Autorska naknada i ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (UIDO)

7 априла, 20220
uido.jpg

Prilikom isplate autorskih naknada nerezidentnim pravnim licima, važno je uzeti u obzir postojanje Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (UIDO) između Republike Srbije i države rezidentnosti primaoca naknade. U Srbiji su, u odnosu na autorske naknade, povlašćene samo Francuska i Švedska po osnovu UIDO, gde se takve naknade ne oporezuju u Srbiji, a pravo na oporezivanje prelazi na državu rezidentnosti primaoca naknade.

Primenjene Stope Poreza po Odbitku:

  • Opšta stopa: Za većinu autorskih naknada primenjuje se stopa od 10%, dok za određene autorske naknade može biti i niža, 5%.
  • Iznimke: Za nerezidente iz Francuske i Švedske ne primenjuje se porez po odbitku na autorske naknade u Srbiji.

Uslovi za Primenu UIDO:

  1. Isplatilac mora imati validnu potvrdu o rezidentnosti primaoca prihoda izdatu od nadležnog organa države rezidentnosti.
  2. Nerezident mora biti stvarni vlasnik prihoda.

Dokumentacija za Potvrdu Rezidentnosti:

  • Obrazac POR-2: Overava se od strane nadležnog organa države rezidentnosti nerezidentnog primaoca.
  • Overeni prevod potvrde: Izdaje nadležni organ države rezidentnosti i mora biti overen od strane ovlašćenih organa.

Ako nisu ispunjeni uslovi za primenu UIDO, primenjuju se odredbe Zakona o porezu na dobit pravnih lica Republike Srbije koje propisuju oporezivanje autorskih naknada po stopi od 20%.

Bitno je Napomenuti:

Da bi se izbegle greške i osigurala ispravna primena zakona i UIDO, preporučuje se konsultacija sa stručnjacima iz oblasti poreza i međunarodnog oporezivanja. Ukoliko postoje bilo kakve nedoumice ili potreba za detaljnijim informacijama, stručnjaci iz oblasti finansija, kao što je tim Kreativnih Finansija, su na raspolaganju za pružanje neophodne podrške i saveta.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *