Lična zarada preduzetnika – Nova pravila obračuna (2022)

26 јануара, 20220
licna-zarada-nova-pravila.jpg

Početkom januara 2022. godine, uvedene su nove regulative za obračun lične zarade i doprinosa kod preduzetnika koji plaćaju porez na oporezivu dobit, kao i kod preduzetnika paušalaca.

Za Preduzetnike koji Plaćaju Porez na Oprezivu Dobit

Od januara 2022. godine, minimalna osnovica za obračun doprinosa za preduzetnike koji plaćaju porez na oporezivu dobit je postavljena na 38.880 dinara, a maksimalna na 441.140 dinara.

Promene u Obračunu Lične Zarade

Preduzetnici koji isplaćuju ličnu zaradu će se suočiti sa smanjenjem jedinstvene stope doprinosa za PIO sa 25,5% na 25%. Umanjenje za porez na zarade od januara 2022. iznosi 19.300 dinara mesečno, što je povećanje u odnosu na prethodni iznos od 18.300 dinara.

Za Preduzetnike koji Nisu Osigurani po Drugom Osnovu

Za preduzetnike koji nisu osigurani po drugom osnovu, primenjuju se nove stope doprinosa, uključujući porez na zarade od 10%, doprinos za PIO od 25%, doprinos za zdravstveno osiguranje od 10,30%, i doprinos za nezaposlenost od 0,75%.

Za Preduzetnike koji Jesu Osigurani po Drugom Osnovu

Preduzetnici koji su već osigurani, kao što su zaposleni kod drugog poslodavca ili penzioneri, plaćaju samo doprinos za PIO od 25% prilikom isplate lične zarade od januara 2022.

Izmene u Obračunu za Preduzetnike koji Plaćaju Obaveze na Oprezivu Dobit

Preduzetnici koji plaćaju obaveze na oporezivu dobit će za 2021. godinu obračunati doprinose za PIO po stopi od 25,5%, a za akontacije u 2022. godini po stopi od 25%.

Za Preduzetnike Paušalce

Preduzetnici paušalci će akontacije za januar 2022. plaćati prema rešenjima koja će biti elektronski dostavljena. Stopa za PIO se menja sa 25,5% na 25% od januara 2022.


Važne Napomene

  • Lična zarada preduzetnika nije podložna minimalnoj zaradi koja je propisana zakonom.
  • Odluku o isplati lične zarade mogu doneti samo preduzetnici i preduzetnici poljoprivrednici.
  • Preduzetnici koji su osnovali poslovanje iz radnog odnosa ili su penzioneri, trebaju prilikom predaje PPDG-1S forme za 2021. godinu utvrditi i iznos akontacije za 2022. godinu, koristeći novu stopu od 25% za doprinos PIO.

Ove promene zahtevaju pažljivo planiranje i prilagođavanje preduzetnika kako bi osigurali pravilno i efikasno vođenje poslovnih knjiga i finansijskih izveštaja u skladu sa novim propisima.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *