušalci.

 

Rokovi koji se tiču “paušalaca“

               

                Novoosnovani preduzetnici koji se registruju preko Agencije za privredne registre, prilokom same registracije u APR-u podnose zahtev za paušalno oporezivanje koje se prosleđuje po službenoj dužnosti nadležnoj Poreskoj upravi (obrazac JRPPS). Preduzetnici koje se ne registruju preko APR-a (npr. advokati) u obavezi su da u roku od 5 dana od dana registracije podnesu zahtev za paušalno oporezivanje, a u roku od 15 dana od dana registracije podnesu poreseku prijavau PPDG-1R u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Obveznika kojem je utvđeno pravno na paušalno oporezivanje, ovaj način oporezivanja koristi dok se ne utvrdi da su prestali uslovi za paušalno oporezivanje, odnosno da su izmenjeni uslovi isključuju pravno na paušalno oporezivanje.

Ukoliko prestanu razlozi za pušalno oporezivanje, Poreska uprava če rešenjem naložiti obvezniku vođenje poslovnih knjiga od polovine tekuće godine ili od početka narede godine. Paušalac, preduzetnik, kome prestane pravo zbog ulaska u sistem PDV-a, dužan je da vodi poslovne knjige najkasnije od dana kada postane obveznik PDV-a u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, znači i bez utvrđivanja obaveze vođenja poslovnih knjiga rešenjem Poreske Uprave.

Preduzetnici koji ispunjavaju uslove da porez na prihode od samostalne delatnosti plaćaju u paušalnom iznosu najkasnije do 31.10. tekuće godine, za naradenu godinu podnose zahtev za paušalno oporezivanje elektronski preko portala Poreske uprave.   

                Preduzetnici koji su napustili sistem PDV-a, mogu u roku od 15 dana od dana prijema akta o brisanju iz evidencije PDV-a podneti zahtev za paušalno oporezivanje elektronski preko portala Poreske uprave.

Preduzetnici koji ostaju u satusu paušalaca, ali kod kojih je došlo do promena koje uticu na visinu paušalnog prihoda ( u smislu promene šifre delatnosti) podnosi poresku prijavu PPDG-1R do 31.01. naredne poslovne godine u odnosu na godinu u kojoj je izvršio promenu koja utiče na visinu paušalnog prihoda.

U slučajevima kada ne postoji promoena u obavljanju delatnosti ne postoji ni obaveza podnošenja poreske prijave za narednu godinu.

Preduzetnik paušalac koji u toku godine prestane, odnosno prekine obavljanje samostalne delatnosti, dužan je da o tome obavesti poreski organ podnošenjem poreske prijave u roku od 30 dana od dana prestanka, odnosno prekida obavljanja samostalne delatnosti.

Obveznik mora posedovati kvalifikovani digitalni sertifikat za preuzimanje rešenja sa portala Poreske uprave (ili ovlastiti drugo lice u cilju pristupanja portalu Poreske uprave i preduzimanja odgovarajućih radnji).

Preduzetnik paušalac dužan je da podnese poresku prijavu PPDG-1R samo u sledećim slučajevima:

 1. prestanak obavljanja samostalne delatnosti
 2. prekid obavljanja samostalne delatnosti
 3. prelazak iz paušalnog oporezivanja u oporezivanje na stvarni prihod
 4. promena osnova osiguranja
 5. nastavak obavljanja samostalne delatnosti nakon prekida obavljanja delatnosti
 6. prelazak iz oporezivanja na stvarni prihod u paušalno oporezivanje;
 7. nastavak plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u periodu prekida obavljanja samostalne delatnosti
 8. obavljanje delatnosti preko ovlašćenog poslovođe za vreme ostvarivanja naknade zarade zbog porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta
 9. promena vlasnika radnje
 10. nastavak obavljanja samostalne delatnosti nakon prestanka obavljanja delatnosti preko ovlašćenog poslovođe
 11. prestanak plaćanja doprinosa u periodu prekida obavljanja samostalne delatnosti
 12. promena šifre delatnosti
 13. izmena obima poslovanja, odnosno prometa i drugih uslova od uticaja na visinu poreske obaveze kod paušalnog oporezivanja

Obveznik podnosi poresku prijavu PPDG-1R u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave, u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *