Gotovinski računi i tokovi gotovine

26 јула, 20210
gotovinski-racuni-i-tokovi-gotovine.jpg

Gotovinski računi i tokovi gotovine

Nabavke za gotov novac su retke i po pravilu su malih vrednosti, ali se moraju evidentirati kroz poslovne knjige preduzeća.

Osnov za knjiženje ovakvih transakcija su gotovinski računi, koji se moraju tražiti prilikom nabavke određenih roba i usluga od samog prodavca.

Gotovinski račun se obavezno sastoji od fiskalnog isečka i računa na kome moraju biti ispisani podaci kako kupca, tako i prodavca (pun naziv preduzeća, PIB, matični broj, datum prometa i mesto prometa dobara i usluga, vrsta robe koja je prodata ili usluge koja je pružena kao i cena koštanja pomenute robe ili usluga). Fiskalni isečak o prometu koji se izdaje iz fiskalne kase ne sadrži podatke koji su propisani Zakonom o računovodstvu i Zakonom o PDV kao elementi validnog dokumenta na osnovu koga se može vršiti knjiženje (u našem slučaju nabavke odnosno troškova). Na fiskalnom isečku ne piše naziv firme pre svega. Zbog toga je neophodno da prodavac uz fiskalni isečak, na zahtev kupca, izda i gotovinski račun.

Takođe, ovako dostavljeni gotovinski računi mogu biti i osnov za priznavanje troškova. Račun treba da sadrži identifikacionu oznaku osobe koja ga je izdala. Prema mišljenju Ministarstva finansija br. 011-00-1077/2014-16 od 07.11.2014.godine, pod indentifikacionom oznakom podrazumeva se ime i prezime, faksimil, potpis, elektronski potpis ili druga identifikaciona oznaka odgovornog lica.

Po izvršenoj nabavci, sastavlja se specifikacija troškova koja se uz kompletirane gotovinske račune dostavlja knjigovodstvu odnosno licu koje je zaduženo za vođenje blagajne u preduzeću. Tada se na osnovu specifikacije vrši podizanje gotovine sa poslovnog računa i sredstva se usmeravaju u blagajnu preduzeća. Osoba zadužena za vođenje blagajne sastavlja nalog blagajni i vrši prijem novca. Nakon prijema, novac može biti isplaćen licu koje je finansiralo nabavku i za to blagajnik sastavlja nalog blagajni za isplatu novca koji treba biti potpisan i od strane blagajnika i od strane primaoca novca.

Nakon toga, računi se mogu knjižiti u knjigovodstvu, prikazati kao trošak i eventualno koristiti kao osnov za odbitak prethodnog pdv-a ukoliko nabavljena dobra po Zakonu o PDV-u ulaze u grupu dobara i usluga za koje je propisan poreski odbitak.

Roba i usluge koje su zakonski priznate za odbitak pdv-a: troškovi goriva za teretne automobile, kancelarijskog materijala, potrošnog materijala za tekuće popravke u poslovnom prostoru…

Roba i usluge koje nisu zakonski priznate za odbitak pdv-a: troškovi reprezentacije, troškovi goriva za putničke automobile, troškovi ugostiteljskih usluga.

 

Izveštaj o tokovima gotovine

U sklopu finansijskog izveštavanja, pored bilansa stanja i bilansa uspeha, sastavlja se i izveštaj o tokovima gotovine. Obavezu sastavljanja ovog izveštaja imaju pravna lica, koja su u smislu Zakona o racunovodstvu i reviziji razvrstana u srednja i velika pravna lica.

Sastavljanje Izveštaja o tokovima gotovine je regulisano:

– Međunarodnim računovodstvenim standardom – MRS7

– Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike

 

Prema ovim pravilnicima tokovi gotovine su klasifikovani kao:

– tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti

– tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja

– tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja

 

Pod tokovima gotovine podrazumevaju se naplate i isplate u gotovini i gotovinskim ekvivalentima preko poslovnih računa i deviznih računa uključujući i kompenzacije, asignacije i cesije.

 

Prema paragrafu 18. MRS 7, Izveštaj o tokovima gotovine se sastavlja korišćenjem:

 

– direktnog metoda, gde se tok gotovine iz poslovnih aktivnosti utvrđuje na osnovu bruto priliva i odliva gotovine, ili

 

– indirektnog metoda, kojim se dobitak ili gubitak koriguje za promene zaliha, potraživanja i obaveza i efekte svih negotovinskih transakcija.

Izveštaj o tokovima gotovine jeste deo godišnjeg finansijskog izveštaja preduzeća koji korisnicima pruža informacije o kretanju gotovine kroz preduzeće. Adekvatno povezane sa informacijama iz drugih finansijskih izveštaja (pre svega sa bilansom stanja i bilansom uspeha) informacije iz Izveštaja o tokovima gotovine pomažu menadžmentu preduzeća ali i eksternim korisnicima da steknu uvid u likvidnost i solventnost preduzeća.

 

Ukoliko imate određenih pitanja na ovu temu, kao i za teme poput: Računovodstva i knjigovodstva, Poreskog savetovanja, Pravnih bankarskih ili imigracionih usluga, kao i Poreske revizije,
budite slobodni da nas kontaktirate.

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *