Autorska naknada i ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (UIDO)

7 aprila, 20220
uido.jpg

Kada je u pitanju plaćanje poreza po odbitku na ime autorske naknade koje rezidentno pravno lice isplaćuje nerezidentnom pravnom licu, postoje samo dva slučaja, tačnije samo dve države sa kojima Republika Srbija ima zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (UIDO), a kojim je predviđeno da se porez na autorske naknade  ne plaća u Republici Srbiji, odnosno pravo oporezivanja ovog prihoda ima druga država ugovornica.

 

Nerezidentna lica koja dolaze iz Francuske i Švedske ne plaćaju prema UIDO porez na autorske naknade. U svim drugim slučajevima atorske naknade se oporezuju porezom po odbitku u Srbiji saglasno odredbama UIDO po stopi od 10%, koja se primenjuje za najveci broj autorskih naknada, dok se za pojedine autorske naknade primenjuje stopa od 5% po odbitku.

 

Da bi se ove stope primenile moraju biti zadovoljeni određeni uslovi, a ti uslovi su:

– da u momentu isplate prihoda isplatilac poseduje odgovarajuću potvrdu da je primalac prihoda rezident države sa kojom je zaključen ugovor

– da je nerezident stvarni vlasnik prihoda

 

Dokaz da je strano lice rezident zemlje sa kojom Srbija ima potpisan UIDO dokazuje se:

– Obrazacem POR-2, koji overava nadležni organ države čiji je rezident inostrano pravno lice ili

– Overeni prevod potvrde na obrascu koji propisuje nadležni organ države čiji je rezident inostrano pravno lice.

Ukoliko nisu ispunjeni uslovi za primenu UIDO tada se priemnjuju odredbe iz člana 40. stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dobit pravnih lica, a ne rešenje iz UIDO.  Zakon o porezu na dobit u članu 40. stavu 1. kaže da ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, porez na dobit po odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknada od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine (autorske naknade).

 

 

 

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *