Izmene obracuna ostalih prihoda od Januara 2022.

3 februara, 20220
Obracun-prihoda-fizickih-lica-od-januara-2022.jpg

Nova pravila obračuna od 1.januara 2022.godine za prihode fizičkih lica po osnovu ugovora van radnog odnosa i doprinosa za osnivače

 

Smanjenja stope doprionsa PIO sa 25,5% na 25% od 1.januara 2022.godine ima za posledicu smanjenje obaveze koja se po ovom osnovu plaća prilikom isplate različitih vrsta ugovorenih naknada fizičkim licima, a za koje je propisana obaveza plaćanja doprinosa PIO (ugovor o delu, ugovor o autorstvu, ugovor o dopunskom radu, ugovor o pravima i obavezama direktora…)

Ukoliko je ovakav prihod rezultat rada zaključno sa 31.12.2021 a isplata se vrši nakon 1.1.2022 doprinos PIO se obračunava po stopi od 25%.

Za prihode koji su ugovoreni u bruto iznosu u toku 2021 a isplaćuju se u 2022 propisano smanjenje doprinosa PIO rezultiraće smanjenju doprinosa uz istovremeno povećanje neto iznosa naknade koje se isplaćuje fizičkom licu, odnosno biće izmenjena struktura bruto iznosa. Za ove prihode ugovorene u neto iznosu a koji se isplaćuju u 2022 propisano smanjenje doprinosa PIO rezultiraće smanjenjem doprinosa uz neizmenjeni iznos neto naknade.

Koeficijenti za preračun sa neto na bruto za prihode van radnog odnosa koji se isplaćuju od 1.januara 2022. godine su promenjeni usled izmene stope doprinosa PIO na 25%. Izmene se odnose na prihode od autorske naknade, ugovora o delu, druge prihode po osnovu ostalih ugovora, naknade troškova i drugih rashoda licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, naknade direktoru koji nije zasnovao radni odnos, prihode koje ostvare zaposleni po osnovu učešća u ostvarenoj dobiti, dopunskog rada, nagrada i drugih davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, prihoda sportista i prihode od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda i usluga)

Privremeni i povremeni poslovi (PP poslovi) od 1.januara 2022. godine

Od 1.januara 2022. godine novine u obračunu naknada po osnovu PP poslova su sledeće:

– doprinos PIO na teret poslodavca – 11%

– nova najniža mesečna osnovica za obračun socijalnih doprinosa iznosi 30.880 dinara a najviša 4410.140 dinara

 

Obračun doprinosa za radno angažovane osnivače koji nisu zasnovali radni odnos sa svojim društvom počev od 1.januara 2022

Odredbom člana 23. stav 1 ZDOSO utvrđeno je da je osnovica doprinosa za osnivače koji nisu zasnovali radni odnos sa društvom, najmanje najniža mesečna osnovica iz člana 37. tog zakona. U skladu sa ovim članom najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne msečne zarade u Republici Srbiji isplaćene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca septembra u tekućoj godini. Osnivač svojom odlukom utvrđuje visinu osnovice za plaćanje socijalnih doprinosa.

Ako je osnivač socijalno osiguran po drugom osnovu na utvrđenu osnovicu privredno društvo obračunava samo doprinos PIO. Ako osnivač nije socijalno osiguran po drugom osnovu privredno društvo obračunava doprinose PIO, zdravstvo i nezaposlenost. Ovi doprinosi se isplaćuju najkasnije do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Za obračun ovih doprinosa Poreskoj upravi se podnosi elektronski obrazac PP OD-O.

 

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *