Lična zarada preduzetnika – Nova pravila obračuna (2022)

26 januara, 20220
licna-zarada-nova-pravila.jpg

Nova pravila obračuna lične zarade, doprinosa kod preduzetnika koji plaćaju obaveze na oporezivu dobit i preduzetnika paušalaca počev od 1.januara 2022. godine

 

Mesečna osnovica za obračun doprinosa za preduzetnike koji plaćaju obaveze na oporezivu dobit počev od akontacije za januar 2022. godine, koja dospeva za plaćanje 17.februara 2022. godine ne može biti niža od novoutvrđene najniže osnovice za plaćanje doprinosa od 38.880 dinara niti viša od novoutvrđene najviše osnovice za plaćanje doprinosa od 441.140 dinara.

– Izmenjeni obračun lične zarade preduzetnika

Za preduzetnike koji su se opredelili za isplatu lične zarade u 2022. godini, počev od 1.januara 2022. godine jedinstvena stopa doprinosa PIO smanjena je sa 25,5% na 25%. Za sve isplate ličnih zarada iz 2022. godine, počev od januarske zarade, kao i za ostale lične zarade iz 2021, 2020, 2019 i 2018 godine, počev od 1.januara 2022 umanjenje za porez na zarade iznosi 19.300 dinara mesečno. Za sve isplate navedenih ličnih zarada koje se isplaćuju do 31.decembra 2021 umanjenje za porez iznosi 18.300 dinara mesečno.

Odredbe o minimalnoj zaradi ne primenjuju se na ličnu zaradu preduzetnika.

Opredeljenje za isplatu lične zarade može se priznati samo preduzetniku i preduzetniku poljoprivredniku, dok preduzetnici druga lica i preduzetnici paušalci ne mogu isplaćivati ličnu zaradu.

– Lična zarada preduzetnika koji nije osiguran po drugom osnovu

Nova najniža mesečna osnovica za obračun socijalnih doprinosa iznosi 30.880 dinara, dok najviša mesečna osnovica iznosi 441.140 dinara i primenjuje se za sve isplate počev od 1. januara 2022. godine, nezavisno od toga za koji mesec se ispaćuje lična zarada.

Za preduzetnika koji nije osiguran po drugom osnovu isplaćuju se sledeći mesečni doprinosi:

Porez na zarade – 10%

Doprinos PIO – 25%

Doprinos zdravstvo – 10,30%

Doprinos nezaposlenost – 0,75%

– Lična zarada preduzetnika koji je osiguran po drugom osnovu

Na mesečnu zaradu preduzetnika koji je u radnom odnosu kod drugog poslodavca ili je penzioner, prilikom isplate lične zarade počev od 1.januara 2022. godine plaćaju se sledeći doprinosi:

Porez na zarade – 10%

Doprinos PIO – 25%

Preduzetnici koji do kraja januara 2022. godine ne isplate ličnu zaradu za decembar 2021. godine dužni su da shodno članu 52a stav 2 ZDSO, najkasnije do 31.januara 2022.godine obračunaju i plate doprinose na najnižu osnovicu koja važi u momentu isplate, odnosno na osnovicu od 30.880 dinara sa primenom nove stope doprinosa za PIO od 25% ako su osigurani po drugom osnovu odnosno od 36,05% zbirno ako nisu osigurani po drugom osnovu.

Izmenjeni obračun za preduzetnike koji plaćaju obaveze na oporezivu dobit

Ovi preduzetnici koji imaju obavezu plaćanja doprinosa PIO, prilikom utvrđivanja konačne obaveze za 2021. godinu  doprinos PIO će obračunati i isplatiti po stopi od 25,5%, dok će prilikom utvrđivanja akontacija za 2022.godinu doprinos za PIO obračunati po stopi od 25%.

Preduzetnici koji su radnju osnovali iz radnog odnosa ili koji su penzioneri, u prijavi će utvrditi samo akontaciju doprinosa Pio, dok će preduzetnici koji nisu osigurani po drugom osnovu, utvrditi akontaciju doprinosa za zdravstveno osiguranje i za osiguranje za slučaj nezaposlenosti. Prilikom predaje poreske prijave na obrascu PPDG-1S za utvrđivanje konačne obaveze za 2021. godinu preduzetnici će utvrditi i iznos akontacija za 2022. godinu, pri čemu će obavezu za doprinos PIO utvrditi po stopi od 25%.

Utvrđivanje poreske obaveze za preduzetnike paušalce

Obzirom na to da se do kraja januara 2022. godine očekuje elektronsko dostavljanje poreskih rešenja preduzetnici paušalci će počev od akontacije za januar 2022. godine plaćanje vršiti u iznosima koji su utvrđeni u tim rešenjima. Za mesec decembar 2021. godine PIO se plaća po stopi od 25,5% a počevši od akontacije za januar 2022. godine PIO se plaća po stopi od 25%.

 

 

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *