Kazne za nepredaju finansijskih izveštaja

13 aprila, 20220
Kazne-za-nepredaju-finansijskih-izvestaja.jpg

Zakon o računovodstvu („Sl.glasnik RS“ br.73/2019 i 44/2021) reguliše rokove dostavljanja finansijskih izveštaja za javno objavljivanje, tako da su pravna lica, odnosno preduzetnici bili dužni da za statističke potrebe i radi javnog objavljivanja dostave Agenciji za privredne registre do 31. marta finasijske izveštaje oni koji su imali promet odnosno izjave o neaktivnosti. Postavlja se pitanje šta se dešava sa onim privrednim subjektima koji nisu predali u roku finansijske izveštaje i kakve su kazne za nepredaju finansijskih izveštaja?

Koji su to propisi koji se krše i koje sankcije su predviđene u tim slučajevima. Pre svega rokovi za predaju finansijskih izveštaja regulisana je Zakonom o računovodstvu u članu 44. stavu 1, tako da se na istom mestu u članu 57. u stavu 1 u tački 22 kaže: „Novčanom kaznom od 100.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice, ako: 22)
ne dostavi Agenciji finansijske izveštaje, dokumentaciju uz finansijske izveštaje i Statistički izveštaj radi javnog objavljivanja, na način i u rokovima propisanim ovim zakonom (čl. 44-46.);“

Po istom pitanju u članu 58. su utvrđene kazne za preduzetnike su od 100.000 do 500.000 dinara za ovaj privredni prekršaj. Kada je u pitanju Zakon o privrednim društvima i on sadži kaznene odredbe za privredne prestupe, ali i za neka krivična dela. Odgvornost za ne blagovremenu predaju finansijskog izveštaja i obaveštenje o razvrstavanju pravnog lica snosi direktor privrednog društva. Treba napomenuti da angažovanje preduzetnika ili pravnog lica kome je povereno vođenje računovodstva na osnovu zaključenog ugovora o pružanju računovodstvenih usluga, je u ugovormo odnosu sa pravnim licem i ne moze odvarati za izvršenje ili ne izvršenje predmetnih privrednih prestupa.

Obavezu blagovremenog sastavljanja i predavanja finansijskog izveštavanja ima isključivo direktor društva kao odgovorno lice, odnosno kao lice kome su povereni poslovi iz oblasti finansijskog poslovanja u pravnom licu, što je u određeno u članu 8 Zakona o privrednim prestupima.
U najčešćem broju slučajeva pored kazne za privredni subjekt prema Zakonu o privrednim prestupima kazna za privredni prekršaj se odnosi i na odgvorno lice u pravnom licu.

Zakon o privrednim društvima odredbama člana 225. stav 1 propisuje da je direktor društva sa ograničenom odgovornošću odgovoran za uredno vođenje poslovnih knjiga, dok istom odredbom u stavu 2 se kaže de je direktor odgovoran i za tačnost podataka u finansijskim izveštajima.
Postavlja se često pitanje ko obezbeđuje primenu propisa o nepredaju finansijskih izveštaja, neka sveobuhvatna institucija ne postoji.
Medjutim, jasna je podela između mehanizma Agencije za privredne registre i Privrednog suda.

 

Agencija za privredne registre zadužena je za prikupljanje finansijskih izveštaja. U slučaju da preduzeće ne dostavi izveštaj na vreme, to se automatski unosi u Registar podataka privrednih subjekata. Agencija pred Privrednim sudom pokreće prekršajni postupak zbog kašnjenja ili ne predaje finanansijskih izveštaja. Agencija ja u 2020.godini prema njihovom godišnjem izveštaju podnela vise od 10.831 prekršajnih prijava za kršenje roka nepredaje finansijskih izveštaja.

Stefan


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *