Gotovinski računi i tokovi gotovine

26 јула, 20210
gotovinski-racuni-i-tokovi-gotovine.jpg

Gotovinski računi i tokovi gotovine

U svetu poslovanja, gde se gotovinske transakcije odlikuju svojom retkošću i obično nose sa sobom manje vrednosti, neophodno je da svaka nabavka koja se izvrši putem gotovog novca bude precizno i pažljivo evidentirana u poslovnim knjigama preduzeća. Ključ za knjiženje ovih transakcija leži u detaljno sastavljenim gotovinskim računima, koji su neizostavan dokaz u transakcijama i koji se moraju zahtevati od prodavca prilikom svake nabavke.

Gotovinski račun je dokument koji se sastoji od fiskalnog isečka i detaljnog računa. Na ovom računu moraju biti jasno ispisani svi relevantni podaci, kako kupca, tako i prodavca, uključujući puni naziv preduzeća, PIB, matični broj, datum i mesto obavljene transakcije, vrstu i cenu prodate robe ili pruženih usluga. Važno je istaći da fiskalni isečak izdat iz fiskalne kase sam po sebi ne sadrži sve neophodne elemente koji su propisani zakonom kao validni za knjiženje, poput naziva firme. Zato je presudno da prodavac, pored fiskalnog isečka, izda i gotovinski račun sa svim potrebnim detaljima.

Ovakvi gotovinski računi ne samo da služe kao dokaz za knjiženje transakcija, već mogu biti korišćeni i kao osnov za priznavanje troškova, a u određenim slučajevima i kao osnov za odbitak prethodnog PDV-a, pod uslovom da se radi o dobrima ili uslugama koje, prema zakonu, spadaju u kategoriju odbitka PDV-a. Ovo uključuje troškove poput goriva za teretne automobile, kancelarijskog materijala, i potrošnog materijala za tekuće popravke u poslovnom prostoru, dok neki troškovi, poput reprezentacije ili goriva za putnička vozila, nisu zakonski priznati za odbitak PDV-a.

 

Izveštaj o tokovima gotovine

U kontekstu finansijskog izveštavanja, izveštaj o tokovima gotovine predstavlja ključni dokument koji, zajedno sa bilansom stanja i bilansom uspeha, daje sveobuhvatan uvid u finansijsku sliku preduzeća. Obaveza sastavljanja ovog izveštaja postoji kod pravnih lica koja se, prema Zakonu o računovodstvu, kategorizuju kao srednja i velika preduzeća.

Izveštaj o tokovima gotovine klasifikuje finansijske tokove u tri glavne kategorije: tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti, tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja, i tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja. Ovi tokovi obuhvataju sve naplate i isplate u gotovini i gotovinskim ekvivalentima, uključujući i složene finansijske operacije poput kompenzacija, asignacija i cesija.

U skladu sa MRS 7 i relevantnim pravilnicima, izveštaj o tokovima gotovine se može sastaviti koristeći dva pristupa: direktni metod, koji se fokusira na bruto prilive i odlive gotovine, ili indirektni metod, koji se oslanja na korekciju dobitka ili gubitka za promene u zaliha, potraživanja, obaveza i druge negotovinske transakcije.

Ovaj izveštaj ne samo da pruža uvid u kretanje gotovine kroz preduzeće, već, kada se poveže sa informacijama iz ostalih finansijskih izveštaja, omogućava menadžmentu i eksternim korisnicima da steknu dublje razumevanje likvidnosti i solventnosti preduzeća, čime se olakšava donošenje ključnih poslovnih odluka.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *